Комисар за един ден

Как стават политическите назначения в МВР

*Авторът е адвокат от София

Настоящото ръководство на МВР продължава да доказва, че чудесата са възможни. И реформира със завиден размах. Избирателно се съкращават и пенсионират хора, прекратяват се печеливши дейности, чието осъществяване преминава в частни ръце. В ход са планове за нови промени, които ще засегнат социалните придобивки на служителите и свързаните с тях активи на МВР.

На фона на масовото освобождаване на служители, на опитни професионалисти с дългогодишен стаж ведомството, оглавявано от Цветлин Йовчев, назначава външни за системата лица на специфични ръководни позиции, реализирайки порочната схема, описана подробно в следващите редове. Въпреки законовите положения напълно e възможно човек, който никога преди не е работил в МВР, да постъпи направо на висока ръководна длъжност. И ден след това да е директор на дирекция в министерството. Кариерен успех, за който огромната част от служителите в МВР едва ли могат да мечтаят.

Законът е еднозначен

След девоенизирането на системата понастоящем службата в МВР преминава на длъжности от определени в закона категории, най-ниската от които е Е (за редовите полицаи), а най-високата – А (за висшите ръководни кадри). Професионалната кариера в МВР се заключава в последователно израстване в по-горна категория чрез конкурс и преминаване на съответна професионална подготовка. Заемането на по-висока длъжност в рамките на притежаваната категория също се предхожда от конкурс. Допуска се държавният служител в МВР да бъде назначаван без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната от него категория – в определени от закона хипотези.

Сред тях е назначаването на т.нар. длъжности с особена отговорност. И в този случай обаче провеждането на конкурс е задължително, ако въпросната длъжност се явява по-висока спрямо заеманата до момента от служителя. Съответно служителят може да бъде назначен без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната от него категория само когато новата длъжност не е по-висока от длъжността, която е заемал преди това. При всички положения служителят трябва да отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност съгласно длъжностната й характеристика. Наредбата, която урежда условията и реда за постъпване в МВР, позволява и директно започване на работа във ведомството на длъжности в категории, по-високи от Г и Е (от които принципно започва кариерата).

Това изключение се отнася само до длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Целта на тази възможност е на специфични длъжности да могат да бъдат назначавани външни за системата специалисти, които са утвърдени професионалисти в областта си и чието привличане в МВР направо на длъжности от по-висока категория би било от очевидна полза за структурите. Вместо това обаче настоящото ръководство на МВР заобикаля закона, възползвайки се от предвидените в нормативната уредба изключения, и назначава изцяло външни хора на високи длъжности от професионалната йерархия.

Кое позволява да се правят политически назначения в МВР? Отговорът е очевиден: превратното тълкуване на закона от ръководството на министерството. Това е класически пример за заобикаляне на закона – посредством прилагането на законови изключения, заложени с ясно подчертана цел, се постига противоправен резултат, респективно резултат, категорично в разрез с целта за закона.

Прилаганата схема

На първо време се обявява конкурс за постъпване на длъжност с особена отговорност от категория Б – "комисар", за която не се изисква първоначална професионална подготовка. Такива конкурси до момента е имало три на брой, първият от които е обявен със заповед на министъра на вътрешните работи от юни 2013 г. Вакантните места са три, а длъжността е старши оперативен помощник на най-висшата професионална фигура в МВР – главния секретар. Предполага се, съответно, че с него пряко би следвало да работят изключително опитни специалисти с дългогодишен стаж и специфичен опит в МВР. Вместо това условията на този конкурс не изискват стаж в МВР, а длъжността е определена като такава, за която не се изисква професионална подготовка. Тоест това е длъжност, на която могат да се назначават външни за системата лица, и то направо в категория Б – комисар (категория за ръководен персонал). Срокът за подаване на документи е цели 5 календарни дни, в които влизат и два почивни (събота и неделя). В рамките само на 16 дни е проведено и заключителното интервю с допуснатите до участие кандидати (на 21.06.2013 г.).

На назначените служители се присъжда директно категория Б – "комисар", и те заемат трите вакантни длъжности за старши оперативен помощник на главния секретар. По-важното обаче е това, което се случва след назначаването им – при това за много кратък период от време. Между 21.06.2013 г. и 05.07.2013 г., т.е. в рамките на 15 календарни дни, от които поне два уикенда и още един неработен ден (празник на МВР), назначените на длъжността старши оперативен помощник на главния секретар трима служители са преназначени по силата на чл. 191, ал. 1, т. 7 ЗМВР като директори на дирекции в МВР, както следва: (1) директор на СДОТО (сега отделна агенция ДАТО), (2) директор на дирекция "Вътрешна сигурност" – МВР и (3) директор на дирекция "Инспекторат" – МВР. За отбелязване е, че първите двама директори са кадри на ДАНС, а третият е бил освободен от МВР по времето на министър Цветан Цветанов, т.е. върнат е обратно в системата, макар че е придобил право на пенсия.

Разбира се, настоящият главен секретар на МВР въпреки краткия си престой в СОБТ също е кадър на ДАНС, т.е. висшата професионална фигура в МВР на практика не е полицай от кариерата. Следва да се има предвид и фактът, че някои от хората преди това са били назначени за съветници на министъра на вътрешните работи, т.е. били са част от неговия политически кабинет. Същите впоследствие заемат длъжности с особена отговорност (по смисъла на ЗМВР), които освен това са ръководни длъжности в МВР – в съответните дирекции на ведомството. Не трябва да се пропуска, че когато се заема длъжност от по-висока категория или пък когато се преминава между длъжности в рамките на една категория, се изисква не само конкурс, но и преминаване на задължително обучение. Макар и ръководството на министерството не особено умело да обосновава липсата на нужда от конкурс, в нито един от случаите не е имало курс за получаване на професионална подготовка за заемане на новата длъжност, въпреки че това изискване не е преодоляно от никакви законови изключения.

Изпитаната схема се повтаря още веднъж през юли 2013 г., когато с нова заповед на министъра е обявен нов конкурс, на практика идентичен с предходния – този път за четири вакантни длъжности (толкова, колкото вероятно са били "необходими"), три от които са за местата, освободени след назначаването на "помощниците" на ръководни длъжности.

Комисар за един ден

В много от случаите назначените на практика не отговарят на длъжностната характеристика за заемане на длъжността, както е при единия от постъпилите като старши оперативен помощник на главния секретар служители. Това обаче не пречи по описаната вече схема служителят впоследствие да бъде назначен за директор на Специализирана административна дирекция "Планиране и управление на бюджета" – МВР. Общият му трудов стаж е над 20 години, по-голямата част от които са преминали в образователната система. В края на 2009 г. започва работа във финансовата служба на ДАНС, където работи в продължение на три години (сегашният вътрешен министър, с чието одобрение стават кадровите пируети, Цветлин Йовчев е председател на ДАНС от 10.08.2009 г. до 16.02.2011 г.). От 1.07.2013 г. до 5.08.2013 г. служителят работи в политическия кабинет на министъра на вътрешните работи като негов съветник, а от началото на август 2013 г. е директор на посочената специализирана административна дирекция в МВР.

Преди това, разбира се, служителят е бил старши оперативен помощник на главния секретар – само за един ден, само на 6.08.2013 г., с цел да бъдат формално изпълнени изискванията на закона. В политическия кабинет на министъра е бил и още един бивш старши оперативен помощник на главния секретар, впоследствие директор на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" – МВР (т.нар. тил на МВР). Ето така се назначават висши професионални ръководители в МВР – експресно, без необходимия специфичен опит, понякога и без нужната професионална подготовка, но на много по-високо йерархично ниво, включително финансово. Простата причина за прилагане на схемата може да е само една: обективната невъзможност или съмнение, че назначените биха могли да спечелят конкурс за длъжността, както и огромното желание на ръководството на министерството да ангажира точно тях.

Законът е нарушен

Всичко това е сякаш без значение, щом като системата умело се попълва с удобните за нея ръководни кадри – не с необходимите за осъществяването на вменената й от закона функция и роля, а с такива, които очевидно са желани от политическото и от професионалното ръководство на ведомството. Задълбочаването на актуалните проблеми изглежда неминуемо поне докато феноменът комисар за един ден продължава да препятства ангажирането и израстването на утвърдени професионалисти с доказани претенции в необходимите за посрещането на предизвикателствата пред МВР области и сфери.