Повече работни места - повече стимули от държавата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Повече работни места - повече стимули от държавата

sxc.hu

Повече работни места - повече стимули от държавата

Сертифицирането на инвестициите се децентрализира – БАИ ще отговаря за тези от клас А, общините за инвестициите от клас Б, а приоритетните мащабни проекти ще се определят по предложение на министъра на икономиката

7628 прочитания

sxc.hu

© sxc.hu


44

сертификата клас А са издадени от 2008 г. до момента, показва справка на Министерството на иконоиката, енергетиката и туризма. Те са на стойност 6.3 млрд. лв. и са свързани със създаване на 4472 работни места

1

е сертификатът за инвестиции от клас Б, който е издаден през периода от 2008 г. досега. Той е свързан с инвестиция за 21 млн. лв., чрез която са създадени 300 работни места

 

Броят на работните места, които създава един инвеститор, ще става все по-важен критерий за сертифицирането му и съответно подпомагането му от държавата. А издаването на удостоверенията за клас Б ще се повери на общините, които сами ще могат да определят критериите, на които да отговарят местните инвеститори. Това са два от основните акценти в промените на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника към него, които все още са на работен етап.

Броят на работните места става все по-важен

Броят на създадените работни места ще бъде превърнат в допълнителен критерий за издаване на сертификат от клас А и Б, наред с минималния праг на вложението, който в момента варира от 20 млн. лв. до 2 млн. лв. в различните случаи (вж. карето). В бъдеще инвестиционният праг ще може да бъде намаляван, ако инвеститорът създава по-голям от предвидения брой работни места. Това ще позволи на фирмите да кандидатстват за сертификат дори и при по-малък обем инвестиции, стига да осигуряват значителна заетост. В сега действащото законодателство двата показателя - генерирана заетост и размер на инвестицията, се прилагат комбинирано само при определянето на категорията "приоритетен инвестиционен проект", в която влизат проектите с национално или регионално значение.

Промяната ще даде възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност на компаниите, които се занимават с аутсорсинг. При тях размерът на инвестицията, т.е. на създадените дълготрайни материални активи не е висок, но пък имат възможност да генерират висока заетост.

Специално за инвеститорите, които създават голям брой работни места във високотехнологичните сектори или в общините с безработица над средната за страната, е създадена и нова насърчителна мярка. Тя предвижда разходите за осигуровки на служителите да бъдат покривани за определен период, например три години.

Общините ще имат все по-важна роля

Законодателните промени включват и увеличаване на правомощията на общините при провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите. Ще бъде предвидена възможност общинските съвети да определят праговете на критериите за издаване на сертификат (размер на инвестицията и генерирана заетост). Те ще могат да задават и приоритетите в насърчаваните икономически дейности, както и да прилагат съответните насърчителни мерки. В същото време местната власт ще може да ползва помощта на Българската агенция за инвестиции (БАИ) за провеждането на дейности свързани с инвестиционен маркетинг.

Функциите на БАИ също се разширяват, тъй като агенцията ще отговаря за издаването на удостоверенията от клас А. Само приоритетните инвестиционни проекти, които се определят като значими на национално или регионално ниво, ще продължат да се сертифицират по предложение на министъра на икономиката и след решение на Министерски съвет.

Какви стимули ще има за инвеститорите

Клас А - Запазват  се съществуващите 5 мерки за насърчаване на инвестициите:

-      съкратени срокове за административно обслужване;

-      индивидуално административно обслужване;

-      придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс;

-      финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура;

-      финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация за заелите новите работни места (само за инвестиции във високотехнологичните дейности или в общините с висока безработица).

Според експертите обаче е важно административното обслужване, което предоставя БАИ да бъде оптимизирано. За целта се предлага да се създаде работна група с представители на институциите, от които Агенцията обикновено търси сътрудничество, като те трябва да бъдат на ръководни длъжности, за да се скъси дистанцията и срока за вземане на различни решения.

Клас Б - след като издаде сертификата, общинската администрация се ангажира с това да  осигурява административно обслужване, включително и индивидуално. Местните власти могат да прилагат мярката за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти частна общинска собственост без търг. С решение на общинския съвет и при спазване на изискванията за държавните помощи, те ще могат да предлагат и по-ниски местни данъци и такси.

Приоритетните инвестиционни проекти – те ще продължат да ползват най-голям пакет от насърчителните мерки. Освен 5-те насърчителни мерки за клас А, за тях и към момента са предвидени и няколко допълнителни стимула, като например:

- институционална подкрепа от междуведомствената работна група за административно подпомагане;

- публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.;

- право на ползване или собственост върху недвижими имоти по цени по-ниски от пазарните;

- освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята;

- безвъзмездна финансова помощ - до 50% от разходите за инвестиции в образование и научни изследвания или - до 10% от разходите за инвестиции в преработващата промишленост.

Идеята е национално-значимите проекти да могат да използват и трите финансови мерки, когато са приложими, а тези от регионално значение да прилагат до 2 от тях.

И одобрение, и резерви

Оценката на работния вариант на Закона за насърчаване на инвестициите като цяло е положителна, но има място и за някои забележки, най-вече по отношение на идеята за децентрализация.

Естествено фирмите от сектора на услугите са доволни. «Като цяло идеята е добра, тъй като в сферата на аутсорсинга капиталовите инвестиции не са в големи размери, но в същото време ние създаваме заетост на не малко хора», коментира за capital.bg Стафан Бумов, изпълнителен директор на аутсорсинговата компания «Софика Груп». Зад откриването на 100 работни места, които са свързани с разходи за техника, наеми, заплати и т.н. реално стоят няколко милиона лева вложения в страната, казва той. Всъщност едно от предложенията, което не е намерило място в рdботния вариант е да се взема не броят на работните места, а размерът на разходите за заплати на служителите и именно с него да се намалява определеният минимален инвестиционен праг.

«Абсолютно съм за промените, които са свързани с насърчаването на заетостта, тъй като безработицата е един от основните проблеми», отбелязва и зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев.

Децентрализацията в издаването на сертификатите обаче не се приема еднозначно. Според Камен Колев трябва да има известна степен на унифицираност на критериите на отделните общини, тъй като все пак всеки издаден сертификат създава ангажименти на държавата.

«Не съм сигурен дали ще бъде възможно издаването на сертификатите да се контролира ефективно, ако част от него се повери и на общините», коментира и Борислав Стефанов, изпълнителен директор на БАИ.

От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) отбелязаха, че подобна мярка е била предвидена в правителствената програма за децентрализация. Към момента обаче оттам се въздържат от коментар, докато не видят конкретните предложения на работната група.

Накратко за класовете инвестиции

В общия случай минималният размер на вложенията в един обект, за да може инвеститорът в него да получи сертификат за инвестиция клас А или Б, са съответно 20 млн. лв. и 10 млн. лв.

Праговете се намаляват съответно до 7 млн. лв. и 4 млн. лв., ако инвестицията е свързана с високотехнологични производства. Това е нивото им и ако вложенията са направени в общини, които през предходната година са били с безработица равна или по-висока от средната за страната.

Най-ниският праг е за високотехнологичните и базирани на знанията услуги, при които за сертификат от клас А са нужни вложения от минимум 4 млн. лв., а за клас Б – минимум 2 млн. лв.

Приоритетните инвестиционни проекти са такива, които се определят за важни за икономическото развитие на страната или региона. Те трябва да отговарят на едно или повече от общо 4 изисквания – размерът им да е минимум 3 пъти по-голям от минималния праг за инвеститор клас А; да създават заетост в необлагодетелствани райони (минималният размер на инвестицията спада до 50 млн. лв.) или във високотехнологични дейности (мин. 20 млн. лв.); да предвиждат изграждането на индустриални зони (мин. 70 млн. лв.) или технологични паркове (мин. 30 млн. лв.).

Приоритетните инвестиционни проекти трябва и да създават заетост на минимум 200 души. Ако инвестицията е свързана с високотехнологично производство, индустриална зона или е в община с висока безработица – трябва да се осигури заетост на минимум 100 души. Изискването за осигурена заетост се свива до 50 души в случаите, когато става въпрос за високотехнологичните услуги и технологични паркове.

Минималният финансов праг на инвестицията може да се намали с до 50% при осигуряване на заетост, която е по-голяма от определения минимален праг. Ако минималната заетост трябва да е 200 или 100 души, за всеки 100 служителя над нея минималната инвестиция се намалява с 10%. В случая, когато минималната заетост е 50 човека, за всеки 50 заети над тази граница, инвестицията пак може да бъде намалена с 10%. 

 
44

сертификата клас А са издадени от 2008 г. до момента, показва справка на Министерството на иконоиката, енергетиката и туризма. Те са на стойност 6.3 млрд. лв. и са свързани със създаване на 4472 работни места

1

е сертификатът за инвестиции от клас Б, който е издаден през периода от 2008 г. досега. Той е свързан с инвестиция за 21 млн. лв., чрез която са създадени 300 работни места

 

Броят на работните места, които създава един инвеститор, ще става все по-важен критерий за сертифицирането му и съответно подпомагането му от държавата. А издаването на удостоверенията за клас Б ще се повери на общините, които сами ще могат да определят критериите, на които да отговарят местните инвеститори. Това са два от основните акценти в промените на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника към него, които все още са на работен етап.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

4 коментара
 • 1
  cinik avatar :-|
  cinik

  Типичното за държавата е, че като се насере в една дейност, за "компенсация" захваща още 10 дейности. В които пак се насира, естествено. И така в геометрична прогресия. Типичен пример е Община София. Не може да оправи 5 кирливи площадчета в центъра вече 20 години. Не е подменила 20 метра тротоар. Но за сметка на това развива общинска банка, медицински холдинг, общинска застрахователна компания, дневни и нощни центрове, социален патронаж, родилен дом и изобщо всичко, което не и е работа.

  Тук същият случай. Поради "много доброто" си справяне с електронното правителство, образованието, кадасътра и т.н. неща от интерес за инвеститора, сега чиновникът иска допълнителна функция: да раздава пари на калпак.

 • 2
  vlasevmen avatar :-|
  vlasevmen

  Според мен формулата за определяне трябва да е малко по-различна..
  Защото , това да откриеш 500 работни места в населено място с 5000 житела е доста по-различно от това да откриеш същите работни места в град с 500 000 житела..
  Дайте приоритет на по-малките общини и населени места,стига сме ги обезлюдявали ,и без това вече големите градове се задъхват...

 • 3
  na4kow avatar :-?
  na4kow

  Ето пример за задача към БАН - Да направят стохастична формула за изчисляване важността на даден проект, в зависимост от дадени критерии. В някои развиващи се държави такива задачи са дипломни работи и дисертации, в други, развити, държави - почасова работа за бакалаври. ФИФА има прекрасно използвано уравнение, писано от математици по друг случай, защо не направят нашите видни академици нещо в свободното си от невероятни технически открития, променящи руслото на света, време?

 • 4
  mik2 avatar :-?
  mik2

  Брееех, най-после им е "узрял" мозъкът! Защото до вчера съкращаваха и си верваха, че с "рязане" ще излязат от кризата! Дръжки! Обама им наби по един шут отзад и всички от днес започнаха да пеят друга песен:))))) Сега ще откриваме 'топлата вода" - нови работни места, а? Виж ги ти..усетиха май дебелия..и взеха даже и да мислят:)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK