Обжалването на Общия устройствен план и общественият интерес

Орхуската конвенция е с приоритет спрямо съществуващата уредба в ЗУТ

Когато става дума за законосъобразно строителство, най-често анализът спира до това има ли валидно издадено разрешение за строеж и дали са изтекли кратките срокове, в които ограниченият по закон кръг заинтересовани лица са могли да го обжалват. Законът за устройство на територията (ЗУТ) казва, че влезлите в сила разрешения за строеж (много често датата на влизане в сила е отразена върху самото разрешение и проверката на законността изглежда още по-лесна) не подлежат на отмяна и това правило изглежда прекрасно от гледна точка интереса на инвеститора и идеята за устойчивост на строителния процес.

Дали е така обаче и какво остава извън правилото

За щастие в практиката на Върховния административен съд (ВАС) съществува тезата, че едно такова привидно влязло в сила и неотменяемо разрешение за строеж би могло да се окаже нищожно, ако не съответства на подробен устройствен план (ПУП) в съществена степен и нарушението е така тежко, че последиците му са правно нетърпими (например разрешен строеж в защитена територия).

Тази практика има допирни точки и е в синхрон с европейската регулаторна рамка в областта на екологията. Също така налага анализът относно законността на строителството да надхвърли формалното установяване на влизането в сила на разрешението за строеж и неминуемо да съдържа проверка на цялостния екологичен статус на проекта – в каква територия попада, извършени ли са всички екологични оценки при приемането на приложимите подробни устройствени планове, включително отчитат ли тези планове наличието на защитени територии със специален режим на управление.

В резултат върху стабилността на разрешението на строеж оказва влияние и екологичното законодателство, където битува една различна идея за определяне кръга на заинтересованите лица и съответно обжалване на административните актове. А именно

широк достъп до информация и възможност за обжалване на актовете

касаещи екологични въпроси.

Приетата в Орхус, Дания, през 1998 г. и ратифицирана в България през 2003 г. Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда извежда тези основни принципи. Определя и прозрачността по екологичните въпроси като желателна в работата на всички подразделения на държавната власт, а на законодателните органи специфично указва да прилагат принципите на конвенцията.

В този ред на мисли изглежда нелогична съществуващата уредба в ЗУТ, прогласяваща необжалваемост на общите устройствени планове (ОУП), явяващи се основа и предпоставка за изработването на подробните устройствени планове. (Общите устройствени планове дават общите рамки и насоки за изграждане и развитие на съответните територии, при което планирането е с дългосрочен характер. Те нямат пряко приложение за отделните поземлени имоти и за разрешаване на строителство в тях – то се предвижда с подробните устройствени планове. Решенията и заповедите, с които последните се одобряват, подлежат на съдебен контрол.)(

Аргументът, че обществеността има възможност да обжалва впоследствие предвижданията на подробния устройствен план, не е достатъчен да обоснове очевидното несъответствие с Орхуската конвенция, защото не е без значение етапът, на който възниква достъпът до правосъдие. За съжаление няма практика на Конституционния ни съд, която да стабилизира такова разбиране.

Каква посока ще поеме съдебната практика по този принципен въпрос ще стане ясно при предстоящото второинстанционното разглеждане на делото относно общия устройствен план на община Царево от петчленен състав на Върховния административен съд. Би следвало при решаване на делото да бъде отразен приоритетът, който има Орхуската конвенция спрямо изричната норма на националното ни законодателство, изключваща обжалването на общите устройствени планове.

Надяваме се изходът от

колизията между изричната норма от ЗУТ и логиката

заложена в европейската регулаторна рамка и международния договор, ратифициран от България, да бъде в посока отчитане на съвременните тенденции за устойчиво развитие при опазване на наличните екологични ресурси. А правилото, че при противоречие между закон или подзаконов нормативен акт с международен договор (ратифициран по конституционен ред, обнародван и влязъл в сила) се прилага международният договор, да бъде последователно приложено.

Противното би било крачка назад по пътя на синхронизация и прилагане на националното ни законодателство в духа на съвременните тенденции и кореспондиращата им нормативна рамка. То е част от визирания в началото крайно повърхностен подход за преценка кога едно строителство е законосъобразно (презумпцията, че ако формално изглежда влязло в сила, то няма как да бъде впоследствие атакувано), което би следвало да е минало, а не настояще.

Авторът е от адвокатско дружество "Точева и Мандажиева". Статията не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация, можете да се обърнете към автора на e-mail: [email protected]

Казусът "Царево"

Общият устройствен план на Царево е обжалван от Асоциацията на парковете в България. От организацията изтъкват, че част от него засяга парк "Странджа", който освен защитена територия е и защитена зона от европейската мрежа "Натура 2000". Освен това планът е в нарушение на няколко евродирективи – за оценката на въздействието върху околната среда, за местообитанията и за дивите птици. Последните две регламентират мрежата "Натура 2000" и изискват в нейните защитени зони (какъвто е парк "Странджа") строителни планове и проекти да минават и специална оценка за съвместимост с опазваната ценна природа.

В началото на август тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата с мотива, че според Закона за устройството на територията общите устройствени планове не подлежат на обжалване. Решението обаче е подписано с особено мнение от съдия Георги Ангелов, според когото независимо от разпоредбата на ЗУТ жалбата срещу плана е основателна. Асоциацията на парковете обжалва пред петчленен състав на ВАС. Неговото произнасяне предстои.