Как малки и средни компании да кандидатстват за 150 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Новите визи

Как малки и средни компании да кандидатстват за 150 млн. евро

Проекти ще се приемат на три пъти - до 30 юни, 31 август и 30 октомври. В трите периода ще кандидатстват фирми от различни сектори

Как малки и средни компании да кандидатстват за 150 млн. евро

Новостите в "Иновации и конкурентоспособност" са: електронно подаване, бонуси за нови технологии и фирми от Северозападна България, глоби за непостигната ефективност

Мара Георгиева
16731 прочитания

Проекти ще се приемат на три пъти - до 30 юни, 31 август и 30 октомври. В трите периода ще кандидатстват фирми от различни сектори

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


Първите 150 млн. евро субсидии за малките и средните предприятия (МСП) вече имат по-ясни очертания. Средствата са от програма "Иновации и конкурентоспособност" и са бюджетът за тази година по първата обявена процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП". Вече са публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване и пакетът от документи към тях. Те дават отговори кога, кой и за какво финансиране може да кандидатства, както и техническите подробности около подаването и оценяването на проектите.

Колко и кога

Минималният и максималният размер на проектите зависи от категорията на фирмата: за микропредприятия той е между 100 хил. и 500 хил. лв., за малки - между 200 хил. и 750 хил. лв., а за средни - между 300 хил. и един милион лева.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е между 35% и 70% и ще зависи от категорията на фирмата и от региона. Компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията са: до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки предприятия. Причината е в политиката на Брюксел за по-голяма подкрепа на по-слабо развити региони. Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни. Ако при финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, оценителната комисия служебно ще ги намалява до максимално допустимия размер. Предвижда се процедурата да има три приема през тази година: до 30 юни, до 31 август, до 30 октомври.

От кои сектори

Кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 200 хил. лева, малките – най-малко един милион лева, а средните – минимум 6 млн. лв.

Фирмите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия групи сектори на икономическа дейност. За всеки от трите приема през тази година те са конкретно изброени в насоките за кандидатстване (виж карето). За да докажат, че работят именно в тези отрасли, кандидатите трябва да представят актуално удостоверение за код, издадено от Националния статистически институт (според данни за 2014 г.).

Какви активи се финансират

Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, за нови или усъвършенствани продукти и услуги, за разнообразяване на асортимента, за внедряване на иновативни технологии. Допустими са разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, както и за дълготрайни нематериални активи. Тези активи трябва да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години. Допуска се покупката на активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг.

Разходите за информация и комуникация и за одит няма да бъдат финансирани по тази процедура. Но компаниите трябва задължително да ги предвидят и да ги финансират със собствени средства.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е максимум 18 месеца.

Електронно кандидатстване и бонуси

Новост е, че проектните предложения ще се подават само електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) с електронен подпис (КЕП). Кандидатите трябва да представят и бизнес план.

Проектни ще преминат през две оценки: на административното съответствие и допустимостта; техническа и финансова. При липса на някой от изискваните документи фирмата ще има срок, за да ги добави.

Приоритет при оценката ще имат малки и средни предприятия, които кандидатстват с проекти в областите, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация - например мехатроника и чисти технологии, ИКТ и др. (http://www.mi.government.bg/bg/themes-c141.html). Предимство ще имат и проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране. Предвиден е бонус и за предприятия, включили дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Потенциална глоба

В процедурата са разписани индикатори за изпълнение, по които ще се мери ефективността от реализацията на проекта: вътрешна норма на възвращаемост, нарастване на производителността, увеличаване на приходите от износ, повишаване на ефективността на производствените разходи. Данните за тях ще се изискват по служебен път от Националния статистически институт. Ако в рамките на три приключили финансови години след окончателното плащане на безвъзмездната помощ фирмата не постигне най-малко 75% от стойността за най-малко два от индикаторите за изпълнение, управляващият орган на оперативната програма ще изиска възстановяване на от 5% до 25% от реално платения грант.

Възможни възражения

Това са предварителни насоки за кандидатстване, предложени за обществено обсъждане. Според консултанти по европейски проекти те ще претърпят промени. Бизнесът ще се бори да се намали предвидената финансова санкция, която може да достигне 25% от безвъзмездната помощ, ако предприятието не изпълни заложените в плана финансови индикатори, прогнозира собственик на консултантска компания. По думите му това е изключително висок таван на наказанието, а всички знаем, че тези показатели зависят и от международната конюнктура, върху която фирмите не могат да влияят. Едно ембарго с Русия например няма как да бъде предвидено, а то е в състояние да преобърне всичките ти планове и сметки, казва консултантът. И посочва, че тази възможна санкция обезсмисля донякъде участието на фирми от Югозападния регион за планиране, при които процентът на безвъзмездна помощ и без това е силно редуциран.

Другата критика е, че е изключително рисковано е да се оценяват проектни предложения на базата на финансови прогнози за бъдещето. Това са само прогнози, а част от оценката ще зависи от тях. Изискването за минимум 6 млн. лв. нетни приходи от продажби за последните три приключени финансови години за средно предприятие е твърде високо, посочи управител на машиностроителна компания.

Някои консултанти отсега се опасяват, че електронното подаване ще създаде проблем, тъй като системата ИСУН 2020 не е тествана и смятат, че е рисковано да бъде изпробвана именно с тази процедура, към която се очаква засилен интерес. Но пък винаги има първи път.

 

Кои са секторите

До 30 юни могат да кандидатстват само фирми с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства:

- С10 "Производство на хранителни продукти"

- С11 "Производство на напитки"

- С13 "Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло"

- С14 "Производство на облекло"

- С15 "Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм"

- С16 "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене"

- С17 "Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон"

- С18 "Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители"

- С19 "Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти"

- С22 "Производство на изделия от каучук и пластмаси"

- С23 "Производство на изделия от други неметални минерални суровини"

- С24 "Производство на основни метали"

- С25 "Производство на метални изделия, без машини и оборудване"

- С31 "Производство на мебели"

- С32 "Производство, некласифицирано другаде"

- С33 "Ремонт и инсталиране на машини и оборудване".

До 31 август могат да кандидатстват само компании от секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства:

- С20 "Производство на химични продукти"

- C21 "Производството на лекарствени вещества и продукти"

- C26 "Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти"

- С27 "Производство на електрически съоръжения"

- С28 "Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение"

- С29 "Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета"

- С30 "Производство на превозни средства, без автомобили".

До 30 октомври се допускат само кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги:

- J58 "Издателска дейност"

- J59 "Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика"

- J60 "Радио- и телевизионна дейност"

- J61 "Далекосъобщения"

- J62 "Дейности в областта на информационните технологии"

- J63 "Информационни услуги"

- М72 "Научноизследователска и развойна дейност".

Първите 150 млн. евро субсидии за малките и средните предприятия (МСП) вече имат по-ясни очертания. Средствата са от програма "Иновации и конкурентоспособност" и са бюджетът за тази година по първата обявена процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП". Вече са публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване и пакетът от документи към тях. Те дават отговори кога, кой и за какво финансиране може да кандидатства, както и техническите подробности около подаването и оценяването на проектите.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
 • 1
  xyha avatar :-P
  xyha

  Социализъм версия 2.0. , Хубавото е , че трайноста му е най много 50г .

 • razlichen123

  Много хубаво, че отпускат пари! Но за тези дейности се отпускат вече безброй пъти, както и за селското стопанство! Кога ще се отпуснат пари и за сектор търговия? Или си продължаваме с дискриминацията за този отрасъл и той е предвиден единствено за западняци?
  Докога дискриминация?????????????????????????????????


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK