Производствените цени поемат нагоре

Отчетеният през август месечен ръст от 0.1% е първи от февруари насам

3.2%

е понижението на годишна база

Първи ръст на производствените цени от февруари насам показват данните на Националния статистически институт (НСИ) към края на август. В сравнение с предходния месец те са се повишили с 0.1%. На годишна база се запазва тенденцията на спад, като свиването спрямо август 2012 г. е с 3.2%

Регистрираното увеличение на месечна база се дължи на нарастването на производствените цени в добивната промишленост (0.9%), както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (0.4%). При преработващата промишленост няма изменение спрямо равнищата, отчетени за предходния месец, отбелязват от НСИ. Индексът на цените на производител отразява динамиката на пазара на природните ресурси и суровините или измененията в търсенето. Установяването на трайна посока на измененията му в няколко последователни месеца може да се смята за индикатор за посоката на развитие на даден сектор или на цялата икономика.

Според използваната от НСИ методология цените на производител се изчисляват с три индекса – за вътрешния пазар, за износ и общ ценови показател. Данните на националната статистика показват, че към края на август динамиката при цените на производител за стоките, които се продават само на вътрешния пазар, следва отчетената и по общия индекс. На месечна база стойността на индекса за вътрешния пазар се повишава с 0.2%, докато спрямо август 2012 г. се наблюдава свиване с 2.9 на сто. В сравнение с юли цените на производител в добивната промишленост са се увеличили с 2.1%, а тези в преработващата промишленост – с 0.2 на сто. Ръст от 0.1% е отчетен и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Свиването на годишна база е съответно с 8.3, с 1.8 и с 5.1% в трите сегмента.

От НСИ не публикуват информация за цените на производител за стоките, предназначени за износ. Причината са поети от института ангажименти за опазването на търговската тайна на компании, които често имат доминиращо положение в даден сектор.