Най-големите обществени поръчки през седмицата

Модернизация на газови системи за 10.8 млн. лв.

"Булгартрансгаз" търси изпълнител за модернизация на системите за автоматично управление на газокомпресорни агрегати и станциите "Вълчи дол" и "Полски Сеновец" съответно в общините Вълчи дол и Полски Тръмбеш. Строителните дейности включват проектиране и монтиране на инсталациите, като срокът за изпълнение е 1100 дни след подписване на договора. От участниците се изисква общ оборот от 21.6 млн. лв., реализирани договори за монтиране на оборудване от 12 млн. лв. и строително-монтажни работи, сходни с поръчката, на стойност 7.2 млн. лв. за последните три години. Оферти за участие могат да се подават до 24 февруари, а документите ще бъдат отворени ден по-късно.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=579584&newver=2

Реставрация на двореца "Евксиноград" за 7.5 млн. лв.

Министерският съвет прави втори опит за реставрация на резиденцията "Евксиноград" и парковото пространство във Варна. Първият търг, обявен в началото на миналата година, беше неуспешен, защото три от общо четири участника не отговаряха на условията. Проектът се осъществява със средства по оперативна програма "Регионално развитие" с директен бенефициент – Министерският съвет. Строително-монтажните работи включват и реставрация на крепостта "Кастрици" заедно с обновяване на техническата инфраструктура, осветлението, зелените площи и изграждане на интегрирана система за сигурност. Срокът за изпълнение на всички дейности е десет месеца след подписването на договора. Право на участие имат компании с общ оборот от 21.6 млн. лв., изпълнени договори за реставрация на недвижими културни ценности в размер на 3 млн. лв. и финансов ресурс за 1.5 млн. лв. през последните три години. Оферти за участие ще се приемат до 17 февруари, като предложената цена е с тежест 50%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580621&newver=2

Изграждане на междуобщински път в района на Златоград за 4.2 млн. лв.

Община Неделино обяви обществена поръчка за изграждане на междуобщински път Златоград – Подкова – Неделино в участък с дължина 4.5 км от село Долен до село Крайна. Трасето ще представлява нова пътна връзка на община Неделино с републиканската пътна мpeжa. Предвидените строителни работи ще продължат половин година, като срокът за подаване на оферти е до 24 февруари. Те ще бъдат оценявани спрямо цена с тежест 50%, техническо изпълнение – 40%, и срок – 10%. Всеки кандидат трябва да представи баланс и отчет за приходите и разходите за всяка една от последните три приключили финансови години.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=579479&newver=2

Пречиствателни съоражения в община Стражица за 3 млн. лв.

Община Стражица търси изпълнител за доставка, монтаж и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в селата Кесарево и Камен. Поръчката е разделена на обособени позиции, като кандидатите имат право да подават документи за една или повече позиции. Според търга изпълнението на работните дейности трябва да приключи до 30 април 2015 г., а средствата за тях са осигурени от Програмата за развитие на селските райони. Кандидатите трябва да имат реализиран оборот от последните три години в размер на минимум 3.6 млн. лв. Ще се приемат документи до 17 февруари.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580475&newver=2

Лабораторни консумативи за плевенска болница за 2.6 млн. лв.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" в Плевен търси компания за периодична доставка на лабораторни консумативи, необходими за работата на лечебното заведение. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, а за подаване на оферти - до 11 февруари. Те ще бъдат оценявани спрямо качество с тежест 30% и цена – 70%. Публичната покана съдържа 578 обособени позиции за всеки консуматив, като кандидатите могат да участват за една или повече позиции.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580803&newver=2

Поддръжка на турбина в пловдивската топлофикация за 2.1 млн. лв.

"ЕВН България Топлофикация" обяви търг за поддръжка и текущ ремонт на парна турбина, включително всички системи към нея, на територията на топлофикационното дружество в Пловдив. Поръчката ще бъде изпълнявана за срок от 60 месеца след избора на изпълнител. Всеки кандидат трябва да докаже наличие на специализиран оборот за последните три години  не по-малък от 1.2 млн. лв., реализиран от дейности, сходни с поръчката. Офертите ще бъдат оценявани според предложената цена, която е с тежест 100%, а документи ще се приемат до 17 февруари.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580808&newver=2

Хардуер и софтуер за транспортното министерство за 1.8 млн. лв.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията търси компания за доставка на хардуер, софтуер и мрежови системи, които да развият административното обслужване по електронен път на ведомството. Изграждането на новите системи е предназначено за два центъра на правителството – във Варна и София. Средствата от 1.8 млн. лв. се осигуряват по оперативна програма "Административен капацитет", а изпълнението на поръчката трябва да бъде извършено за 120 дни след избора на компания. От участниците се изисква общ оборот от 4.2 млн. лв., специализиран - за минимум 3.6 млн. лв. за последните три години, а документи могат да се подават до 10 февруари.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580514&newver=2

Център за изследване на биоразнообразието за 1.3 млн. лв.

Природен парк "Русенски Лом" търси компания за изграждане на център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в природния парк в района на землището на с. Нисово, община Иваново. Изследователските дейности се финансират по оперативна програма "Околна среда", като срокът за изпълнение е до 1 август тази година. Кандидатите в търга трябва да докажат оборот от изпълнени сходни договори с поръчката за минимум 4.1 млн. лв. за последните три финансови години, а техните документи ще се приемат до 17 февруари. Представената от тях работна програма ще се оценява със 70%, а цената – с 30% от общата оценка.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580095&newver=2

Ремонт на спортен комплекс за 1.3 млн. лв.

Сдружение "Спортен клуб по тенис на маса – Родопи" търси изпълнител за ремонт и реконструкция на "Спортен комплекс – Момчилград". Според поръчката обектът с площ 3 хил. кв.м и 27 помещения, предназначени за спорт, отдих и фен клубове, трябва да бъде ремонтиран до 30 март 2015 г. Тогава изтича крайният срок за изпълнение, като кандидатите могат да се включат в надпреварата до 24 февруари. От тях се изисква реализиран оборот от 2 млн. лв. и изпълнени договори за строителни дейности в размер на поне 1 млн. лв. за последните три години. Офертите ще се оценяват спрямо ценово предложение с тежест 50%, техническо изпълнение – 40%, и срок - 10%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580234&newver=2

Преводачески услуги в МВР за 1 млн. лв.

Министерството на вътрешните работи търси преводачи за устни преводи при задържане на незаконни имигранти на българо-турската граница за установяване на тяхната самоличност, регистрация и писмени преводи на официални и други документи. Според поръчката вътрешното ведомство търси преводачи от арабски, френски, фарси, пущу, урду, дари и кюрдски. Крайният срок за изпълнение на възложените дейности е до 30 ноември 2014 г. За да участват българските и чуждестранните компании и обединения, се изисква оборот от 2 млн. лв. и списък на изпълнените договори, сходни с поръчката, за последните три приключили финансови години. До 27 февруари могат да се подават документи, като ще бъде избран изпълнител, предложил най-ниска оферта.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=580702&newver=2