Какви са идеите в проекта за закона за съдебната власт

Промените целят по-независими съдии и прокурори, повече гаранции за почтеност на магистратите и прозрачност във ВСС

Предлагаме най-амбициозната съдебна реформа във всички нейни аспекти. Това е координирана визия как да изглежда системата. Готов съм да отстъпя пред всеки аргумент по същество и призовавам към дебат.
Христо Иванов, министър на правосъдието
Предлагаме най-амбициозната съдебна реформа във всички нейни аспекти. Това е координирана визия как да изглежда системата. Готов съм да отстъпя пред всеки аргумент по същество и призовавам към дебат. Христо Иванов, министър на правосъдието    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Предлагаме най-амбициозната съдебна реформа във всички нейни аспекти. Това е координирана визия как да изглежда системата. Готов съм да отстъпя пред всеки аргумент по същество и призовавам към дебат.
Христо Иванов, министър на правосъдието
Предлагаме най-амбициозната съдебна реформа във всички нейни аспекти. Това е координирана визия как да изглежда системата. Готов съм да отстъпя пред всеки аргумент по същество и призовавам към дебат. Христо Иванов, министър на правосъдието    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Заседанията на ВСС вече ще са публични и ще се предават пряко по интернет, а гласуването ще е явно, като необходимото мнозинството за вземане на решение ще е повече от половината от присъстващите. 

Правомощията на общите събрания на съдиите в съдилищата при вземане на решения ще бъдат мащабно засилени, така че да се взема предвид мнението на редовите съдии. Председателите на съдилища вече няма да могат да бъдат повече от два пъти председатели. Създават се нови правила за проверка на почтеността на магистратите, както и индивидуални планове за развитието им. Прокурорите пък вече няма да могат да правят предварителни проверки, какъвто например бе случаят със сигнала от собственика на ПИК срещу "Протестна мрежа". 

Това са част от акцентите на законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, представени в петък от екипа на правосъдния министър Христо Иванов. В началото на седмицата управляващите внесоха и промените в конституцията, с които ВСС трябва да бъде разделен на две колегии - прокурорска и съдийска. Промените в устройствения закон за съдебната власт би трябвало да дадат нов облик на системата и да я освободят от зависимостите, които често определят вземането на ключовите решения. 

Министър Иванов обобщи въпросите, за които законопроектът предлага решения, така: довършване реформата във ВСС, реформа на управлението на съдилищата, увеличаване на съдийското самоуправление, сериозна реформа на кариерния процес, начина на атестиране и реформа на командироването. "С тези предложения отговаряме на огромна част на натрупаните международни препоръки на ЕК, Парламентарната асамблея на съвета на Европа, Венецианската комисия", каза министърът. И добави, че за планираните нововъведения ще има осигурен бюджет по оперативна програма "Добро управление". 

"Смятаме, че този законопроект ще бъде стъпка към излизане на България от мониторинга на ПАСЕ и на ЕK. Водим усилени разговори със Световната банка, която ще ни партнира в много от областите", заяви Иванов. Предстои обществено обсъждане на законопроекта и вероятно до месец текстовете ще бъдат внесени в правителството.

За работата на ВСС

Двете колегии на съвета ще бъдат подпомагани от три комисии - по атестирането и конкурсите, по професионална етика и по дисциплинарната отговорност. Членовете им ще се избират от общите събрания на съдилищата, които трябва да са с ранг "ВКС и ВАС". Решението на пленума и на колегиите ще се мотивират дори когато е отхвърлено нечие предложение и дори ако е взето с тайно гласуване. Подобни са правилата и за прокурорската колегия. Колегиите ще заседават всяка седмица, а пленумът по-рядко, гласуването ще е явно.

Предложенията за номиниране на членове от парламентарните квоти ще трябва да съдържат подробни писмени мотиви за професионалните и нравствените качества на кандидатите; информация за процеса на определянето им, вкл. за проведени консултации с професионални и други организации, както и редица документи за образование, стаж, компетенции и т.н.

Повече филтри за почтеност

Ще бъде значително разширен кръгът от обстоятелства, за които съдиите и прокурорите ще подават декларации, които ще се завеждат в публичен регистър. Това е опит да се гарантира, че в системата ще влизат по-почтени магистрати. Освен сегашното изискване за деклариране на движимо и недвижимо имущество ще се декларират и ценни притежания на стойност над 10 000 лева. Проверката ще се извършва от специализирана администрация от юристи или икономисти към Инспектората на ВСС.
Органът ще може да изисква информация от всички публични регистри. Специален софтуер ще съпоставя информацията, като ако има нередност, това ще се означава с червен флаг. Тогава инспекторатът ще образува допълнителна проверка, в рамките на която проверяваният е длъжен да обяви цялото имущество на своите възходящи роднини и навършилите пълнолетие деца. В тази втора проверка ще се изискват данни и за наличностите и движенията на средства по банковите сметки на лицата, за притежаваните от тях финансови инструменти и реализирани сделки с финансови инструменти от регистрите на Централния депозитар, информация от информационните системи на МВР. Ще е задължително да се декларира и участие в масонски и друг тип сдружения. Когато се констатира несъвместимост, магистратът ще трябва или да напусне системата, или организацията, в която членува. По-независими прокурори и съдии Отделният прокурор вече няма да е подчинен на своя началник освен по отношение на организацията на работата и администрирането на преписките. Вече няма да може да се нарежда - чрез устни инструкции или по друг начин, на прокурорите как да решават делата си. Ако има несъгласие, горестоящите прокурори ще трябва сами да вземат делото и да го решат сами. По този начин те ще поемат и цялата отговорност. Идеята е така магистратите да станат по-независими.Мярката за повече независимост при съдиите пък е в това, че се предвижда голяма част от правомощията на председателите на съдилища да бъдат прехвърлени на общите събрания на съдиите към всеки съд. Така редовите съдии ще имат думата за решения като командированията, формиранията на съдебни състави, избор на зам.-председатели и т.н. Ограничаването на възможните мандати на един председател на два е също мярка срещу окопаването на вечни началници в системата.  Без предварителни проверки в прокуратурата
Едно от ключовите предложения в проекта е, че държавното обвинение вече няма да може да прави предварителни проверки. Така при получаване на сигнал то ще трябва да образува директно досъдебно производство. Ако в рамките на него нищо не се установи, тогава делото се прекратява. Проверки ще могат да се правят по Закона за МВР във връзка с превенцията срещу престъпността. Да отпадне случайното разпределение на преписки в прокуратурата, а то да се извършва по правила, предложени от главния прокурор и приети от прокурорската колегия на ВСС, е друго предложение. 
Закрива се и Върховната административна прокуратура, чиито функции и правомощия сега не са конкретитизрани в закона и близо 40-те магистрати там най-често се занимават с несвойствена работа. Ако се налага, административни отдели ще могат да бъдат създадени към окръжните прокуратури и Върховната касационна прокуратура.

Ключови акценти

- нов начин за проверка на почтеността на магистратите

- засилването на ролята на общите събрания на съдиите

- засилване на независимостта на отделния прокурор и въвеждане на елемент на контрол 

- закриване на Върховната административна прокуратура

- промяна при временното отстраняване на магистрати и дисциплинарните производства

- промяна при избор на съдебните заседатели

- индивидуални планове за професионално развитие на съдията, прокурора и следователя
Възможност за отстраняване на главния прокурор

Предвидена е възможност, ако главният прокурор не изпълнява задълженията си, да може да бъде отстранен от длъжност. Предложението ще могат да правят най-малко трима членове на прокурорската квота или министърът на правосъдието, а решението ще се взима от Пленума на ВСС с квалифицирано мнозинство от 17 гласа. Подобна възможност е предвидена и за председателите на двете върховни съдилища.

Конкретен текст за това няма, но тази възможност произтича от разпоредбите за търсенето на отговорност на магистратите. От Министерството на правосъдието обясниха, че подобна хипотеза може да бъде изведена на общо основание от предвидените текстове за дисциплинарния процес. Т. нар. трима големи - председателите на върховните съдилища и главният прокурор, са магистрати и членове на ВСС.

Всъщност подобна възможност съществува и сега, тъй като и в действащия ЗСВ е предвидена дисциплинарна отговорност и за магистрати, и за членове на ВСС, каквито са и "тримата големи", но поради силното неформално влияние тя не е използвана. С измененията би трябвало дисциплинарният процес да бъде възможен за всички.