Как ще се разпределят новите 1.4 млрд. евро за бизнеса

Новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще комбинира директна помощ и финансови инструменти през следващите седем години

"София тех парк" ще се разширява и през следващия пограмен период
"София тех парк" ще се разширява и през следващия пограмен период    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
"София тех парк" ще се разширява и през следващия пограмен период
"София тех парк" ще се разширява и през следващия пограмен период    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Над половината от общия бюджет на програмата е определена специално за малките и средните предприятия.

Над 1.4 млрд. евро ще могат да получат българските предприятия през следващите седем години, за да станат по-конкурентни и ефективни. Средствата са заложени в оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014 - 2020 г., която е публикувана за обществено обсъждане до 21 май. Най-много средства са предвидени за мерки, които да увеличат експортния потенциал на фирмите, тъй като износът остава основен двигател на икономиката заради ограничения вътрешен пазар.

Насърчаване на предприемачеството, технологичното развитие и иновациите също ще бъде приоритет през новия програмен период, а около четвърт от цялата сума ще бъде насочена за повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията. Освен чрез директна помощ подкрепа ще бъде предоставяна и чрез финансови инструменти, които вече ще бъдат част от мерките по отделните приоритети. Бизнесът може да очаква и по-леки процедури за кандидатстване, тъй като административната тежест е отчетена като една от грешките на предишния програмен период. Амбициите на правителството са да започне с изпълнението на програмата още тази година, но това ще зависи от това кога ОПИК ще бъде окончателно одобрена от Европейската комисия.

Партньорства

Новият фокус на програмата върху иновациите се дължи както на изключително слабото представяне на България в тази област (страната е на последно място в ЕС по иновации), така и на възможностите, които те дават за създаване на продукти с висока добавена стойност. Предложеният проект дава заявка, че ще се насърчават партньорствата в т.нар. триъгълник на знанието – университети, научни звена и индустрия. Като приоритетни са определени няколко сфери (енергийна ефективност, зелени и екотехнологии; здраве, медицина и качество на живот, биотехнологии и екологично чисти храни; нови материали и технологии, включително инженерна индустрия; информационни и телекомуникационни технологии; културно-историческо наследство), но програмата ще подкрепя и други сектори, които са експортно ориентирани и имат висока добавена стойност или са с потенциал за съживяване на изостанали региони. Специално внимание се обръща и на развитието на иновационната инфраструктура, включително втората фаза на "София тех парк".

Над половината от общия бюджет на програмата е определена специално за малките и средните предприятия, като целта е да се насърчи предприемаческата активност и да се засили експортният им потенциал. Подкрепата за клъстерите е една от мерките, които да направят фирмите по-иновативни и да подпомогнат растежа им.

По-ефективно

Вторият основен приоритет на програмата е енергийната и ресурсната ефективност. Причината за това е, че България заема първо място по енергийна интензивност в ЕС, т.е. българската икономика изразходва най-голямо количество енергия, необходимо за производството на единица брутен вътрешен продукт (със 77.34% повече от средното за ЕС). Макар че енергийната зависимост на страната намалява през последните години (от 51.67% през 2007 г. до 37% през 2011 г.) , тя все още остава висока. Затова една от мерките в програмата е подкрепа за изграждането на газовата връзка България – Сърбия. Ресурси се предвиждат и за намаляване на енергоемкостта на предприятията както чрез по-енергоефективно производство, така и чрез подобряване на сградния фонд. Специално внимание се обръща на преработващата индустрия, където ефектът се очаква да е най-голям.

Финансови инструменти

Като много успешни проектопрограмата отчита финансовите инструменти по инициативата JEREMIE през изминалия програмен период. Затова те ще продължат да се използват и през новия, но без да се обособяват в отделна приоритетна ос. Вместо това ще бъдат "вградени" в самите приоритетни направления, което се очаква да осигури повече гъвкавост и да помогне за изпълнението на целите на програмата. С уговорката, че предстои оценка от Министерството на финансите, на този етап подкрепа се предвижда да бъде предоставяна под формата на безвъзмездна финансова помощ (включително ваучери), награди, възстановима помощ или финансови инструменти или комбинация от тях.

Резултатите от изминалия програмен период показват, че инструментите за финансов инженеринг не само помагат да се реши проблемът с достъпа до финансиране, който е основната пречка за стартиране на бизнес и инвестиции на предприятията, но и води до значителна мобилизация на допълнителен капитал. Предимства са също възможността за повторното използване на средствата в дългосрочен план, бързината на подбора и гъвкавост при изпълнението по отношение крайните получатели, включително кратките срокове и административна тежест на процедурите.

Фокус върху регионите

Програмата обръща специално внимание на развитието на отделните региони, като конкретни мерки се предвиждат за изостаналите райони и за тези с неблагоприятни географски или демографски условия. Пилотна инвестиция ще бъде направена в Северозападния район, който е най-слабо развитият в целия ЕС. Мерки се предвиждат и за районите със застаряващо население, за тези, застрашени от обезлюдяване, както и за районите със затруднен достъп (най-вече планински). Това ще стане чрез подкрепа за създаване на нови предприятия и развитието на съществуващи, мерки за повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот и др.