На какво залага управленската програма на правителството в икономиката

До 2018 г. кабинетът предвижда да въведе редица облекчения за бизнеса

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Ускоряване на въвеждането на електронното управление, облекчаване на разходите и административните процедури за стартиране на бизнес, насърчаване на предприемачеството и обединяване на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция "Митници". Това са част от икономическите цели и приоритети в управленската програма на правителството. Проектът, който очертава стратегията на кабинета до 2018 г., не е окончателен и е възможно някои от предвидените мерки да се променят. В него част от предвидените мерки като осигуряване на икономически растеж и усвояване на повече евросредства са базови и са цел на всяко правителство. Част от разписаните цели включват например намаляването на времето за регистрация на бизнес и облекчаване изискванията за финансов одит за малките компании и едноличните търговци. За да се изсветли икономиката при малкия бизнес, управляващите предвиждат и вдигане на прага за регистрация по ДДС на 200 хил. лв. Очаква се тази мярка да обхване допълнително 55 хил. компании и да им спести около 500 млн. лв. Още около 40 млн. лв. за бизнеса ще бъдат спестени и от планираното освобождаване на микропредприятията, които не са публични акционерни дружества (които са около 24 хил.), от изискването за независим годишен финансов одит. Кабинетът предвижда и трети план за намаляване на административната тежест за бизнеса за периода 2015-2017 г., с който според оценките ще се спестят 100 млн. лв.

Икономика и растеж

- Насърчаване на частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, както и в иновативни предприятия, насърчаване на високо- и среднотехнологични производства - Привличане на инвестиции чрез обединяване на усилията на Българската агенция за инвестиции, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Националната компания "Индустриални зони", "София тех парк", летище Стара Загора - Осигуряване достъпа на български фирми и организации до търговете на Европейската космическа агенция за производство на стоки и създаване на услуги в космическия технологичен сектор
- Осигуряване на административна подкрепа за излизане на външни пазари за фирми и сектори, ангажирани с производството на иновативни продукти и услуги - Подкрепа за създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства чрез публично-частно партньорство - Съобразяване на законодателството, което се приема или изменя с нуждите на малките и средните предприятия, чрез тестове за оценка на въздействието - Съкращаване времето за регистриране на бизнес до 3 дни и минимизиране на разходите за и издаване на всички лицензи и разрешителни в рамките на 1 месец, съкращаване срока за регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на до 5 дни
- Вдигане прага за регистрация по ЗДДС на 200 хил. лв. Очаква се тази мярка да обхване допълнително 55 хил. предприятия и да им спести около 500 млн. лв. - Промени в Закона за счетоводството, с които да се облекчат изискванията за финансов одит за едноличните търговци и микропредприятията, които ще обхванат около 24 хил. предприятия и ще им спестят около 40 млн. лв. - Създаване на благоприятна среда за инвестиционна дейност на зелено в индустриални зони - Изграждане на технологични паркове
- Разработване, приемане и изпълнение на трети план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса (2015-2017 г.) - Извеждане на туризма като приоритетен отрасъл и подобряване на туристическата инфраструктура - Ускорено въвеждане на електронно управление - Ограничаване на риска при фалит на малки и средни предприятия и на последствията за предприемачите. Насърчаване на втори шанс за предприемачество
- Намаляване на разрешителните, съгласувателните и лицензионните режими в случаите, където е възможно преминаването само към уведомителен режим

- Подобряване достъпа на потребителите до извънсъдебни способи за решаване на спорове.

Публични финанси

- Осигуряване до 2018 г. на растеж на приходите от акцизи спрямо 2014 г. – ръст 9.4% (4.44 млрд. лв.) - Поддържане на ниски нива на бюджетния дефицит и номиналния размер на публичния дълг, в това число и на общинските дългове, чрез провеждане на внимателна политика по ново заемане
- Запазване на валутния борд до влизане в еврозоната - Запазване на данъчната система и на ниския дял на преразпределяне на бюджетни средства от държавата до 39% от БВП - Въвеждане на данък върху операциите на капиталовите пазари - Законодателство за ограничаване на участието на офшорните компании в българската икономика
- Обединяване на НАП и митниците, създаване на единна приходна агенция - Финансова децентрализация на местните власти; въвеждане на механизми за провеждане на собствена икономическа политика от общините - Нови възможности за финансиране на инвестиционни проекти и стартиращи предприятия чрез ББР или инвестиционен фонд - Политическо решение за включване на България в Европейския банков надзор
- Възстановяване на доверието в БНБ чрез законодателни и кадрови промени – в тях се включват законодателни промени, с които да се създаде рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, както и да се ревизират правомощията на БНБ и да се създаде орган за преструктуриране

- Нормативно регламентирана публичност на кредитната история на КТБ и нейните клиенти в рамките на българското и европейското банково законодателство и без специални закони само за този конкретен казус.

Еврофондове

- Възстановяване на спрените плащания от европейските фондове - Стартиране на изпълнението на оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.
- Разработване и одобряване от Министерския съвет на проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Създаване на условия за реализиране на интегрирани проекти и регионални планове, финансирани от повече от една оперативна програма - Опростяване на процесите, процедурите и правилата за кандидатстване, одобрение и отчитане на проектите - Намаляване на административната тежест и разходите на бенефициентите, свързани с процеса по кандидатстване и отчитане на съфинансираните от еврофондовете проекти

- Създаване на възможност за електронно кандидатстване, оценка и отчитане по оперативните програми.

Електронно управление и държавна администрация

- Развитие на базовата инфраструктура за реализация на електронни услуги - Изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност за достъп от следващо поколение (NGA) до кметството на всеки общински център в страната, както и до сградите на публичните институции в тях – 264 свързани общини - Въвеждане на унифицирана електронна услуга за плащане и система за управление на държавните такси
- Въвеждане на електронно фактуриране - Електронно свързване на различни регистри като Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР), ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, Регистъра на населението (ГРАО), Търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти - Доизграждане на "Български пощи" като изнесени офиси на българското електронно управление - Разработване и приемане на секторни стратегии за е-здравеопазване, е-правосъдие, е-образование и др.
- Въвеждане на електронната идентификация

- Въвеждане на нови електронни услуги за работодатели и търсещи работа лица в Агенцията по заетостта.

Енергетика

- Политическо решение за участие в създаването на Европейския енергиен съюз - Енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г. и стратегия за енергийна ефективност
- Действия за финансова стабилизация и пазарни реформи - Преразглеждане на новите енергийни проекти и изграждането им само при спазване на европейското законодателство и при икономическа ефективност - Продължаване на експлоатацията на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" - Изграждане на нови мощности само при развитие на системата "с най-малко разходи" и без представянето на държавни гаранции

- Завършване на либерализацията на пазара и създаването на енергийна борса.

Инфраструктура

- Изграждане на магистралите "Струма", "Марица", Калотина - София и "Хемус", както и скоростните пътища София - Видин, Кърджали - Подкова, Русе - Велико Търново, Северната тангента на околовръстния път в София и тунела под Шипка - Реализиране на жп проектите София - Септември, Пловдив - Бургас (фаза II), Драгоман - София, Видин - София

- Разширение на метрото в София до летище София и "Бизнес парк София", на линия 2 до ул. "Хенрих Ибсен" и стартиране на трети метродиаметър в участъка бул. "Владимир Вазов" - ул. "Житница".

Транспорт

- Изграждане на интермодални терминали във Варна и Русе - Преговори с кредиторите на БДЖ, осигуряване на средства от държавния бюджет за БДЖ и намаляване на задължението му към НКЖИ чрез замяна на дълг срещу собственост

- Подготовка и продължаване на концесии за пристанищен терминал Видин-център, Зимовник (Русе), Русе-изток, летище Пловдив и жп гара Варна.

Регионално развитие

- Изготвяне на стратегии и инвестиционна програма за развитие на Северозападна България, Странджа, Родопите и други слабо развити региони
- Стимулиране на изостаналите региони чрез "водено от общността" местно развитие

- Инвестиции в инфраструктура в изостанали региони.

Земеделие

- Насърчаване на балансирано развитие на отделните сектори в земеделието и животновъдството - Изготвяне на стратегии за поливно земеделие и инвестиции в инфраструктура от европейски фондове
- Добро управление на риска в земеделието чрез системи за застраховане и взаимоспомагателни фондове - Мобилни контролни екипи в горските стопанства и електронни билети за превозване на дървесина - Създаване на "къси" вериги на доставки на храни и насърчаване сдружаването на фермерите - Преференциално подпомагане на малки и млади земеделци

- Изработване на кодекс за земята и насърчаване на доброволното уедряване на земи

- Реклама на традиционни български продукти чрез европрограмата за промоция на храни и участия на международни изложения.

13 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 2
  • + 26

  Две педи сладки приказки, галещи ухото.

  И изведнъж - обявяващото се като дясно правителство на ГЕРБ и реформаторите - национализира сметките ни в частните пенсионни фондове!
  И РБ, и БСП, и ДПС гласуват еднакво!

  Нередност?
 • 2
  nns avatar :-|
  nns
  • - 1
  • + 8

  А ха "предвижда" , "възнамерява" и "планира" де-ба головодниците нагли де-ба , че и 2018 г. как пък ще изкарат до тогава, айде да ги лансирате СЛЕД като реализират някое романтично намерение

  Нередност?
 • 3
  tony1975 avatar :-|
  Anton Petkov
  • - 1
  • + 10

  и още едно облекчение за бизнеса - смачкан и неработещ капиталов пазар, където бизнеса няма да може да набира капитал!

  Нередност?
 • 4
  marto76 avatar :-|
  marto76
  • - 4
  • + 3

  Ама те и управленска програма ли имат? :) След като цяло лято се питаше - КОЙ, аз сега да попитам КОГА ще бъде екстрадиран Цветан Василев в България за да бъде изправен пред български съд?!? Поне едно просто обяснение ни дължи, заради източването на КТБ!

  Публикувано през m.capital.bg

  Нередност?
 • 5
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel
  • - 4
  • + 8

  Икономика и растеж
  Това пожелание го е съставил някой канцеларски БАН-аджийски плъх. Абсолютно безхаберие. Най-важното са интермодалните терминали на ТИМ, летище Стара Загора, високотехнологични производства, / пардон високо- и среднотехнологични производства/, иновативни предприятия, производството на иновативни продукти и услуги, търговете на Европейската космическа агенция, времето за регистриране на бизнес, Изграждане на технологични паркове, извеждане на туризма като приоритетен отрасъл...Вдигане прага за регистрация по ЗДДС на 200 хил. лв. Що някой не ме светне - как тази мярка щяла да ни спести 500 млн. лв.- не виждам никаква логика.

  Нередност?
 • 6
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel
  • - 2
  • + 11

  Аз съм втрещен. Кви високи технологии бе. Нали всичко се краде и носи в Китай. И от там се връша продукт на безценица. Ами вижте си например Българския институт за стандартизация. За да конструираш едно изделие ти е необходим достъп понякога до 30-40 стандарта. Всички стандарти ГОСТ са достъпни в интернет абсолютно безплатно от всяка точка на света. Нашите идиоти ги продават по 100-500 лева парчето. Най-ужасното е, че даже не са си направили труда да ги преведат на български. Ами дори да си завършил английска гимназия пак може да сбъркаш в тълкуването на определени изрази. Какво производство.

  Нередност?
 • 7
  proizvoditel avatar :-|
  proizvoditel
  • - 2
  • + 12

  Ами какъв туризъм. Кой печели от него. Туризмът трябва да се интегрира с продажбата на "местни" "регионални" български стоки. Така ще се получи увеличаване на добавената стойност. В курортите няма никакво предлагане на местни плодове, зеленчуци, дрехи, сувенири .. Стига с тая Турция и тоя Китай. Туристическите сезони траят по 2-3 месеца - няма как да се увеличи използваемостта и печалбата от легловата база. Каквато и реклама да се прави традиционните ни туристи нямат пари. Потенциал има само в балнеологията. Какви стоки. Какви пазари. Какъв туризъм. Такова тотално безхаберие и некадърност.
  Да бяхте обсъдили мерките с хората. Да бяхте поне намалили броят на платежните, с които всеки месец превеждам осигуровките - Дянков го беше направил, но тъпанарите след него отново ги увеличиха.
  Аз гласувах за това правителство, но съм ужасен.

  Нередност?
 • 8
  daks avatar :-|
  ДАКС
  • + 12

  До коментар [#6] от "proizvoditel":

  Напълно подкрепям този Ви коментар. И вярвам, че всеки, който се е сблъскал с БДС би ви подкрепил.

  Нередност?
 • 9
  vaskeh avatar :-|
  vaskeh
  • + 4

  То да се смееш, ако пак ние данъкоплатците не го отнасяме. Ако в Германия Меркел излезне с такъв вид програма, знае, че ще си ходи..

  Нередност?
 • 10
  black_recluse avatar :-|
  black_recluse
  • - 1
  • + 3

  Тая статия трябва да се запази и след 4 години, отваряме и отбелязваме в проценти, резултата, които е постигнат. Иначе много добри намерения. Успех!

  Нередност?
Нов коментар