Най-големите обществени поръчки през седмицата

5.2 млн. лв.

Доизграждане на стадион и парков комплекс в Шабла Доизграждане на стадион, комбинирано спортно игрище, обслужващи сгради, довеждаща инфраструктура и оформяне на парковото пространство са дейностите, за които община Шабла търси изпълнители в търга с индикативна стойност 5.2 млн. лв. без ДДС. Строителните дейности ще се извършват в парцел, заключен между бул. "Добруджа", ул. "Червеноармейска", ул. "Средна гора" и ул. "Възраждане" в града. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони, като крайният срок на изпълнение е до 10 месеца след подписването на договор. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, всеки участник трябва да докаже оборот от строителство за последните три години в размер на минимум 15 млн. лв. и наличен финансов ресурс не по-малко от 2.6 млн. лв. При оценяване на предложенията най-голяма тежест има цената с 50%, техническото изпълнение – 40%, и срок - с 10%. Документи за участие могат да се подават до 19 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600940&newver=2

4.1 млн. лв.

Изграждане на училище в Марица Община Марица търси изпълнители за завършване на строително-монтажните работи от новото съвременното средно училище с професионална насоченост в село Маноле. Първият етап от проекта е завършен, а поръчката предвижда дейности по монтиране и обзавеждане на помещенията. Капацитетът на основното училището е за 288 ученици, за които са предвидени 21 класни стаи. Заложеният срок за завършване на проекта с прогнозна стойност 4.1 млн. лв. без ДДС е до края на тази година. Икономическите изисквания към кандидатите са общ оборот 10 млн. лв. без ДДС и изпълнени строителни договори за 3 млн. лв. без ДДС за последните три години. При избора на изпълнител най-висока тежест има техническото предложение с 50%. Срокът за получаване на оферти е до 22 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600779&newver=2

2.9 млн. лв.

Поддържане на чистотата в Ихтиман Община Ихтиман обяви процедура за избор на компания, която през следващите пет години да извършва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата и стопанисване на депото за битови отпадъци в града. Освен в града дейностите ще обхванат още 11 населени места в общината – селата Вакарел, Черньово, Мирово, Веринско, Живково, Стамболово, Полянци, Пауново, Борика, Боерица и Венковец. Снегопочистването ще се извършва само в Ихтиман и Вакарел. Поръчката с индикативна стойност 2.9 млн. лв. се финансира от бюджета на общината. Право на участие имат компании с общ оборот минимум 7 млн. лв. без ДДС и сходен с предмета на търга за поне 1 млн. лв. без ДДС през последните три приключили финансови години. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта според техническото предложение с тежест 60% и цена – 40%. Крайният срок за участие в процедурата е до 4 юни.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600903&newver=2

2.7 млн. лв.

Строителство на спортна зала в Гоце Делчев Многофункционална спортна зала с хотелска част за посетители с капацитет 1100 души върху територия с обща площ 4 декара се очаква да бъде изградена на терен на югоизток от градския парк в Гоце Делчев. Обектът се финансира с 2.7 млн. лв. без ДДС от държавната програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". В търга могат да участват компании и обединения от такива с реализиран оборот от строителни дейности през последните три години минимум 5.5 млн. лв. и собствени финансови средства в размер на 1.8 млн. лв. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, а срокът за участие изтича на 4 юни.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600526&newver=2

1.5 млн. лв.

Реконструкция на уличната мрежа в Криводол Строителните дейности в поръчката обхващат реконструкцията на три булеварда - "Димитър Благоев", "Освобождение" и "Георги Димитров", в община Криводол. По предварителни оценки рехабилитацията ще струва 1.5 млн. лв. без ДДС. Средствата са осигурени по Програмата за развитие на селските райони и за да бъдат усвоени, проектът трябва да бъде завършен в срок до 15 май 2015 г. Според условията се търсят фирми, които през последните три години са реализирали общ оборот най-малко 4.5 млн. лв. без ДДС и спеациализиран за минимум 3 млн. лв. без ДДС. Техническото изпълнение и ценовата оферта имат еднаква тежест при оценяването на предложенията – по 50%. На 9 юни изтича крайният срок за участие в процедурата.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600773&newver=2

1.4 млн. лв.

Обновяване на пътната инфраструктура в Гоце Делчев Обявената обществена поръчка предвижда обновяването на пътната инфраструктура в Гоце Делчев и селата Мусомище, Баничан, Борово, Лъжница, Корница, Брезница и Буково. Поръчката с индикативна стойност 1.4 млн. лв. без ДДС трябва да бъде завършена в срок от четири месеца след сключване на споразумението с избрана компания. В търга могат да участват фирми с доказан оборот от извършени стрително-монтажни работи за последните три години в размер на 2.5 млн. лв. без ДДС, придружен от списък с изпълнените договори за последните пет години. Изпълнителите ще бъдат оценявани според икономически най-изгодната оферта, а документи за участие могат да се подават до 5 юни.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600959&newver=2

1.2 млн. лв.

Доставка на оборудване за БАН Централната лаборатория по приложна физика към БАН търси компания за доставка и въвеждане в експлоатация на микроелектронни машини и уреди с прогнозна стойност 1.2 млн. лв. без ДДС. Високотехнологичното оборудване се финансира от европейкста програма "Конкурентоспособност" и трябва да бъде доставено до седем месеца след избора на фирмата. Кандидатстващите фирми трябва да представят документи за реализиран общ оборот най-малко 3.6 млн. лв. без ДДС и сходен с предмета на поръчката за поне 1.2 млн. лв. без ДДС, включително списък с доставките на сходно оборудване за същия период от време. Превес в избора на изпълнител ще имат офертите с най-добро техническо изпълнение с тежест 70%, а цената – с 30%. Участниците имат право да подават оферти до 4 юни.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=601028&newver=2

1 млн. лв.

Строителство на спортни обекти към Министерството на младежта и спорта Спортното министерство обяви обществена поръчка за избор на строителни фирми и обединения, които да изградят и ремонтират многофункционални спортни площадки и покрити плувни басейни на територията на седем общини - Гоце Делчев, Поморие, Борован, Никопол, Самуил, Дулово и Котел. Общата прогнозната стойност на строителните дейности е 1 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 5 месеца. Търгът е разделен на обособени позиции, като участниците могат да подават документи за една или всички части от поръчката. Минималните икономически изисквания към фирмите са различни за всяка обособена позиция, за която участват, в случай на обединение сумата е сумарна. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, а документи могат да се изпращат до 3 юни.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600806&newver=2

1 млн. лв.

Сметосъбиране в Нови Пазар

Община Нови пазар търси компания за сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци от територията на общината до регионалното депо в кв. Дивдядово в община Шумен. Поръчката ще се изпълнява за срок от пет години, като предвидената стойност е 1 млн. лв. без ДДС. Освен Нови пазар избраната компания ще обслужва 16 села в общината - Беджене, Мировци, Писарево, Преселка, Тръница, Памукчи, Ст. Михайловски, Сечище, Жилино, Войвода, Избул, Правенци, Енево, Зайчино ореше и Стан. Право на участие в търга имат компании с изпълнени договори, сходни с поръчката, за последните три години за минимум 1.2 млн. лв. Техническите предложения ще се оценяват със 70 точки, а ценовите – с 30 точки, като срокът за подаване на документи изтича на 20 май.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=600264&newver=2