Нова агенция и единен системен оператор ще отговарят за е-управлението

Целта на законопроекта, предложен от кабинета, е да се консолидират ресурсите на държавата

Правителството предприема стъпка в намерението си да задвижи с по-бързо темпо изграждането на електронното управление в страната. Кабинетът ще реализира плановете си за създаване на нова държавна агенция и предприятие, които трябва да координират по-добре процеса по изграждането и пускането на електронни услуги на държавната и общинската администрация за гражданите. В проект за изменение на Закона за електронното управление, публикуван за обществено обсъждане на www.strategy.bg, е предвидено създаването на държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и държавно предприятие "Единен системен оператор" (ДПЕСО). Целта е по този начин да се обединят сегашните институции и процесът по изграждане на е-управлението да се контролира централно.

Нова агенция – нов късмет

Държавната агенция се предвижда да е към Министерския съвет и тя ще бъде базирана на сегашната дирекция "Електронно управление" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС). Новата агенция, посветена на е-управлението, ще отговаря за стратегическото планиране и бюджетното програмиране на политиките на отделните ведомства и институции, фокусирани върху е-управлението, както и за развитието и поддръжката на техническата инфраструктура, информационните центрове и комуникационната мрежа на държавната администрация, се посочва в мотивите на предложения проектозакон.

"През последните 15 години отделните администрации провеждат некоординирани политики по електронизиране на услугите си и градят собствен капацитет и инфраструктура, обслужващи предимно собствените им вътрешни нужди", е записано в мотивите. "Това налага централизирането на усилията по въвеждане на е-управление в единна структура, което ще елиминира дублирането на инфраструктура и на системи в администрациите, ще осигури ясни правила за допустимост на проектите и ще оптимизира съществуващите процеси."

ДАЕУ ще се ръководи от председател, който се назначава от Министерския съвет. Агенцията ще изготвя всяка година отчет и годишен план за развитието на електронните ресурси на държавната и общинската администрация. Тя също така ще може да изгражда споделена IT инфраструктура, която да може да се ползва от различни ведомства и така да се пести от мащаба.

Единният системен оператор

Ако новата държавна агенция следи и координира политиките, в проектозакона е записано и създаването на предприятие, което да отговаря за техническата част в изграждането на е-управлението. От години в държавните IT среди се говори за нуждата от създаването на единен системен оператор, който да координира интеграцията и поддръжката на новите и съществуващите е-решения за администрацията.

Новото държавно предприятие "Единен системен оператор" също ще е под контрола на Министерския съвет и неговият директор ще се избира от кабинета.

Създаването на подобно дружество беше предвидено в предишните поправки на Закона за електронното управление предвиждаха подобна стъпка. Но впоследствие кабинетът реши да създаде нова агенция, която да обедини работата на ЕСМИС и агенцията за е-управление към транспортното министерство.

Заявка да изпълнява подобна роля беше подадена от държавното предприятие "Информационно обслужване", което пасваше на описанието от първоначалната версия на закона – държавно предприятие с принципал транспортното министерство. Разликата между стария и новия вариант на проектозакона е, че според последния ДПЕСО ще е пряко подчинен на Министерския съвет и не е записано изрично, че за тази цел ще бъде преобразувано вече съществуващо дружество.