Преглед по реда на надзора
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Преглед по реда на надзора

Преглед по реда на надзора

Какви са идеите на кандидатите за председател на Софийския градски съд

8578 прочитания

ледващата седмица Висшият съдебен съвет (ВСС) ще изслуша петимата кандидати за председателския пост на най-големия окръжен съд в страната - Софийският градски съд, и ако събере мнозинство от гласове, един от тях ще бъде избран. Изборът е важен, защото СГС е едно от ключовите съдилища в страната - в него се решават значими търговски спорове, регистрират се партии, водят се важни наказателни дела.

Различни неправителствени организации сигнализираха, че начинът, по който става процедурата по оценяване на кандидатите, е непрозрачен, критериите на съвета са неясни, а членовете на ВСС (24 с право на глас) рядко задават въпроси на кандидатите.

"Капитал" представя всеки от тях и им зададе по пет въпроса за това как според тях трябва да се управлява съдът.

Въпросите на Капитал

1) От какво се нуждае най-много СГС?

2) Оказван ли ви е натиск? Ако бъдете избран за председател, какво бихте направили, ако ви се оказва натиск? 3) Какви принципи в кадруването ще следвате?

Петя Крънчева

Наказателен съдия в СГС

Съдия е в наказателната колегия на СГС от 2005 г. Гледа едни от най шумните дела там - убийството на Бай Миле, срещу бившия районен прокурор на София Славчо Кържев.

СГС трябва да промени облика си

1) СГС, като съд с изключителна натовареност с дела от фактическа и правна сложност, и като съд със специална компетентност по дела, засягащи значими интереси на обществото, се нуждае от промяна на неговия облик, който влияе и върху облика на цялата съдебна система, в насока – безпристрастно, предсказуемо и независимо правосъдие. Това може да бъде постигнато чрез повишаване на професионалната квалификация на съдиите под различни форми на обучение; чрез добра управленска политика на кадрите посредством предлагане за назначаване на съдии с висок професионализъм и морални качества; чрез създаване на спокойна атмосфера за пълноценна работа на съдиите и служителите.

2) Рядко съм била съм обект на натиск чрез различни форми, но винаги съм съблюдавала справедливото прилагане на закона. Като административен ръководител на СГС, не бих допуснала върху съдиите и съдебните служители да достигнат каквито и да е било преки или завоалирани форми на натиск, заплахи или намеса върху работата им, независимо от техния източник или причина.

3) Принципите, установяващи стандартите на почтено и законосъобразно поведение на магистратите в и извън службата, закрепени и в одобрения от ВСС Кодекс за етично поведение. Стремежът ми би бил насочен основно към повишаване компетентността и квалификацията на кадрите, израстването на тези с най-добри професионални качества, които се ползват с авторитет сред колегите си, изпълняващи съвестно своите задължения и независими в своята работа, с оглед утвърждаването на върховенството на закона и създаване на гаранциии за защита на основните човешки права. Бих търсила баланса между стажа и професионализма, за да се стигне до обновлението на съдебната система.

4) На първо място, бих назначила техническа експертиза от независими компютърни специалисти, която да установи дали има данни за нерегламентирано въздействие върху случайното разпределение на делата чрез действащата към момента в СГС система, както и дали ако е имало преразпределяне, то може да бъде засечено. В зависимост от констатациите, мога да направя предложение до ВСС за подобряването на системата, като сама не бих допуснала манипулации с нея.

5) Наличието на обективна и добре изградена система за случайното разпределение на дела осигурява равномерно натоварване, като в тази връзка бих въвела индекси за сложността на видовете производства, които да спомогнат както за равномерното натоварване на съдиите по брой дела, така и по сложност.

Георги Колев

Зам.-председател на СГС

Георги Колев е на 43 г., завършил е Академията на МВР през 1991 г. Следовател е в Националната следствена служа през 1993-1994 г. От 1995 г. е прокурор - мл. прокурор в СРП (до 1996 г.), зам. районен прокурор (1998 - 2000). От октомври 2000 г. е съдия в СГС, а от 2004 г. зам.-председател на СГС и председател на Наказателната колегия на съда. Съдия е по делата срещу Марио Николов и Веселин Георгиев.

Председателят трябва да гледа най-тежките дела лично

1) На първо място увеличаване на щата и съответно сградите с оглед на огромната разлика между съдиите в СГС и съдиите в останалите окръжни съдилища, изразяващо се в броя и тежестта на разглежданите дела. Нерядко тази

натовареност е 5-6 пъти по-голяма.

2) Не може и не трябва да бъде оказван натиск върху съдебната система. В същото време дейността на СГС е публична, пред вид факта, че множество "Знакови" дела се разглеждат при нас, и би могло да се приеме за натиск върху работата на административния ръководител общественото мнение, становищата на неправителствени организации, препоръките на европейската комисия и т.н. Посоченото обаче не може да се приеме за неправомерен натиск, в много случаи този "натиск" е полезен и необходим и спомага за своевременно вземане на административни решения.

3) Лично аз не приемам термина "Кадруване". При сегашната материално-правна уредба върховен кадрови орган е Висшия Съдебен Съвет. Функциите на административния ръководител и неговите правомощия са ограничени единствено до изготвяне на предложения. Това, което мога да гарантирам е, че предложените от мен кандидати ще отговарят на законовите изисквания за съответните длъжности. Искам да подчертая, че дори при командироване на магистрат председателя на СГС може единствено да предложи на председателя на Софийски Апелативен Съд кандидатурата на конкретен съдия.

4) Случайното разпределение на делата се гарантира в СГС, от функциониращата електронна система. Като гаранция за спазване на случайното разпределение е подържането на организация за пълното въвеждане на всички дела в системата. Големият общ обем на делата в СГС не позволява използване на друга система освен електронната. Смятам, че с оглед унифициране на тази дейност във всички съдилища в страната, следва да бъде въведена нова еднаква електронна система за разпределение, която адекватно да осигури правилно разпределение на растящия номинален брой на разглежданите дела. В тази връзка следва да изразя и личното си становище за това, че абсюлютизиране на този вид разпределение, би довело до избягване на личната отговорност на съответния административен ръководител. Моето мнение е,че административния ръководител следва лично да поеме отговорността и да разглежда едни от най-тежките и значими дела, както и съпътстващите ги трудности и натоварване.

5) Този въпрос смятам за пряко свързан с предходния - принципа на случайното разпределение на делата само по себе си води до нееднакво натоварване. Не съществува електронна система, която би могла да отчете точната сложност и тежест на конкретно дело, дори когато се касае за дела със сходен или еднакъв характер. Няма възможност да бъде отчетена и продължителността на разглеждане на конкретно дело, което от своя страна води до натрупване на броя на висящите дела за отделния съдия-докладчик. В сега действащите системи не са заложени флагове за индикация, касаещи броя на подсъдимите/страните/, свидетелите или експертите. Моето виждане за начин за разрешение на проблема е изграждането на пълна система осигуряваща активна постоянно действаща обратна връзка между работещата деловодна система /в която система са отразени пълно всички параметри касаещи делата в това число и продължителността на разглеждане/ и системата за разпределение. Такава система би могла да осигури автоматична промяна в така наречения "процент натоварване" на всеки отделен съдия.

Жаклин Комитова

Зам.председател на СГС

Жаклин Комитова завършва право в СУ "Св. Климент Охридски" като първенец на випуска през 1989 г. Била е стажант-съдия и младши съдия в СГС и районен съдия в СРС. От 1998 г. е в СГС, а през 2004 г. е избрана за заместник-председател на Търговското отделение. Специалист е по делата, свързани със защита на интелектуалната собственост. От 2007 г. има ранг на съдия във ВКС и ВАС.

Конкурс за свободните места, работа с младшите съдии

1) От авторитетен и компетентен председател, който в качеството си на представител на съда да има поведение и да действа по начин, изключващ всякакво съмнение за нерегламентирани контакти. Само по този начин ще се укрепи авторитета, престижа и самочувствието на всички съдии и служители на СГС, както и на съдебната система като цяло.

2) През целия ми близо 20 годишен професионален път нямам случай, в който да ми е оказван външен натиск. Винаги съм се ръководила от вътрешното си убеждение, формирано въз основа на доказателствата по конкретното дело.

Ако има опит за оказване на натиск, което е житейски възможно, бих изслушала внимателно "лобиста" и бих му казала и показала с поведението си, че съдът е призван да защитава идеята за справедливост в обществото и равенство на всички пред закона. Ако това не го убеди, съществуват достатъчно много законови възможности, които да бъдат използвани.

3) Принципите, които бих следвала при кадровото развитие на съдиите са: прозрачност, обективност и предвидимост на критериите.

Командироването в СГС следва да се допуска само по изключение и за определен период от време. Конкретните критерии за това трябва да са предварително ясни, обективни и точно дефинирани - трудов стаж, ранг, брой отменени и изменени актове, качество на постановените актове. При свободни бройки за съдии незабавно следва да се обявява конкурс. Приоритет на председателя на съда и неговите заместници трябва да е работата с младшите съдии, които да се обучават не само в практически умения за водене на процеса и изготвяне на съдебните актове, но и в принципност, твърдост и морал.

4) Всяка една система, създадена от човек, може да бъде манипулирана. Затова от значение е както качеството на системата, така и добросъвестността на този, който работи с нея. Компонентите, гарантиращи автоматичното разпределение на делата, са технически, организационни и "човешки", свързани с добросъвестността на този, който извършва разпределението. Технически системата трябва да бъде такава, че да не допуска каквато и да е промяна или манипулация и да отбелязва всички действия по евентуално нерегламентирано преразпределяне на делата. По отношение на организационните условия е необходимо ежедневно разпределение на делата, без забавяне, което ограничава възможността за влияния или опити за външна намеса.

5) Ще регламентирам точно и ясно правомощията на служителите, участващи в процеса на подготовка на делата за автоматичното им разпределение, както и своите собствени и на заместниците си правомощия и ще следя за тяхното стриктно спазване. Натовареността на съдиите следва да се преценява преди всичко в рамките на съответното отделение с оглед спецификата и сложността на делата.

След анализ на причините за различния брой висящи дела пред отделните състави – първоинстанционни и въззивни, граждански и наказателни, при наличие на обективни причини, е възможно да се обособят нови съдебни състави от вече съществуващите в СГС и да се извърши преразпределение на делата на автоматичен и случаен принцип. По този начин дела, насрочени за месец февруари – юни 2010 г., могат да бъдат пренасрочени за месец септември – октомври 2009 г. В рамките на този "стартов" , "изходен" процес ще се постигне приблизително еднаква, разумна висящност на старите и новооформените състави, което ще позволи правораздаване в разумни срокове.

Системата за автоматично разпределяне на делата позволява равномерно и еднакво натоварване на съдебните състави, както и справедливост при разпределението на сложните дела и делата с голям обществен интерес,съобразно изискванията на статистическите вероятности.

Мария Вранеску

Съдия в административното отделение на СГС

През 1992 - 1994 г. е младши съдия в СГС, а от 1994 до 2001 г. е съдия в районния съд. През 2001 г. започва да правораздава в административното отделение на СГС. А през 2006 г. е командирована за съдия във Върховния административен съд за една година. Била е асистент по трудово право и член на Консултативния съвет по законодателство към председателя на 40-ото Народно събрание. Има ранг на съдия във ВКС и ВАС.

Трябва по-добър подбор на кадри

1) Намирам, че СГС се нуждае най-много от намиране верните пътища за проява свободата на мисълта и духа на истинския съдя.Това означава по-добър подбор на кадри, възможност за постоянното им усъвършенстване, по-добра организация на взаимодействието в рамките на съда и извън него.

2) Пряк натиск като съдия не ми е оказван. Натискът в тази система е нещо много широко и мнoгoпластово. Добрият ръководител е този, който може да поеме натиска и да отстои вярната позиция.

3) Ще се постарая от възможностите, които предполага позицията на административен ръководител на СГС, най-после да намери истинската си проява конкурсното начало, което предполага да печели най-добрият.

4) Случайното разпределение следва да се гарантира чрез компютърното разпределение на делата, като, разбира се, програмата следва да е пригодна да отчита спецификата на делата като видове и тежест.

5) Този въпрос изисква подробен отговор и е трудно с две изречения да се отговори. Смятам, че съдът разглежда значими спорове във всички области на правото и всеки съдия по един или друг начин получава своето натоварване. То е физическо, психическо и емоционално и няма как да е абсолютно равномерно. Свързано е с общия въпрос за натовареността на всички съдии в рамките на страната и отделно в СГС. Предполага преструктуриране на отделенията с оглед вида на споровете, по които съдът правораздава, и законодателни мерки, засягащи подсъдността.

Светлин Михайлов

Председател на СГС

Светлин Михайлов е завършил история, философия и право в СУ "Св. Климент Охридски". Бил е младши съдия в Софийския градски съд през 1991-1992 година, след това правораздава в Софийския районен съд от 1992 година до 1998 година. Гледа наказателни, граждански, трудови и облигационни дела. От 1998 година е съдия в Търговското отделение на СГС, а от юли 2004 година - негов председател. Мандатът му изтича на 26 юни 2009 г.

Съдът има нужда от нова сграда

1) От нова сграда, за която вече има решение на СОС. По този начин ще се реши един от основните проблеми – липсата на съдебни зализа насрочване на делата в разумни срокове.

2) Многократно съм заявявал, че няма да допусна да бъде оказван натиск върху съдиите. Резултатите от това мое поведение са ясни. Всички удари на недоволните страни се насочват върху мен.

3) Кадруването се извършва според закона от ръководещия съдебната система орган - ВСС.

4) Спазвайки принципа на чл.9 от Закона за съдебната власт и продължавайки използването на програмата за случайно разпределение на делата, разработена от ВСС.

5) И в настоящия момент съдиите в СГС са равномерно натоварени като брой дела. Разликата е в няколко дела, които компютърът изравнява според програмата си.

ледващата седмица Висшият съдебен съвет (ВСС) ще изслуша петимата кандидати за председателския пост на най-големия окръжен съд в страната - Софийският градски съд, и ако събере мнозинство от гласове, един от тях ще бъде избран. Изборът е важен, защото СГС е едно от ключовите съдилища в страната - в него се решават значими търговски спорове, регистрират се партии, водят се важни наказателни дела.

Различни неправителствени организации сигнализираха, че начинът, по който става процедурата по оценяване на кандидатите, е непрозрачен, критериите на съвета са неясни, а членовете на ВСС (24 с право на глас) рядко задават въпроси на кандидатите.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

18 коментара
 • 1
  Avatar :-|
  юрист

  Бях чувал за съдия Крънчева, че е мутра, ама сега се убедих напълно в това-добре че показахте физиономията й- лисица, по-голяма и от Светлин Михайлов! Такава фалшива усмивка, гузна съвест ли прикрива? За 43-годишното момченце, завършило Академията на МВР, мисля, че не му ли е неудобно да бъде ръководител на юристи, завършили АЛМА МАТЕР! Освен връзките си с групировки, поне дипломата му да беше от по-престижно ВУЗ. Като гледат шумни дела тези двамата, за които се знае , че са като брат и сестра,т.е. в много близки отношения и се делят облагите по делата, задайте им въпроса дали са ги свършили и ако са ги свършили, как са ги приключили? Съдия Крънчева не оправда ли Кържев, а ми с бай Миле, май нарочно го бави делото- от мързел ли или от нещо друго?

 • 3
  Avatar :-|
  ха-ха-ха

  ЖАКИ ПРЕЗИДЕНТ!

 • 4
  Avatar :-|
  123

  Гледам ги и ги чета...и тих ужас в мен настъпва!

 • 5
  Avatar :-|
  ttt

  Някой може ли да изброи стилистичните, граматическите, пунктоационните, правописните грешки? Някои от кандидатите дори не знаят кога и за какво се използва пълният член.

 • 6
  Avatar :-|
  съдия

  Прав сте, но защо не го назовете- този някой се нарича Георги Колев. Преди да се кандидатира за ръководни постове, няма да е зле да премине един добър курс по правопис. Останалите четирима кандидати в това отношение са безупречни. Не може да се постави под съмнение и техният изказ. Най-откровени и обективни са обаче отговорите на съдия Жаклин Комитова. Но ВСС не харесва умни ръководители, обазалагам се, че ще предпочетат съдия Колев, защото той е едно добро и послушно момче и с това си ценно качество е достигнал толкова далеч, а и групировките, на които слугува от толкова дълго време, го харесват-той е техният най-удобен кандидат! Той е един Светлин Михайлов, но в много по-лош вариант- онзи поне е интелигентен и с правна култура, дори и да я използва за свои лични облаги.

 • Х

  От какво се нуждае най-много СГС?
  От нова сграда............................

 • 8
  Avatar :-|
  Не ме занимавайте с глупости.

  Председателското място на СГС в никакъв случай не се плаща. Убеден съм, че вярвате в демократичния и непредрешен избор на председседателското място. Точно така, както вярваме всички и в неплатените позиции като депутат, шеф на църквата, министър и тн. Както ужасно интелигентната ни нация вЕрваше в СДС, казино дядката от испания, атакуващия стил на игра и Господ само знае какво друго ни предстои тепърва. Българите сме умни - затова не сме се сетили да направим истинска мажоритарна избирателна система. Откъде накъде да можем да контролираме избора на народните представители?!

  Там, където се срещат корупция, желание за богатство и компекс за малоценност се поражда неистовото желание да бъдеш различен. Ако влезнете в СГС и се провикнете 'масон!'вероятно ще се учудите колко много магистрати ще се обърнат на секундата. Масонството у нас е толкова разпространено, колкото и компексите за малоценност. Пълна позитивна корелация. Опитайте провикването и в Макдоналдс - елитното общество е навсякъде. Викат си 'братко'и живеят в заблудата, че не са обикновени корумпирани държавни служители, които работят това защото не могат да станат богати другояче.

 • 9
  Avatar :-|
  Езиковед

  Господин съдия, всичките от кандидатите са допуснали грешки - и логичеки и правописни. Жаклин Комитова обаче, наистина, се е справила с теста за 7 клас най-добре - разказ по картинка. Не е лош и преразказът на Петя Крънчева - дори, за разлика от Жаклин Комитова, има най-малко грешки - успях да видя само една запетая, където не й е мястото. А като изключим езиковите съображения, ще съм твърде любомитен да разбера на какви конкретни факти се основават Вашите твръдения, че Светлин Михайлов "е интелигентен и с правна култура"? Това звучи като оксиморон!

 • 10
  Avatar :-|
  съдия

  Езиковедите много четатат и нямат време да мислят/цитатат от Пенчо Славейков/. От теста на съдия Комитова прозира задълбочено познаване проблемите на съда, отговорите й напълно съвпадат с изграния й имидж сред юридическата общност, за разлика от другите атестирани , те не са шаблони , клишета, звучащи като на политици преди избори. Светлин Михайлов по никакъв начин не следва да бъде преизбиран за втори мандат, но ако Георги Колев е следващият председател, тогава -моля Ви, върнете Светлин Михайлов- той е по-малкото зло!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.