Най-големите обществени поръчки през седмицата

Изграждане на първи етап от третия лъч на метрото

400 млн. лв. "Метрополитен" обяви търг за избор на изпълнители и обединения за изграждане на първия етап от третия лъч на софийското метро. Трасето обхваща бул. "Владимир Вазов", ул. "Професор Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", Орлов мост, бул. "Васил Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Прага", ул. "Георги Софийски", Медицинска академия, кръстовището на бул. "България" и бул. "Иван Гешов", ул. "Кюстендил", кв. "Красно село" - ул. "Житница". Общата дължина на участъка е 7016 м. По трасето ще бъдат изградени 7 метростанции. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, като всеки кандидат има право да подаде оферта само за една позиция. Публичната покана е обявена без прогнозна стойност, но общата гаранция за участие на всички позиции е 4.1 млн. лв. Според Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на тръжната процедура, което означава, че в този случай тя е поне 400 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за изпълнение на строителните дейности е 45 месеца. Според условията минималният оборот, който се изисква към участниците за изпълнение строителни дейности за последните три финансови години, е: за първа позиция - 80 млн. лв. без ДДС, за втора - 90 млн. лв. без ДДС, за трета - 100 млн. лв. без ДДС, и за четвърта - 220 млн. лв. без ДДС. Критерият за възлагане е най-ниска цена, а оферти ще се приемат до 29 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=595840&newver=2

Електрическа енергия за ВиК – Варна

10 млн. лв.
ВиК – Варна, търси доставчик на електрическа енергия и координатор на 19 обекта в града. Срокът на договора е 1 година, а стойността му – 10 млн. лв. без ДДС. Право на участие в търга имат кандидати с реализиран оборот от сходни договори за последните три години в размер на минимум 10 млн. лв. Според изискванията компаниите трябва да представят и балансови отчети за дейността си за същия период от време. Ще бъде избран изпълнителят, предложил най-ниска цена, а документи могат да се изпращат до 19 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=595250&newver=2

Автоматизирана билетна система за Варна

8.3 млн. лв. Община Варна търси компания за доставка и монтаж на машини за продажба на билети в превозните средства и на спирките, устройства за валидиране на билети, смарт карти и преносими устройства за проверката им и други транспортни документи, включително оборудване за контролния център и централния офис на обществения транспорт в града. Индикативната стойност на търга е 8.3 млн. лв. без ДДС и се изпълнява със средства по ОП "Регионално развитие". За да бъде усвоено еврофинансирането, поръчката трябва да бъде изпълнена не по-късно от 9 юни 2015 г. Право на участие в поканата имат фирми с реализиран общ оборот за последните три години в размер на минимум 8.5 млн. лв. без ДДС. Офертите ще бъдат оценявани според техническото изпълнение с тежест 70% и цена – 30%, като документи могат да се подават до 7 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=594874&newver=2

Изграждане на спортна зала в Мездра

5 млн. лв. Обявеният търг е насочен към строителни компании за доизграждане на многофункционална спортна зала в Мездра със средства от общинския бюджет. Прогнозната стойност за строителните работи е 5 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 6 месеца. За да участват в търга, кандидатите трябва да докажат общ оборот от 8 млн. лв. и изпълнени строителни договори в размер на минимум 6 млн. лв. през последните три приключили финансови години. Документи могат да се подават до 8 май, като предлаганата цена е с тежест 50%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=594492&newver=2

Доставка на медицински изделия за УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

5 млн. лв. Университетската болница "Св. Иван Рилски" търси доставчик на медицински изделия за лечебното заведение за период от 1 година. Договорът е с прогнозна стойност 5 млн. лв. без ДДС. Според икономическите условия компаниите трябва да представят най-малко един договор с университетска болница за доставка на медицински изделия, придружен от препоръка за добро изпълнение, включително мостри на изделията. До 8 май кандидатите могат да подават оферти, които ще бъдат оценявани според най-ниската цена с тежест 100%.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=594218&newver=2

Строителство на спортни обекти към Министерството на младежта и спорта

3.6 млн. лв.
Спортното министерство обяви обществена поръчка за избор на строителни фирми и обединения, които да изградят и ремонтират многофункционални спортни площадки и покрити плувни басейни на територията на 11 общини - Гърмен, Айтос, Руен, Джебел, Кирково, Крумовград, Лозница, Антоново, Никола Козлево, Кърджали и Мадан. Общата прогнозната стойност на строителните дейности е 3.6 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 5 месеца. Търгът е разделен на обособени позиции, като участниците могат да подават документи за една или всички части от поръчката. Минималните икономически изисквания към фирмите са различни за всяка обособена позиция, за която участват, в случай на обединение сумата е сумарна. Оферти могат да се изпращат до 7 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=595007&newver=2

Реконструкция на площад "Руски паметник"

3.3 млн. лв. Столичната община търси изпълнител за реконструкцията на площад "Руски паметник" и компания за строителен надзор с търг в две обособени позиции. Компаниите имат право да кандидатстват само за една от позициите в поръчката. Общата стойност на процедурата е 3.3 млн. лв. без ДДС. В нея могат да участват строителни фирми с изпълнени сходни договори с поръчката за минимум 8 млн. лв. без ДДС и компании по строителен надзор с оборот от дейността за поне 500 хил. лв. през последните три години. Проектът предвижда полагане на нов асфалт за много тежко движение, отводняване и подмяна на ВиК мрежата и ел. инсталацията, частично ново уличното осветление и подмяна трамвайните релси. Ще бъдат увеличени и зелените площи в зоната с дървета и цветя заедно с нов кът за отдих с пейки. Целият проект трябва да бъде завършен до края на тази година. До 17 април всеки кандидат може да подава оферти за участие.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=593845&newver=2

Подземна пешеходна връзка между метростанция "Цариградско шосе" и ул. "Обиколна"

2.4 млн. лв. Общинското дружество "Метрополитен" има намерение да изгради пешеходна връзка между метростанция "Цариградско шосе" и ул. "Обиколна" в жк "Дружба". Избраният изпълнител ще работи върху готов идеен проект, като трябва да изгради пешеходната връзка от три участъка - пешеходни алея и тунел и блок за комуникация. Целта на проекта е пешеходците безпроблемно да стигат от тротоара на ул. "Обиколна" директно до входа на метростанцията. Срокът за изпълнение е 8 месеца след сключване на договора с индикативна стойност 2.4 млн. лв. без ДДС. Всеки участник в процедурата трябва да има изпълнени сходни договори с поръчката за последните три години в размер на минимум 3 млн. лв. без ДДС. Ще бъде избран изпълнителят, предложил най-ниска цена, а оферти ще се приемат до 7 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=594846&newver=2

Рехабилитация на терминал "Меден Рудник" в Бургас

2.1 млн. лв. Община Бургас обяви търг за избор на изпълнител за реконструкция и разширение на автобусния терминал "Меден Рудник" и прилежащата му територия като част от проекта на града за въвеждане на бърза автобусна линия (BRT) и оптимизация на транспортната схема. Според проекта ще бъде изградена нова сграда, променя се трасето на тролейбусната мрежа в зоната, обновяват се спирките и маркировката. Минимални икономически изисквания към кандидатите са оборот от строителство за предходните три приключили финансови години в размер на 2 млн. лв. без ДДС и списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години. Средствата за търга са финансирани по ОП "Регионално развитие". Крайният срок за участие е до 19 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=594474&newver=2

Изготвяне на идеен проект за доизграждане на "Хемус"

1.2 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=595813&newver=2