10 малки, но важни успехи
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

10 малки, но важни успехи

10 малки, но важни успехи

Критиките за липса на реформи не отчитат постигнатото

16838 прочитания

© shutterstock


Напоследък е все по-актуално да се говори за пропуснатите реформи. Донякъде това е обяснимо – очакванията винаги са по-големи от възможностите. А преди избори опозицията традиционно се възползва от подобни обществени нагласи. Но е добре да се помни постигнатото. Ето защо споделям някои успехи в областите, за които отговарям пряко.

Да започнем с няколко факти. Първо, към края на октомври тази година държавният бюджет е балансиран, тоест харчи се толкова, колкото се събира. Само две други държави в Европейския съюз могат да отчетат балансиран бюджет до края на октомври – Германия и Швеция.

Второ, докато за 2005 г. доходът на средния българин е бил 41% от този на средния грък, по данни на Евростат за 2013 г. той ще е 61%. Промяната се дължи на факта, че българската икономика расте с по-високи темпове от средното за ЕС, докато очакванията на ЕК за Гърция са, че БВП на глава от населението в тази страна ще продължава да намалява – с 4.5% за 2013 г. например. Още през 2010 г. България надмина Румъния по растеж на доходите на глава от населението. А това означава, че водената от правителството фискална и макроикономическа политика е в правилната посока.

Трето, проведените през октомври аукциони на ДЦК постигнаха най-ниската доходност, откакто е възроден този пазар преди 20 години. За 2-годишни ценни книжа доходността стигна 0.54%, а за 5-годишните - 2.02%.

Четвърто, от юли 2009 г. до днес броят на служителите в държавната администрация е намалял с 13.8%, или с близо 10 хил. служители до общо 61.9 хил. души.

Пето, основните заплати в администрацията през последните три години са се качили с близо 28%, или средно със 190 лв. Средната заплата в държавната администрация към началото на септември е 835 лв. и е по-висока от средната за страната.

Има и още. За първи път от началото на прехода правителството не е давало или гарантирало заеми на големите държавни търговски предприятия в енергетиката и транспорта. Иначе казано, данъците на гражданите не отиват на вятъра.

Тези успехи са резултат от промени, които, от една страна, включват нови начини да се управлява човешкият и финансов ресурс на държавата, а от друга страна, да се избягват грешки от миналото. Ето и десет конкретни примера за малки, но важни промени:

1. В Закона за управление на държавния бюджет се заложиха прагове за бюджетен дефицит (до 2% от БВП) и за максимален размер на публичните разходи (до 40% от БВП). Ограничението за дефицита е по-строго от маастрихските критерии, които са 3% от БВП. Отделно от това се ограничава и поемането на нов публичен дълг и така се гарантира, че той ще е под 60% от БВП. Целта е да се запази фискалната стабилност.

2. Установяването на онлайн връзка  на всички търговски обекти с Националната агенция за приходите. Това увеличи данъчната база за ДДС с 4.8 млрд. лв. и е най-голямата крачка за борба със сивата икономика от приемането на плоския данък през 2007 г.

3. Създаването на митническо дознание. Такова имаше от 2001 до 2006 г., но беше трън в очите на политиците, облагодетелстващи се от контрабандата. Новите разпоредби дават по-големи правомощия на митническите дознатели – резултат е рязкото намаляване на контрабандата на цигари под нивата от началото на 2009 г. (виж графиката)

4. Публикуването на всяко тримесечие на финансов рейтинг на общините. Само за едно тримесечие, неразплатените задължения на общините намаляха с 25%. Причината - по-малко кметове искат да обясняват защо са вкарали общините си в дългове.

5. Въведе се задължение за всички институции да публикуват информация за извършените от тях ежедневни разходи. Така данъкоплатецът знае за какво се харчи всеки негов лев. На всяко тримесечие на сайта на финансовото министерство вече се публикуват и отчетите на държавните дружества. За по-голяма прозрачност разсекретихме и някои ненужно засекретени документи на ведомството.

6. Въведе се възможност хората да заплащат дължими суми на публичната администрация и чрез технологията на картови плащания през ПОС терминални устройства. Резултатът - разходите на данъкоплатците се понижават и същевременно безналичните плащания в публичния сектор допълнително ще се оптимизират. Вече са инсталирани 280 ПОС терминала.

7. Прие се Закон за публично-частното партньорство. Чрез тази нормативно регламентирана форма на сътрудничество между властите и частния сектор се дават нови възможности за правене на бизнес и повишаване на инвестиционната активност. Публично-частните партньорства водят до по-високо качеството на услугите и създават нови работни места и икономически растеж в съответния сектор.

8. С новия Закон за хазарта за първи път се въведоха правила за организиране на хазартните игри от разстояние. Държавата ще упражнява необходимия надзор върху игри, организирани чрез интернет и посредством комуникационни средства като мобилни телефони. Така онлайн хазартът вече ще плаща и данъци. Новият закон ограничава оперирането на казина в жилищни квартали и в близост до училища.

9. С изменения в повече от 50 закона премахнахме възможността за получаване на т.нар. ДМС (допълнително материално стимулиране) от такси и глоби, с което отнехме инструмента на администрацията да оказва натиск върху бизнеса с цел получаване на по-високи възнаграждения. Въведе се нова система на заплащане в държавната администрация, като гъвкавото заплащане за успешно свършена работа е до 30% от общото заплащане. Преди в някои администрации то стигаше 200% от основната заплата по решение на съответния директор или министър.

10. Намалихме броя на администрациите с 20 и въведохме административен борд, който не позволява нарастване на броя им. С изменения на редица закони в единния класификатор за работа в държавната администрация се включиха още 10 хил. служители от 11 институции. Те ще спазват новите правила за кариерно израстване и формиране на заплатата в държавната машина.

Не отричам, че има още какво да се прави. Ето няколко проекта, които ще са готови до края на мандата:

- Премахват се бюрократични пречки пред бизнеса и гражданите. До края на мандата ще се подобри предоставянето на близо 250 публични услуги, като се намалят сроковете и изискваните документи за предоставянето им, създадат се електронни регистри и се осигури обмен на информация по служебен път. Например подобрява се една от най-масовите услуги в държавата – издаването на свидетелство за съдимост. Ще се въведе опростена процедура, позволяваща неговото многократно използване и предоставяне на услугата по интернет. Ето и друг пример: Националната агенция за приходите (НАП) ще предоставя на всички администрации служебна информация за наличието или липсата на данъчни задължения, което значително ще улесни бизнеса. Фирмите се облекчават и по отношение на процедурата за подаване на годишни финансови отчети, като ще се декларира информация само в НАП.

- В Народното събрание вече е внесен законопроект за публичните финанси, който цели по-добро и по-прозрачно управление на парите на данъкоплатците във всички области - държавен бюджет, бюджетите на общините и останалите разпоредители с публични средства. В новия закон се залагат и фискални правила за бюджетно салдо, държавен и общински дълг, преразпределителната роля на държавата, които да гарантират, че България ще продължи да е дисциплинирана, и то не само в рамките на един мандат. Законът предвижда и по-голяма прозрачност на макроикономическите прогнози, на базата на които се изготвят предвиждания за приходите и разходите за няколко години напред.

- Правителството одобри въвеждане на една банкова сметка за администрирани от Националната агенция за приходите публични вземания (данъци и осигурителни вноски без вноските за частните пенсионни фондове). Така различните публични вземания ще се превеждат с един платежен документ. Най-осезаемата полза от тази реформа за данъкоплатците е драстичното намаляване на разходите им за такси, свързани с банковите преводи (само през миналата година извършените платежни нареждания към сметки на НАП са 24 милиона). Допълнителен ефект е опростяването на тези разплащания и намаляването на грешките, които се допускат от данъкоплатците и банките. А те произтичат от прилагането на отделни кодове за вид плащане и различните банкови сметки за данъци и осигуровки.

- Работи се по създаването на данъчно дознание. То ще бъде регламентирано в Закона за Национална агенция за приходите и Наказателно-процесуалния кодекс. Разследващите органи по приходите ще могат да участват в разследването на престъпленията, а именно: укриване на данъци чрез неподаване на данъчни декларации, използване на документи с невярно съдържание, неиздаване на счетоводни и данъчни документи и др.; укриване на данъци чрез преобразуване на търговски дружества и сделки със свързани лица; неправомерно теглене на суми от държавния бюджет чрез използване на документи с невярно съдържание; данъчни измами, свързани с неправомерно ползване на данъчни преференции, данъчни облекчения и други имотни облаги. Целта е по-ефективен контрол и по-добра събираемост.

Симеон Дянков е вицепремиер и министър на финансите

Напоследък е все по-актуално да се говори за пропуснатите реформи. Донякъде това е обяснимо – очакванията винаги са по-големи от възможностите. А преди избори опозицията традиционно се възползва от подобни обществени нагласи. Но е добре да се помни постигнатото. Ето защо споделям някои успехи в областите, за които отговарям пряко.

Да започнем с няколко факти. Първо, към края на октомври тази година държавният бюджет е балансиран, тоест харчи се толкова, колкото се събира. Само две други държави в Европейския съюз могат да отчетат балансиран бюджет до края на октомври – Германия и Швеция.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

203 коментара
 • jojin
  • -213
  • +64

  Е, то бива гьонсуратлък и нахални лъжи , но тези на бившето българче, откровено мразещо бившата си Родина и бившите си съграждани, но това вече ни идва в повече, в много повече....
  Забележете, и НИТО ДУМА, че това е финансовия министър и вицепремиер на НАЙ-БЕДНАТА, НАЙ-МИЗЕРСТВАЩАТА, НАЙ-КРИМИНАЛИЗИРАНАТА и НАЙ-ЛОШО УПРАВЛЯВАНАТА ТЕРИТОРИЯ на немския ЕСсср, за чиято икономическа, стопанска и социална РАЗРУХА и БЕЗПЕРСПЕКТИВНОСТ, американския поданик Дянкооф направи огромни, и както виждаме много "успешни" усилия....Невероятен, направо ФАНТАСТИЧЕН ЦИНИЗЪМ и НАХАЛСТВО, отвратен съм.....

 • 2
  nye avatar :-(
  nye

  Авторът да вземе да си оправи граматиката, че е тъжно хора, който уж трябва да дадат утрешната езикова норма да пишат полуграмотно. Обидно е за читателя, когато дори в самото заглавие на вестник, предендиращ да е на по-високо ниво от останалите, има правописна грешка. А най-лошото е, че това не е изолиран случай и се наблюдава обилно в статиите на сайта (вкл. и в основния текст на текущата е допусната същата грешка - липса на бройна форма).

 • 3
  atropin avatar :-|
  atropin
  • -53
  • +214

  Дянков е един от малкото министри, които имат куража да работят както считат за правилно.

 • 4
  itilon avatar :-P
  Itilon
  • -36
  • +107

  Малко странна статия. Повечето разумни критики към ГЕРБ не са, че няма някакви резултати, а че не бяха спазени предизборните обещания на партията.

  Какво значение има, че размерът на администрацията е намалял с 13 процента, като държавните разходи чувствително се увеличиха през последните години?

  Защо вместо да се увеличават данъците (при положение, че онези данъкоплатци, които всъщност ги плащат, дават над 50% от доходите си за тях), не бъдат намалени, както беше обещано, по-конкретно скритите осигуровки и ДДС, а държавата не престане с шизофренични политики от типа на 73-милионната субсидия за тютюнопроизводството на фона на милионите, които се харчат за борба с вредите от пушенето?

  Част от примерите наистина са хубави, но след като дори не успяха да забавят растежа на държавата (който обаче сериозно забави растежа на икономиката ни), просто не са достатъчни.

 • 5
  daniboy avatar :-|
  Daniboy
  • -29
  • +123

  Точка 2 е голям майтап - това че гръцката икономика се срива не може да е наша реформа.
  Сравнение с дохода на средния европеец- може, а не с най-проблемната държава в Европа!!!!

 • 7
  ken.gu.ru avatar :-|
  ken.gu.ru

  До коментар [#3] от "atropin":

  има добър цру-ски гръб,затова.

 • 8
  131313 avatar :-P
  appen 13

  До коментар [#3] от "atropin":

  Вярно прав си, бившото българче, е министъра, който НАЙ-МНОГО допринася за това местната криминална МУТРООЛИГАРХИЯ да се чувства уютно и спокойно и да продължава необезпокоявана грабежа над България....Хвала на такива провинциални мутрослугинчета, пък и какво му пука, нали няма да живее на тази ограбена и мизерстваща територия....

 • 9
  martin_canev avatar :-|
  Martin_Canev
  • -52
  • +111

  Определено не са идеалното правителство и имаха слаба политическа воля за важни решения, но постигнаха много повече от което и да е предишно правителство. А и за момента няма по-добра алтернатива от тях.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.