Най-големите обществени поръчки през седмицата

Спортни комплекси в три села в община Лесичово

5.5 млн. лв.

Община Лесичово, област Пазарджик, обяви обществена поръчка за доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Лесичово, Динката и Калугерово. Спортните комплекси в Лесичово и Калугерово представляват съоръжения с капацитет до 1000 човека и спадат към строежите трета категория. Спортният комплекс в с. Динката представлява съоръжение с капацитет до 100 човека и спада към пета категория. Поръчката е за 5.5 млн. лева без ДДС, срокът за изпълнение е 12 месеца. Поръчката обхваща дейности като строителство на зали, трибуни, огради, паркинги, изграждане на футболно игрище и др. Участниците в процедурата трябва да докажат оборот за предходните три години от поне 15.6 млн. лв. Петнадесет милиона от тях трябва да са от договори, сходни с предмета на поръчката. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта.

Реконструкция на паркови пространства и улична мрежа в Шумен

4.2 млн. лв.

Община Шумен търси изпълнител за рехабилитация на междублоковите паркови пространства и улична мрежа и паркинги в града. Търгът е разделен на пет обособени позиции, като всеки участник има право да подава оферти за една или повече части от поръчката. Според проекта се предвиждат дейности по озеленяване, изграждане на улично осветление, подмяна на пътните и тротоарните площи, включително изграждане на велоалея, спортни площадки, водопровод и канализация. Строителните дейности трябва да приключат до края на май 2015 г., тъй като поръчката се финансира по оперативна програма "Регионално развитие" със средства от миналия програмен период. От кандидатите се изискват изпълнени договори през последните пет години между 174 хил. лв. и 1.5 млн. лв. в зависимост от обособената позиция, за която участват. Срокът за получаване на оферти е 18 март.

Енергийна ефективност за училища и детски градини в Ямбол

4 млн. лв.

Община Ямбол ще повишава енергийната ефективност в училища и детски градини в града. Поръчката се финансира с над 4 млн. лева от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по Национална схема за зелени инвестиции. Възложителят уточнява, че договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключи, при условие че НДЕФ осигури финансиране. Тя е разделена на седем позиции, включващи училищата "В. Левски", "А. Радев", "В. Карагьозов", "Проф. Нойков", "Димчо Дебелянов", "Николай Петрини" и детските градини "Слънце", "Биляна", "Червената шапчица". Изискванията към кандидатите са различни в зависимост от позицията, за която се състезават. Един участник може да кандидатства само за една позиция. Изпълнителите ще бъдат избрани на база най-ниска цена.

<#text>

Инфраструктура до пречиствателната станция на Карнобат

2.6 млн. лв.

Община Карнобат обяви обществена поръчка за изграждане на обслужващ път, външен водопровод и външно електрическо захранване до пречиствателната станция за отпадни води град Карнобат. Поръчката включва следните дейности - строителство и монтаж на външен водопровод до площадката на пречиствателната станция с дължина 0.417 км; строителство на обслужващ път до нея от км 0+000 до км 3+430; рехабилитация на път I-6 (гр. Сливен – гр. Карнобат) до км 0+738,16 – 0,73816 км и др. Прогнозната стойност на поръчката е 2 630 273 лв. без ДДС, срокът за изпълнение е 13 месеца. Финансовите изисквания към кандидатите са да имат оборот от строителство за последните три години поне 3 млн. лв., както и да имат достъп до собствени средства от минимум 200 хил. лв. Изпълнителят ще бъде избран на базата на икономически най-изгодна оферта.

Улично осветление за 10 населени места в община Твърдица

1.9 млн. лв.

Община Твърдица ще подменя уличното осветление в 10 населени места - гр. Твърдица, гр. Шивачево, с. Близнец, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Червенаково, с. Жълт бряг, с. Оризари, с. Сборище, с. Сърцево. Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони с 1.899 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи за изпълнение на поръчката е отразено в изготвената и одобрена пълна техническа документация. Финансовите изисквания към кандидатите са да имат оборот от сходни дейности за последните три години от поне 2.8 млн. лв., както и общ оборот от минимум 5.6 млн. лв. Участниците трябва да разполагат със собствен ресурс в размер на 500 хил. лв. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта.

Ремонт на Основно професионално училище "Неофит Рилски" в Самоков

0.97 млн. лв.

Община Самоков обяви обществена поръчка за ремонтно–възстановителни работи на основно професионално училище "Неофит Рилски" в града. Стойността е 966.9 хил. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 100 дни. Минималните изисквания за финансови възможности към участниците е оборотът им от строителство за последните 3 години да бъде минимум 1.9 млн. лв. Критерият за избор на изпълнител е най-ниска цена.

<#text>

Ремонт на улици в Гълъбово

0.8 млн. лв.

Община Гълъбово търси изпълнител на поръчка за реконструкция и рехабилитация на ул. "Лозенец" от пл. "Славянска" до ул. "Цар Симеон Велики" в града. Прогнозната стойност е 833 хил. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни. Възложителят няма изисквания за оборот от предходни години. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта.

Ремонт на читалище в Годеч и строеж на три детски площадки

0.7 млн. лв.

Община Годеч обяви обществена поръчка за ремонт и обновяване на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров -1899" и изграждане на три детски площадки. Дейностите се финансират със 722 хил. лв. от Програмата за развитие на селските райони. Срокът за изпълнение е една година. Поръчката включва основен ремонт на читалището, подмяна на седалки, ламперия, дограми, подмяна на електрическата и водопроводната инсталация. Условията към кандидатите са да имат оборот от строителство за последните три години поне 1.5 млн. лв., както и достъп до финансиране в размер на 150 хил. лв.

ТЕЦ "Марица-изток 2" поръчва лагери

0.75 млн. лв.

ТЕЦ "Марица-изток 2" обяви обществена поръчка за доставка на лагери по три позиции. Първата е "Доставка на лагери търкалящи с общо предназначение съгласно спецификация"; втората е "Доставка на лагери търкалящи тежка серия с отговорно предназначение съгласно спецификация" и третата - "Доставка на лагери други и лагерни тела съгласно спецификация". Поръчката е с прогнозна стойност 750 хил. лв. Срокът за доставка е 12 месеца. Финансирането на поръчката е със собствени средства. Плащането се извършва за всяка доставка до 60 дни от представяне на фактура. Предлаганите лагери трябва да са нови, произведени до една година преди датата на доставка. Лагерите от всяка позиция трябва да са от един производител.