Фирмите ще кандидатстват за 80 млн. лв. за подобряване на условията на труд

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният - 391 166 лв.

   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
   ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

През тази седмица ще стартира схема за подобряване условията на труд в предприятията - част от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020", съобщиха от Министерството на труда и социалните грижи.

Кандидатите и финансовите условия

Очаквани резултати

Очаква се най-малко 400 предприятия да получат подкрепа по процедурата "Добри и безопасни условия на труд", а заетите лица, за които се отнасят дейностите, да са най-малко 8000. Плановете предвиждат минимум 250 предприятия да въведат нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд и поне още толкова - нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда.

Общият бюджет на процедурата "Добри и безопасни условия на труд" е 80 млн. лева, за които могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. За 2014 и 2015 г. кандидатите трябва да имат оборот, равен или по-голям от максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).

Всяка компания трябва да участва самостоятелно, партньорството не е допустимо. Одобрените фирми ще имат възможност да си наемат изпълнители за различните дейности.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лева, а максималният - 391 166 лева. Единствено големите предприятия ще трябва да осигурят съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта, става ясно от насоките за кандидатстване, публикувани на сайта на министерството.

Дейностите

По схемата "Добри и безопасни условия на труд" ще се финансират:

- Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси - например гъвкави форми на заетост, мерки за удължаване на трудовия живот на по-възрастните работници и служители, нови модели за организация на труда, софтуер за управление на човешките ресурси, промени в системите за заплащане на труда и др. Разходите по тази дейност не трябва да превишават 5% от общата стойност на проекта, а кандидатите задължително трябва да включат поне още една от останалите допустими дейности.

- Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в предприятието за период до 12 месеца. Дейността може да се извършва със собствен транспорт на фирмата или чрез лицензиран превозвач. Условието е разстоянието за превоз да е не повече от 100 км в едната посока.

- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите. Към тази дейност са включени няколко примерни поддейности:

--- Осигуряване на средства за колективна защита. Приложен е примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция, модернизация, обезопасяване на обекти, за покупка на машини и подходящи средства за защита. Например за защита от прах, токсични и други вредни вещества се допускат разходи за локална аспирационна система, за вентилационна система и др.; за защита от наднормен шум - прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани и др., за защита от навлизане в опасна зона - заграждения, блокировки и др. --- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. --- Въвеждане на стандарти за безопасни условия на труд – например BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) - система за управление на здравето и безопасността при работа.
--- Обучение на работниците и служители за специфичните рискове за здравето им, свързани с индивидуалното работно място, и как те да бъдат ограничени и предотвратени. Изискването е това обучение да не се припокрива със задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда.

--- Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено по проекта работно оборудване и технологии.

- Осигуряване на социални придобивки за работещите - например ремонт и оборудване на места за отдих, за хранене и почивка в предприятията, изграждане на спортни съоръжения и др. Условието е след приключване на проекта ремонтираните помещения да запазят предназначението си за минимум 5 години.

Одобрените фирми се задължават да запазят заетостта на поне 50% от хората, за които се отнасят дейностите по проекта, за период от 6 месеца след приключването му. Кандидатстването по схемата ще бъде само електронно чрез информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020.

Крайният срок за прием на документи ще стане ясен с обявяване на старта на процедурата, уточниха от пресцентъра на социалното министерство.