AmCham: Бизнесът се нуждае от прозрачна и предвидима среда

Влошеният инвестиционен климат е едно от основните предизвикателства пред следващото правителство, смятат от Американската търговска камара в България

Липсата на доверие в институциите, влошеният бизнес и инвестиционен климат и забавеният растеж на българската икономика са основните предизвикателства, с които ще трябва да се справи следващото правителство, смятат от Американската търговска камара в България (AmCham). През седмицата камарата публикува Бяла книга за 2014 г., която съдържа препоръки в 10 области за стимулиране на икономиката и повишаване на конкурентоспособността й. От AmCham подчертават като най-важна необходимостта от мерки, които да дадат на бизнеса гаранции, че правителството ще възнамерява да поддържа благоприятна, предвидима и стабилна политическа, икономическа и регулаторна среда.

Ето какво още включват препоръките:

1. Икономическа и финансова стабилност

- запазване и подкрепяне на валутния борд - продължаване на преговорите с ЕС за влизане в еврозоната
- ефективно използване на бюджетните ресурси за стимулиране на растежа и създаване на работни места

- навременно възстановяване на ДДС.

2. Регулаторна прозрачност и предсказуемост. Върховенство на закона

- иницииране на реформа в публичната администрация - осигуряване на прозрачен процес за избор на съдии въз основа на
професионален опит, заслуги и интегритет

- подобряване на предвидимостта на практиката на съдилищата.

3. Насърчаване на инвестиции

- Българската агенция за инвестиции (БАИ) да бъде пряко отговорна пред правителството - осигуряване на бюджет за одобрени инвестиционни проекти
- създаване на обслужване на "едно гише" в БАИ - изграждане на технологични индустриални зони с благоприятни данъчни условия - данъчни стимули за насърчаване на научноизследователска и развойна дейност и иновации

- ускоряване на е-управлението.

4. Данъчна политика

- запазване на плоския данък от 10% върху доходите на физически и юридически лица - преустановяване на постоянното увеличение на максималния осигурителен праг - изготвяне и изпълнение на средносрочен план за политики в данъчната сфера

- елиминиране/ограничаване укриването на данъци и незаконната търговия с акцизни стоки.

5. Обществени поръчки и публично-частни партньорства

- прилагане на електронно възлагане на обществени поръчки - доразвиване и популяризиране на "зелени" обществени поръчки в страната - засилване на административния капацитет

- разработване на нова визия за публично-частни партньорства (ПЧП) с дългосрочни цели, насоки и намерения.

6. Образование, предприемачество и политики за пазара на труда

- реформа в средното и висшето образование - въвеждане на учебни програми/планове, които отговарят на потребностите на бизнеса - институционализиране на сътрудничеството между бизнеса, компетентните органи и образователните институции - разширяване на чуждоезиковото и компютърното обучение
- въвеждане на дисциплини, свързани с развитие на личностни компетентности и "меки" умения (soft skills) - създаване на независима агенция между правителството и бизнеса за насърчаване на предприемачи и стартиращи фирми

- насърчаване на младежката заетост.

7. Здравеопазване

- осигуряване на финансова устойчивост и подобрена ефективност на здравната система
- разработване на адекватен модел за финансиране, който гарантира равнопоставен достъп до (качествени) здравни грижи

- ускоряване прилагането на електронно здравеопазване.

8. Енергетика и минерално-суровинна индустрия

- разработване и комуникиране на конкретна пътна карта за сектор енергетика - осигуряване на прозрачност, стабилност и доверие
- стабилизиране и укрепване на регулаторната среда

- разработване и изпълнение на национален план за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност.

9. Международно сътрудничество и търговски партньорства

- разглеждане на възможността за фискални консултации и подкрепа от МВФ и Световната банка - използване на техническа помощ от Световната банка, ЕБВР и ЕИБ за реформи в ключови сектори на икономиката

- подкрепа за преговорите и сключването на Споразумението за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между САЩ и ЕС.

10. Банков сектор и финансови услуги

- включване на търговските банки в механизми за съфинансиране с цел подобряване на усвояването на средствата от ЕС

- създаване на стимули за отпускане на кредити за ключови сектори на икономиката

- създаване на централизирано кредитно бюро за намаляване на кредитния риск.