Най-големите обществени поръчки през седмицата

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

1. Строителство на изложбен център "Флора Бургас"

2.336 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597838&newver=2

Община Бургас търси изпълнител на строежа на изложбен център "Флора Бургас". Проектът ще се финансира със заем от механизма "Джесика". Сградата ще има многофункционални зали за постоянни и временни експозиции, за конферентен туризъм и широк спектър от културни събития. Залата е в морската градина на Бургас. Предвижда се строително-монтажните дейности да обхванат територията на съществуващата в момента изложбена площ "Флора Бургас", както и облагородяване на прилежащите зелени пространства. В момента изложбеното пространство е изградено от сферични скелета, облицовани с найлон. Там ще се изградят: главна сграда от пет основни зали с различна височина, обединени в средата с приемно-разпределителна зона, щандове за търговска дейност във вътрешния двор, открити експозиционни площи и трафопост. Срокът за изпълнение е 300 дни. Участниците трябва да докажат оборот за последните три години от поне 3 млн. лв., както и да са изпълнявали сходни поръчки.

2. Спортното министерство ремонтира съоръжения

2.284 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597129&newver=2

Министерството на младежта и спорта обяви втория етап от поръчката за ремонт на спортни обекти на територията на страната. Вторият транш е за над 2.2 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 5 месеца. Поръчката е разделена на обособени позиции: за спортна зала в Якоруда, ролбан в Ръжавица, покрит басейн в Севлиево, спортна площадка в Септември, спортни комплекси в Брестовене и Острово, площадки в Исперих, Кубрат, с. Севар, гр. Опака, игрище към ОУ "Никола Йонков Вапцаров", с. Лятно, игрище и физкултурен салон в СОУ "Васил Левски", гр. Ардино. Финансовите изисквания към кандидатите са различни за различните обособени позиции и са свързани с реализиран оборот и достъп до собствени финансови ресурси. Участниците трябва да са изпълнили поне един сходен обект с този на поръчката.

3. "Чистота Искър" поръчва специализирани автомобили

2.1 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597143&newver=2

Общинската "Чистота Искър" ЕООД обяви поръчка за доставка на специализирани автомобили. Компанията за сметосъбиране има нужда от 4 цистерни на обща стойност до 470 хил. лв.; 6 броя специализирани автомобили за събиране и транспортиране на битови отпадъци на обща стойност до 900 хил. лв. (те ще бъдат закупени при условие, че "Чистота Искър" сключи договор за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци); 5 броя специализирани автомобили – товарни на обща стойност до 500 хил. лв. и един многофункционален челен товарач с багерно устройство на стойност до 230 хил. лв. Срокът за изпълнение е краят на 2014 г. Изискванията към кандидатите са да имат оборот за последните три години от поне 1 млн. лв., да разполагат със собствен или нает склад за съхранение на специализираните автомобили. Техническото предложение има тежест 40% при избора на изпълнител, а цената – 60%.

4. Светодиодни екрани за стадион "Васил Левски"

1.7 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597111&newver=2

Държавното дружество "Национална спортна база" ЕАД обяви поръчка за доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на публична информационно-рекламна система от пълноцветни светодиодни екрани на Национален стадион "Васил Левски". Екраните ще излъчват визуална информация при спортни и други масови събития, провеждани на стадиона. Системата се състои от: светодиоден екран с приблизителни размери на видимата част 16 х 10 метра, монтиран на фиксирана носеща конструкция; светодиоден екран (видеостена) с приблизителни размери на видимата част 20 х 6 метра, монтиран на фиксирана носеща конструкция; център за управление на рекламно-информационната система, разположен в апаратната зала на централната трибуна, както и необходимите информационни кабели към LED екраните; захранващо и разпределително табло на светодиодните екрани с електрическа енергия, както и необходимите мрежови захранващи кабели към LED екраните. Участниците трябва да имат оборот от поне 4 млн. лева за последните три години, ако работят без подизпълнител. Техническото предложение има тежест 65%, а цената - 35%.

5. Пътни ремонти в община Антоново

1.682 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=596724&newver=2

Община Антоново обяви обществена поръчка за ремонт на улици и пътища на територията на общината. Изпълнението на поръчката включва най-общо следните видове дейности: разкъртване асфалтова настилка; изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща смес - ръчно оформяне; полагане и уплътняване; доставка и полагане основа от минералбетон, превоз на асфалтови смеси с подходящи за целта превозни средства; изкоп с багер в земни почви и други, събаряне на стар мост и изграждане на нов мост и др. Срокът за изпълнение е 5 месеца.

6. Реконструкция на пътя Стамболово – Царева поляна

1.226 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597387&newver=2

Община Стамболово обяви поръчка за реконструкция на път Стамболово – Царева поляна, който ще се извърши на два етапа. Парите се осигуряват от инвестиционната програма на държавата "Растеж и устойчиво развитие", по която бяха отпуснати 500 млн. лв. на общини и министерства. Участниците трябва да имат оборот от поне 2.452 млн. лв. за последните три години и да разполагат с конкретни строителни машини и оборудване. Изпълнителите ще бъдат избрани на база икономически най-изгодна оферта, като срокът е с тежест 10%, техническото предложение е с 50%, а цената - с 40%. Пътят трябва да бъде ремонтиран най-късно до края на 2014 г.

7. Основен ремонт на пътища в Павликени

985 013 лева

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=597339&newver=2

Община Павликени обяви поръчка за основен ремонт на общински пътища, изкърпване на асфалтовата настилка на уличната мрежа в Павликени и Бяла черква и ремонт на тротоари в Павликени. Поръчката е за срок от две години, като сумата за 2014 г. е 447 733 лв. без ДДС, а за 2015 г. - 537 280 лв. без ДДС. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции – 3 през тази и 3 през следващата година. Участниците трябва да имат оборот от поне 1.477 млн. лв. за последните три години, ако кандидатстват за трите обособени позиции едновременно.

8. Обществени терминали за пазара на труда

762 000

Агенция по заетостта обяви поръчка за изграждане на обществени терминали за пазара на труда, софтуер и обучение на служители от агенцията за работа с информационната система. Поръчката обхваща проектиране, разработване, тестване и внедряване на цялостна информационна система за управление и използване на обществени терминали, чрез която ще бъдат предоставяни информационни и персонализирани услуги за гражданите. Обществените терминали ще осигуряват достъп до информация на широк кръг потребители, включително и хора с увреждания и намалена трудоспособност. Предвидено е провеждане на обучение на 216 служители от Агенцията по заетостта за работа с тях и с информационната система "Софтуер за обществени терминали за пазара на труда". Поръчката се финансира от програма "Развитие на човешките ресурси". Участниците трябва да докажат оборот от поне 1.4 млн. лв. за последните три години, както и да имат изпълнени поне два договора с предмет "разработване и интегриране на информационни системи" и два договора с предмет "организиране и провеждане на обучения за работа със софтуерни продукти". Срокът за завършване е 31 октомври 2014 г.