Какво показва новият рейтинг на университетите

Софийският университет продължава да държи лидерска позиция

Какво показва новият рейтинг на университетите

Софийският университет поддържа лидерската си позиция, а близо половината висшисти в България работят на позиция, за която не се изисква висше образование

Люба Йорданова
82457 прочитания

Софийският университет продължава да държи лидерска позиция

© Георги Кожухаров


И тази година новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България показа, че шансовете на студентите за бъдеща реализация значително се влияят от избора на университет и специалност. Данните, които бяха представени в понеделник, потвърждават големите различия в дохода, безработицата и приложението на придобитото висше образование според специалността и университета.

И все пак завършеното висше образование значително увеличава шансовете за реализация. Средният осигурителен доход на завършилите е 925 лв., а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,74% - много под средната за страната.

Изпълнителният директор на "Отворено общество" Георги Стойчев, който участва консорциума, развиващ рейтинга, коментира, че тази година се забелязва леко подобрение по отношение на връзката висше образование - пазар на труда, но то не е достатъчно, за да промени общата картина. Забелязва се тенденция за рационализиране на избора на кандидат-студентите - намалява броя на тези, които влизат в най-масовите специалности и се увеличават тези в направленията с дефицит. Правото например вече не е третата най-желана специалност и се измества от педагогиката. Продължава обаче негативната тенденция завършилите да не работят на позиция, която изисква висше образование. През последните години този дял устойчиво е около 50-те процента, като тази година е 53%. И важи и за най-масовите специалности - две трети от завършилите икономика и администрация и управление работят на позиция, която не изисква висше образование.

Всеки четвърти завършил пък не се осигурява в страната, което може да означава, че или е емигрирал или е икономически неактивен или е в преход между образование и работа. Това също е трайна тенденция вече пета година. Между неосигуряващите се в страната са 30% от завършилите медицина.

 
Кои са най-масовите направления
(Брой студенти) 
Икономика57375
Администрация и управление26238
Педагогика12141
Право11136
Комуникационна и компютърна техника8879

Кой къде е

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на първо място в 21 от 24 професионални направления, с които участва в класациите. Техническият университет-София води в шест от общо девет направления. Медицинският университет-София е първи във всички направления, в които обучава студенти. С по две пъри места са Аграрният университет-Пловдив, Медицинският университет-Варна и Тракийският университет в Стара Загора. Единствената класация, която се оглавява от частно висше училище, е в направление "Администрация и управление", където начело е Американският университет в Благоевград. (виж таблиците накрая на текста)

 
В кои специалности се учи най-много
(Среден брой часове на седмица за подготовка на един студент) 
Медицина40.64
Фармация37.23
Стоматология36.61
Обществено здраве35.99
Архитектура, строителство и геодезия35.76
Военно дело35.46
Биологически науки33.45
Транспорт, корабоплаване и авиация33.13
Химични технологии32.64
Филология31.67
Софийският университет, Медицинският университет-София и Химикотехнологичният и металургичен университет имат най-висок индекс на цитируемост на научните публикации. 18 български висши училища въобще не присъстват в основните международни бази данни за наука.  
Къде се правят най-добрите научни изследвания
(Индекс на цитируемост по международната база данни Scopus ) 
СУ, Физически науки49
СУ, Математика48
СУ, Химически науки33
Медицински университет-София, Фармация28
Медицински университет-София, Медицина28

Работа намират най-вече медиците

За поредна година завършилите медицина, фармация, стоматология и военно дело са най-включени на пазара на труда - безработицата сред тях е най-ниска (под 1%) и в най-висока степен прилагат образованието си (над 90%). Според Георги Стойчев медицината е "бръшляновата лига" на българското висше образование - в тези специалности се приемат студенти с най-успешни дипломи за средно образование, реализацията на студентите е почти 100%, а делът на чуждестранните студенти - най-голям.

 
Къде има най-много чуждестранни студенти
(% чуждестранни студенти в направлението) 
Медицина41.9
Фармация30.78
Стоматология30.47
Ветеринарна медицина16.86
Обществено здраве13.87
Математика7.19
Политически науки6.77
Най-висока безработица се наблюдава сред завършилите животновъдство (6,13%) и история и археология (5,57%). Студентите по туризъм и по изобразително изкуство имат най-малък шанс да работят на позиция, която изисква висше образование. Сред завършилите туризъм например само един от всеки пет е нает на позиция, за която се изисква висше образование.  
Какви кадри се търсят
Икономика47
Администрация и управление21
Машинно инженерство17
Електротехника, електроника и автоматика15
Информатика и компютърни науки14
(Дял на работодателите, заявили, че наемат или очакват да наемат кадри от това направление)
 

Какви кадри ще се търсят в бъдеще
Комуникационна и компютърна техника66.19
Електротехника, електроника и автоматика64.23
Здравни грижи58.16
Обществени комуникации и информационни науки57.78
Машинно инженерство55.4
Химични технологии53.65
Материали и материалознание53.44
Енергетика52.45
Информатика и компютърни науки50.37
Медицина50.21
(Дял на работодателите, изразили очакване, че през следващите 5 години нуждата им от кадри, завършили направлението ще се увеличи, намален с дела на работодателите, очакващи, че нуждата им от такива кадри ще се намали)

В повечето специалности реализацията на пазара на труда зависи до голяма степен от това в кое висше училище си завършил. Най-висок среден месечен облагаем доход получават завършилите информатика и компютърни науки в Софийския университет (над 3 хил. лв.) и завършилите администрация и управление в Американския университет (над 2750 лв.). Завършването на тези специалности в други университети обаче не гарантира подобна реализация. Това важи и за направления, в които има дефицит на кадри - завършилите информатика в Русе или Шумен например нямат шанс за толкова добра реализация като колегите си от София, което показва, че изборът на образование трябва да е свързан и с бизнеса, който се развива в региона. Университетите извън столицата обаче са особено силни по отношение на обучението на учители и други специалисти за обществения сектор.

 
Кои студенти се реализират най-добре
(Среден месечен облагаем доход на завършилите) 
СУ, Информатика и компютърни науки3046.5
Американски университет, Администрация и управление2755.01
Минно-геоложки университет, Машинно инженерство2421.09
НБУ, Информатика и компютърни науки2331.94
Медицински университет-Пловдив, Обществени здраве2144.4
СУ, Математика2118.07
ТУ-София, Комуникационна и компютърна техника2068.74
СУ, Икономика1983.9
Американски университет, Информатика и компютърни науки1886.51
НБУ, Комуникационна и компютърна техника1807.82

Какво следва от рейтинга

Освен за ориентация на кандидат-студенти, смисълът от университетския рейтинг е да е насочва политиките във висшето образование. Зам.-министърът на образование и науката проф. Николай Денков коментира по време на представянето на новите данни, че оценката от рейтинга вече се отразява на финансирането на дуржавните висши училища и планът е този критерий да се засили с годините. Тази година 12,8% от субсидията се определя на базата на качеството на обучението в университета и връзката с пазара на труда на завършилите. Следващата година този дял трябва да се увеличи на 25%, а до 2020 г. да стигне 60%. Това би трябвало да скъса връзката финансиране-брой студенти, която доведе до масовизация във висшето образование и фокус върху количество вместо качество.

"Броят кандидат-студенти намалява и ще продължи да намалява", заяви проф. Денков и добави, че ще се върви към спиране или намаляване на приема в тези специалности, които показват ниски резултати, но за които държавата в момента дава субсидия. Това няма да става автоматично от държавата, а чрез стимули за тези университети и специалности, които показват добро качество на обучението и научните изследвания, както и успешна връзка с пазара на труда.

Според зам.-министър Николай Денков рейтингът трябва да стане и инструмент за фирмите като им показва откъде идват проблемите при недостига на специалисти. В момента висшите училища са ориентирани основно към кандидат-студентите и техните желания, които не винаги съответстват на нуждите на пазара, добави проф. Денков. Министерството планира да въведе и целево финансиране за трудни, но приоритетни за държавата направления като инженерни, природни и математика. В момента едва 0,4% от студентите в България се обучават в такива специалности, в сравнение с 4% в Европа. Идеята е висшите училища да получават средства, които да правят поддържането на тези направления по-изгодни, а студентите да се стимулират със стипендии.

Финансиране според качеството ще има и по отношение на научните изследвания, както и на регионалната значимост на университета.

Образователното министерство има и данни, че много висши училища вече са започнали да взимат управленски решения, базирани на информацията в рейтинга.

 

Най-добрите висши училища по...
Администрация и управление Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Американски университет в България670.941663.65
2Софийски университет "Св. Климент Охридски"632.561377.73
3Технически университет - София592.521253.25
4Университет за национално и световно стопанство - София582.861243.8
5Нов български университет553.391288.94
     
Архитектура, строителство и геодезия Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Университет по архитектура, строителство и геодезия642.11936.23
2Академия на министерството на вътрешните работи610.231122.36
3Висше транспортно училище Тодор Каблешков542.61031.14
4Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски"512.89988.17
5Висше строително училище "Любен Каравелов"502.92775.16
     
Икономика Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"681.581587.95
2Американски университет в България670.351556.66
3Университет за национално и световно стопанство - София612.741210.01
4Нов български университет542.721132.74
5Висше транспортно училище Тодор Каблешков513.05996.72
     
Информатика и компютърни науки Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"750.912015.5
2Американски университет в България642.081543.06
3Нов български университет631.331693.81
4Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"573.471076.76
5Университет по библиотекознание и информационни технологии562.171223.79
     
История и археология Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"564.44819.81
2Нов български университет501.46757.38
3Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"466.93628.89
4Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"426.72701.09
4Югозападен университет "Неофит Рилски"4212.06636.34
     
Комуникационна и компютърна техника Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Технически университет - София731.31646.82
2Технически университет - Варна592.531105.74
3Висше транспортно училище Тодор Каблешков551.831110.79
4Нов български университет542.021356.44
5Русенски университет "Ангел Кънчев"534.07907.09
     
Медицина Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Медицински университет - София760.281155.06
2Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна740.261213.98
3Медицински университет - Пловдив710.461208.26
4Медицински университет - Плевен700.281169.62
5Тракийски университет650.551124.8
     
Педагогика Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"593.05802.33
2Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"533.61679.79
3Русенски университет "Ангел Кънчев"514.42654.38
3Тракийски университет514.76728.36
     
Право Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"631.971003.94
2Университет за национално и световно стопанство - София583.91014.91
3Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"534.86890.53
4Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"524.56975.95
4Югозападен университет "Неофит Рилски"525.11957.87
     
Психология Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"622.491132.35
2Нов български университет522.63911.57
3Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"494.17765.79
4Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"445.72776.49
     
Социология, антропология и науки за културата Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"572.011042.32
2Университет за национално и световно стопанство - София502.741012.12
3Нов български университет492.78996.89
4Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"444.17759.49
5Югозападен университет "Неофит Рилски"415.79643.29
     
Филология Общ резултатБезработица сред завършилитеОсигурителен доход на завършилите
1Софийски университет "Св. Климент Охридски"632.211125.96
2Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"513.94775.51
2Нов български университет511.88936.54
3Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"494.26707.72
3Югозападен университет "Неофит Рилски"495.37743.69

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България 2015. Целият рейтинг можете да намерите на http://rsvu.mon.bg

И тази година новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България показа, че шансовете на студентите за бъдеща реализация значително се влияят от избора на университет и специалност. Данните, които бяха представени в понеделник, потвърждават големите различия в дохода, безработицата и приложението на придобитото висше образование според специалността и университета.

И все пак завършеното висше образование значително увеличава шансовете за реализация. Средният осигурителен доход на завършилите е 925 лв., а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,74% - много под средната за страната.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


15 коментара
 • 1
  yaroslav.1 avatar :-|
  yaroslav.1

  От 3 години идват стажанти юристи при мен и не мога да скрия изненадата си от констатацията си. Третокурсници от СУ не могат да обяснят каква е разликата между процесуална и материална. Дълбоки реформи са нужни в ЮФ при СУ, защото да не казвам голяма дума, но колегите им от УНСС ги минават във всяко едно отношение. Колкото по-рано спрат да разчитат студентите на СУ на името на университета им и не се хванат сериозно над теорията и практиката, то толкова по-добре. Срам ме е като си спомня равнището му, аз като го завършвах и сегашното положение.

 • 2
  stoyan_hristov avatar :-|
  Stoyan Hristov

  много добра статия браво! Най накрая някой да покаже и да каже че целта на образованието е да си намери човек добра работа и да де добър в нея! Много хор аси учат нещо и после няма работа ... и работят нещо за което не се иска университет или съвсем друга специалност....

 • 3
  contra_banda avatar :-|
  contra_banda

  Как може Софийският университет да поддържа лидерска позиция, когато там нито студентите, нито преподавателите ходят на лекции?

 • 4
  vok46365604 avatar :-|
  vok46365604

  Едно време рейтингите бяха по брой кандидати за едно място, сега като кандидатите са по-малко от местата измислиха рейтинги :)
  качество нула е на всякъде, с изкуфели преподаватели инеадекватни студенти без грам дисциплина и празни зали...
  влезте в някой университет е час пик и ще видите колко е пусто...

 • 5
  vok46365604 avatar :-|
  vok46365604

  Явно нивото е еднакво на всякъде и за това Пловдивския Университет изненадващо увеличава броя студенти през последните години. Все пак всеки се бори за субсидия а на студентите им все едно кой университет ще завършат

 • 6
  antonalex avatar :-|
  OMUNVINGE

  Леко издиша класацията. Защо не се взема предвид броя завършили в определено направление в даден университет. Правим сравнение в направление Икономика, когато в един университет завършват 100 човека на година, а в друг 3000. Единия реализира 98 човека другия 2910 и съответно има по -добър показател от гледна точка на безработица, а от там се вдига и общия резултат.

 • 7
  kvz20472433 avatar :-|
  kvz20472433

  Нещо не ми се връзват тия рейтинги! Например на предпоследната графика средния месечен облагаем доход на завършилите Американския университет, Администрация и управление е 2 755 лв (втория ред). На последната таблица обаче, същата специалност от същия университет вече е с осигурителен доход 1 663 лв (на първия ред). При положение, че максималния осигурителен доход е 2 600 лв, как така едни и същи хора дават разлика от близо 1 100 лв между облагаем и осигурителен доход? Или тия рейтинги не стават за нищо или колегите от Американския са супер добри в укриването на осигуровки?

 • 8
  kilgore avatar :-|
  kilgore

  При положение, че сега всички са вишисти, че и с две виШи, няма как някои да не работят работа, която не висше, а и никакво образование не иска.
  В момента висшето показва, че човекът има поне 80% шанс, да си напише името правилно.
  Давам пример, от скорошен разговор с майка ми, която е родена на село, в началото на втората световна война и е завършила средно образование счетоводство, с което цял живот е работила в банка. На въпроса, защо не е завършила висше, тя каза:
  "Когато бях млада, висшето не се изискваше за почти никаква позиция. Трябваше човек да може, да знае и да си върши работата. ГЛАВНИЯ счетоводител на банката в окръжния град беше със средно."
  Сега всяка касиерка в банка е с висше...

 • 9
  zvm17475550 avatar :-P
  Таралеж

  Ами дайте ги в световната класация. Ама как ще ги дадете като там български университет няма.

 • tily_lily

  До коментар [#9] от "Ежко":

  Как да има български университет в световните класации, като виж какви "студенти" се обучават. Без ничия помощ можете да си представите критериите на този "университет", преподавателите, системата на оценяване и резултатите с диплома. (този "резултат", който ще видите, вече се е реализирал...)

  http://bnt.bg/news/izbori2015/studentka-stana-kmet-na-s-tatul


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход