Съмнения надвиснаха над най-големия проект за анализ на "Натура" зони

Оценките за състоянието на някои защитени територии са завишени, други – некачествени, смятат експерти

Според анализ на експерта по горски местообитания Александър Дунчев в 50% от докладите за състоянието на горските системи има грешки
Според анализ на експерта по горски местообитания Александър Дунчев в 50% от докладите за състоянието на горските системи има грешки    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Според анализ на експерта по горски местообитания Александър Дунчев в 50% от докладите за състоянието на горските системи има грешки
Според анализ на експерта по горски местообитания Александър Дунчев в 50% от докладите за състоянието на горските системи има грешки    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Източници потвърдиха, че върху тях е оказван натиск да посочат по-благоприятни показатели за състоянието на някои територии от реалните.

Най-мащабният проект за анализ на състоянието на защитени зони у нас приключи с отчет за успешно изпълнение. Част от представените от екоминистерството резултати обаче бяха подложени на съмнение от експерти по околна среда, които са на мнение, че има територии със завишени оценки на състоянието или пък с такива, които са некачествени. Това е проблем, тъй като резултатите от проекта са основа за екологичните оценки на всички бъдещи инвестиционни проекти, както и за изготвяне на плановете за управление на "Натура" зони.

Критиките бяха категорично отхвърлени от Николай Недялков от МОСВ, който е ръководител на проекта за картиране и определяне на състоянието на "Натура" зоните. Той обяви, че това е най-публичният проект, преминал е няколко нива на контрол на качеството, включително и от външни на изпълнителите експерти. На въпрос на Александър Дунчев от Фонда за опазване на дивата природа WWF какви ще са последствията, ако се окаже, че има фалшиви доклади за състоянието на някои защитени зони, Недялков обяви, че ще си подаде оставката.

Източници, близки до проекта, които предпочитат да останат анонимни, обаче потвърдиха, че върху тях е оказван натиск да посочат по-благоприятни показатели за състоянието на някои територии от реалните.

Проектът

Проектът "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I" се изпълнява през последните две години, а стойността му е близо 26 млн. лв., по-голяма част от които са от програма "Околна среда". За изпълнител след търг бе избран Консорциум "Натура България". В него влизат "Дикон груп" - собственост на Вержиния Димитрова, със 70% участие в сдружението и италианската "Агрикънсълтинг СПА" с 30% дял. За изпълнението на различните дейности по проекта са работили 120 екипа от над 500 експерти, които са проучили на терен 228 защитени зони.

Елемент от проекта е определяне на рисковете за дивите птици и проучвания за миграционните трасета на 40 вида птици. Той е изпълнен от Обединение "Еконект" (в него влизат "Географика", Българско дружество за защита на птиците, холандска фондация, "Аси къмпани" и "Бгмап"). Тоест става въпрос за огромна по мащаб работа и проучвания, каквито не са правени в България през последните 20 години. Една от критиките към крайния резултат обаче е, че именно огромният обем на работата е предполагал много по дълъг срок на изпълнение.

Съмненията

"Проектът има много положителни резултати, но за да има полезен ефект за мрежата "Натура 2000", резултатите от него трябва да бъдат подложени на сериозна научна дискусия, включително и с проверка на моделите на терен", коментира пред "Капитал" Тома Белев, председател на сдружение "Зелени Балкани", дългогодишен експерт в областта на управление на защитените територии.

Според доклад на природозащитника проектът за оценка на състоянието на мрежата "Натура" е най-мащабният досега и е много важен. Има положителни резултати, сред които установяване на нови местообитания и видове в много защитени зони, определяне на състоянието анализираните видове,  предложени са промени в границите на зоните. "Ако тези данни бъдат използвани в този вид, опасяваме се, че това ще доведе до сериозни негативни последици за мрежата "Натура 2000", се посочва в доклада.

Сред изброените проблеми са произволни промени в границите на природните местообитания, разминаване между първичните данни и крайните доклади, субективно оценяване на състоянието на видовете и районите, в които се срещат. "Като крайно заключение считаме, че използването на резултатите от този проект за всички цели, заради които той беше осъществен, е силно рисковано за повечето от защитените зони, както и за повечето местообитания – предмет на опазване в тях. Резултатите не дават вярна представа за разпространението на природните местообитания в защитените зони, както и реална оценка на тяхното екологично състояние", се посочва в доклада.

Сходни изводи има и в анализ на проекта на Александър Дунчев, експерт по горски местообитания, според който в 50% от докладите за състоянието на горските системи има допуснати грешки. Препоръките на експертите са да се преразгледат и коригират некачествените доклади, както и да се проведе широка обществена дискусия трябва ли да има ревизия на проекта.

Цялата информация за състоянието на над 350 защитени от "Натура" зони може да бъде намерена на страницата на екологичната мрежа - http://natura2000.moew.government.bg>