Оценките на финансовите посредници остават предпазливи

Повече оптимизъм има и по отношение на заетостта

Въпреки ликвидността в банковата система, търсенето на кредити остава слабо
Въпреки ликвидността в банковата система, търсенето на кредити остава слабо    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Въпреки ликвидността в банковата система, търсенето на кредити остава слабо
Въпреки ликвидността в банковата система, търсенето на кредити остава слабо    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Mеждуфирмената задлъжнялост ще продължи да се увеличава.

Оценките на финансовите посредници за текущата икономическа среда, икономическия ръст и заетостта в България през първите три месеца на 2015 г. остават все още леко неблагоприятни, но се подобряват спрямо предходното тримесечие. Техните негативни очаквания обаче са свързани с междуфирмената задлъжнялост, която според тях ще продължи да се увеличава. По отношение на пенсионната реформа по-голямата част от анкетираните посредници смятат, че промените ще имат негативен ефект върху цените и оборота на местния капиталов пазар.

Това са част от резултатите от тримесечното издание "Финансов сектор: оценки и очаквания" на Дирекция "Икономическа и финансова политика" към Министерството на финансите. То обобщава чрез анкети очакванията на широк кръг финансови посредници за основни макроикономически показатели и фактори от значение за тяхната дейност.

Макроикономически показатели

Макроикономическата среда и доходите на икономическите агенти се посочват като едни от най-важните фактори от анкетираните за търсенето и отпускането на кредити и депозити, както и за развитието на дейността на инвестиционните посредници и на колективните инвестиционни схеми. Проучването показва, че оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация и икономическия растеж в страната през първото тримесечие на 2015 г. се подобрява, което съвпада с отчетените позитивни изменения на голяма част от краткосрочните бизнес индикатори и показателите за потребителско доверие от началото на 2015 г. насам. Повече оптимизъм има и по отношение на заетостта – въпреки че анкетираните очакват леко намаление на заетостта на годишна база през първите три месеца от годината, очакванията са все пак по-високи спрямо предходния период. Причината е започналото съживяване на пазара на труда през миналата година, но предпазливостта остава заради по-бавното нарастване на заетостта през последното тримесечие на 2014 г. Движенията на пазара на труда са от важно значение за доходността на икономическите агенти, като по-висока заетост се отразява положително върху търсенето на кредити и депозити, участването в колективни инвестиционни схеми, развитието на пенсионните фондове и др.

Ликвидността в банкова система продължи да се увеличава, но търсенето на кредити продължава да остава слабо, поради което финансовите посредници очакваха, че понижението на лихвените проценти по кредити и депозити ще се задълбочи през първото тримесечие на 2015 г. Макроикономическата среда е ключова и за търсенето на кредити, като явно икономическите агенти остават засега несигурни в нея.

Пенсионна реформа

Всички участници в анкетата са били попитани какъв ефект очакват от приемането на предлаганите промени, свързани с втория стълб на пенсионната система. Повечето от тях (57.9%) очакват негативен ефект от тези промени върху цените и оборота на местния капиталов пазар, като най-категорични в това мнение са инвестиционните посредници с над 83%. Шейсет процента от търговските банки смятат, че промените ще увеличат конкуренцията между пенсионноосигурителните дружества. Никой от анкетираните не смята, че реформата ще доведе до консолидация на участниците в осигурителния пазар. Според авторите на изданието това означава, че оценката е положителна за участниците в този сегмент и че те биха могли да понесат промените без значителни проблеми. Като цяло мнението на повече участници от небанковия сектор е, че е по-добре да се запази тристълбовият модел на пенсионната система.