Десет НПО изпратиха на Брюксел "заместващ" мониторингов доклад

Назначенията в съдебната система са публични, но непрозрачни и предизвестени, заключава анализът

   ©  Анелия Николова
   ©  Анелия Николова

Десет неправителствени организации, следящи от години работата на съдебната система изготвиха доклад до Европейската комисия (ЕК), който замества мониторинговите доклади, които Брюксел изготвяше на всеки шест месеца. Той е изпратен "за сведение" до ЕК.

Заявката за този вътрешен мониторинг беше направена още миналата година от неправителствения сектор. Това се наложи, защото през лятото ЕК прие, че следващият мониторингов доклад за България ще е чак в края на 2013. Тогава най-голямата магистратска организация в България - Съюза на съдиите и други НПО заявиха, че ще подготвят  "заместващ доклад" за състоянието на съдебната система.

В него се анализират процедурите за конституиране на новия Висш съдебен съвет (ВСС), първите му стъпки, изборите на главен прокурор и членове на КС, както и първите месеци на на висшия орган по управление на системата. Основният извод на неправителствените организации е, че процедурите са били публични, но в същото време - непрозрачни и предизвестени.

"Въпреки претенциите на официални лица за значителна стъпка напред, ние констатираме, че формалното прилагане на новите процедурни правила бе лишено от реална воля за реформа и прочистване на върховете на съдебната власт от съмнения за нелегитимни влияния. Публичността не прерасна в съдържателно осветяване и проверка на всички фактори за зависимости и корупция. Въпреки реториката за реформи, истински достоверна оценка на състоянието на съдебната власт не беше направена и програма за решителни промени не беше формулирана. Напротив, обобщеният преглед на конкретните назначения откроява важни белези за възпроизводство на статуквото."

Докладът е изготвен от Съюза на съдиите в България (ССБ), Асоциация "ФОРУМ", Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи (БИПИ),  Български хелзинкски комитет (БХК), Институт за развитие на публичната среда, Фондация "РискМонитор", Сдружение "Център на НПО в Разград" - Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, както и от Съюза на юристите в България (СЮБ).

С нов ВСС по стария начин...

В доклада се припомнят всички посочвани до този момент в докладите на ЕК проблеми на системата, като се започва с кадровите назначения маркирали работата на предишния състав на ВСС - Веселин Пенгезов за председател на Софийския апелативен съд (САС) през 2009 г., Георги Колев и Владимира Янева за административни ръководители на на Върховния административен съд (ВАС) през 2010 г. и на Софийския градски съд (СГС) през 2011 г. В същото време се анализират и назначенията, които парламента, изпълнителната власт и ВСС направиха през последните месеци, които останаха необхванати от анализите на ЕК.

Според десетте НПО тенденцията за предизвестеност продължава, както и тенденцията "провеждането на процедурите не е подчинено на воля за избор на лица с несъмнена нравственост при изчерпване на всички възможни въпроси към тях".

В доклада дебатите по изборите в системата са определени като "декларативно" и с "клиширани квалификации", а проверката – повърхностна: "Проучването на кандидатите на практика се свежда до проверка дали са извършили престъпления или дали са били дисциплинарно наказани, което подменя с минимален изискуемия висок стандарт за длъжностите, които определят лицето на системата. В същото време избирането на кандидати, за които не са разсеяни дори тежки съмнения за непочтеност, снижава на практика критериите за избор и истинска дискусия по професионалните качества не се провежда."

Според авторите на доклада всичко това означава, че "и номиниращите, и органите, които избират/назначават, действат от името на други политически фигури и с други мотиви, а не с декларативно огласените, като са постигнати задкулисни договорки, без да е ясно кои лица са взели решението и с какви механизми на влияние и въздействие са си осигурили резултата."

В доклада се прави извод, че този тип назначения създават "нова форма на зависимост."

Без каквито и да е било правила е избран от премиера председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Очакванията са, алармират експертите, и парламентът да попълни своята квота по този начин. 

Не е в процедурата, а в структурата

Според НПО-тата "действителната причина за състоянието на съдебната власт се корени в структурните проблеми на нейния актуален конституционен и институционален модел. В преобладаващата си част досегашните промени в съдебната власт представляват мним опит за преодоляване на структурно обусловените проблеми чрез повърхностни мерки, които могат да бъдат окачествени, буквално, като имитация на реформа." В същото време досегашните реформи са "формални" и вече показват "същото заболяване.". Дава се пример с "преминаването към модела на постоянен съвет, изискващ откъсване от работата и професионалната среда на членовете на съвета за продължителния период от 5 години, без въвеждане на механизми за отчетност пред колегите им и без ограничаване възможностите за политически натиск върху тях, вместо да доведе до по-добро управление, само засили тенденцията към формиране на административна каста, гарантираща интересите си чрез създаване или поддържане на различни лобита и осигуряване на подкрепа от политически и икономически интереси."

Именно в тази посока са и част от изводите на ЕК от юлския мониторингов доклад от 2012 г., според които предният ВСС така и не успя да реши нито един от основните проблеми на администрирането на съдебната власт. В доклада на неправителствените организации те припомнят и друга независима оценка – анализът на Европейската асоциация на съдиите, от 2011 г., според който "...намеците и дори обвиненията на министъра на вътрешните работи за корупция и некомпетентност на съдиите застрашават независимостта на съдебната система и сериозно нарушават върховенството на закона. Те упражняват силен натиск върху отделните съдии..." В тази посока е и констатацията на международната комисия на юристите от август 2012, която беше в подкрепа на уволнения съдия в СГС и вече бивш председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова, че са налице "повтарящи се словесни атаки срещу съдебната власт от страна на членовете на правителството, в частност от министъра на вътрешните работи, които представляват заплаха за независимостта на съдебната власт в страната".

Липсата на свободни медии, спира реформата

Според доклада на неправителствения сектор липсата на независими медии също е спънка пред съдебната реформа: "Без ефективни медии, осъществяващи последователен контрол върху държавните органи чрез вярно отразяване на събитията и чрез журналистически разследвания, не може да се очаква публичността на процедурите за назначения да се превърне в непритворна прозрачност или отделните скандали да се трансформират в реална борба с корупцията. Липсата на прозрачност в собствеността, финансирането и останалите фактори за корпоративен контрол върху медийните организации е сериозен бич срещу журналистическата независимост. Непрозрачното и вероятно, не при условията на конкурентност финансиране, включва и различните финансови трансфери от страна на държавни ведомства към медийни организации, в огромната си част – с европейски средства."

Конкретни предложения за промени

В "заместващия" доклад до Брюксел, неправителствените организации предлагат редица структурни промени по отношение самата съдебна власт, както и начина на администрирането й.

Така например е необходима реформа на модела на ВСС, която да осигури отделно администриране на съдиите от прокурорите и следователите, чувствително намаляване на парламентарната квота, за да се постигне стандартът на  Консултативния съвет на европейските съдии, съдиите да се администрират от орган, съставен преобладаващо от съдии, избрани от съдии, като така бъдат предпазени от нелегитимно политическо или икономическо влияние; гарантиране на представителността и отчетността при конституирането и работата на ВСС, включително чрез засилено пряко участие на магистратите в постоянни комисии; оптимизиране на компетентността, отговорността и капацитета на ВСС и неговата администрация чрез промяна на модела му от постоянно действащ, бюрократизиращ се орган, в заседаващ на отделни сесии с повишаване на ангажимента на редовите магистрати в администрирането чрез различни форми на участие в отделните дейности на ВСС.

Друга важна промяна е реформа на модела по който се управляват съдилищата в България - преосмисляне ролята на председателите на съдилищата, продължителността на мандата им и на реда, по който се избират, за да се повиши доверието в техния професионализъм от страна на редовите магистрати на основата на принципа, че са "първи сред равни"; въвеждане на засилени елементи на съдийско самоуправление не само при конституирането и работата на ВСС, но и по отношение на отделния съд, като ефективна мярка за деконцентрация на нелегитимни центрове на неформална власт в съдебната система.

Експертите предлагат да се преосмисли изцяло и статута на съдиите и по-точно въпросите свързани с атестирането, повишаване в длъжност и дисциплиниране на съдиите по начин, култивиращ тяхната компетентност, независимост и интегритет чрез фокусиране върху обективно отчитане на качеството на резултатите от работата им по същество; регулирането на натовареността на отделните съдилища и на съдиите в рамките на един съд съобразно изработена от ВСС допустима норма за индивидуална натовареност, така че тя да е справедлива, т.е. равномерна и да е обективно възможно за съдиите да спазват задължението си за разглеждане на делата в разумен срок; гарантиране на достатъчно и независимо от усмотрението на административните органи заплащане на съдийския труд.

Преосмисляне, предлагат експертите е необходимо и на "модела на управление на прокуратурата на основата на задълбочен професионален анализ на провала в преследването на престъпността по високите етажи на властта и значимите икономически интереси и в светлината на структурните изводи от решенията на ЕСПЧ (делото Колеви (2009), делото Бисер Костов (2012))." В доклада се предлагат конкретни мерки, като: "ясно определяне на ролята на главния прокурор и на механизмите за неговата отчетност; гаранции за недопускане на нелегитимни политически и икономически влияния в работата на прокуратурата; дефиниране на модела на прокурорската независимост и отчетност, както във вътрешната йерархия на отделните прокуратури, така и по отношение на всеки прокурор по конкретните дела, по които работи; изработване на специфични, различни от тези за съдиите, критерии за отчитане на ефективността на прокурорската работа, показателите за атестиране и дисциплинарните мерки спрямо прокурорите, методология за регулиране на натовареността им.

По отношение на борбата с корупцията, неправителствените организации предлагат "завишени гаранции за предотвратяване на конфликт на интереси и непотизъм; развитие на механизмите за гарантиране на публичност и прозрачност на имущественото състояние на магистратите и за разкриване на обвързаности; последователни и проактивни проверки за установяване на корупционни фактори при назначения и повишения от органа, отговорен за тези решения, при приложение на стандарта на несъмненост на интегритета, т.е. доказване на безупречен интегритет, а не презумиране на такъв."

Цялото писмо на неправителствените организации, можете да изтеглите оттук.