Поредна стратегия за по-независими общини

Регионалното министерство предлага държавата да отстъпи повече данъчни приходи на общините

В края на 2015 г. от финансовото министерство предложиха общините да облагат с до 2% допълнително доходите на физическите лица, но неуспешно
В края на 2015 г. от финансовото министерство предложиха общините да облагат с до 2% допълнително доходите на физическите лица, но неуспешно
В края на 2015 г. от финансовото министерство предложиха общините да облагат с до 2% допълнително доходите на физическите лица, но неуспешно    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
В края на 2015 г. от финансовото министерство предложиха общините да облагат с до 2% допълнително доходите на физическите лица, но неуспешно    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Общините ще трябва да поемат и някои функции в сферата на сигурността и справяне с бедствията.

Общините да събират повече видове данъци (не само върху движимото и недвижимо имущество) и да имат по-голяма свобода при определяне на размера на местните. Предложението е записано в проект на новата Стратегия за децентрализация 2016 – 2025 г., изготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и публикуван за обществено обсъждане. Това е пореден опит на правителството за финансова децентрализация, като последният такъв от есента на 2015 г. предлагаше общините да могат по желание да начисляват допълнително 2% данък върху доходите на хората. В крайна сметка той се оказа неуспешен, като основната критика срещу него беше, че предвиждаше делът на местната власт да се добавя към дела на държавата (т.е. данъкът върху доходите на практика да се увеличи). През миналата година изтече и срокът по предходната стратегия за децентрализация (2006 - 2015 г.), по която реално се постигнаха малко от поставените цели.

Сега в проекта на Министерството на регионалното развитие изрично се подчертава, че е важно централната власт да намали своите приходи за сметка на местните власти, за да не се стигне до увеличение на общата данъчна тежест за хората. По-голямата независимост на общините е важна, тъй като гъвкавостта им позволява да привличат повече инвестиции за създаване на повече работни места и да управляват по-добре собствените средства, което да подобри икономическото и социалното им развитие. Последното е важно за ограничаване на миграцията към големите градове и в чужбина. Новият председател на общините в България Даниел Панов заяви при избирането му преди две седмици, че ще работи именно в тази посока с всички заинтересувани страни.

По-голяма данъчна самостоятелност за общините

Сега в проекта на регионалното министерство за децентрализация липсват предложения за конкретни данъци, но се подчертава, че приходната база на общините трябва да се разшири и да е "с разнообразен характер". Причината е, че облагането само на движимото и недвижимото имущество не давало възможност за стабилност на приходите. Общините трябва да разполагат с повече свобода при определяне на размера на местните данъци и да прилагат самостоятелно стимули и санкции в данъчната политика. По закон те имат право от 2007 г. да определят размера на местните данъци и такси, но малко от тях се възползват активно от този инструмент. Според авторите на документа само чрез него местните власти ще могат да влияят върху местното икономическо развитие според спецификите му. Общините трябва да имат по-голям обем собствени приходи, защото "средствата, получени от централната власт, дори и в голям обем, не гарантират самостоятелността така, както собствените средства", пише още в проекта. За да не нараства данъчната тежест обаче за хората и бизнеса, се предлага държавата да се откаже от някои от своите приходи в полза на местните власти.

Повечето постъпления сами по себе си не са самоцел, а трябва да доведат до справяне с липсата на местна инициативност и инвестиции. Затова в проекта се предлага прехвърлянето на правомощия и функции от централната към местната власт в сектори като сигурността, образованието и социалните дейности. Местните власти ще трябва да подобрят справянето си с битовата престъпност и защита при бедствия с локален характер. Допълнително ще се създават публични институции на регионално равнище, с което да се работи за въвеждане на второ ниво на самоуправление. Целта е до 2017 г. делът на общинските инвестиции във всички публични инвестиции да достигне 30%, а през 2025 г. - дори 45% (докато през 2014 г. са били едва 17.9%), а делът на собствените приходи в общинските бюджети да се повиши от 34.1% през 2014 г. до 40% през 2017 г. За първите четири години от изпълнението на стратегията са предвидени 2.94 млн. лв. (най-вече по оперативна програма "Добро управление"), като по-голямата част от тях ще се похарчат за програми за повишаване на капацитета на регионалните институции и разработване на концепция за второ ниво на самоуправление.

Неудовлетворителни резултати от досегашната стратегия

Първата стратегия за децентрализация се прилага между 2006 и 2015 г., но авторите на проекта за новата оценяват резултатите ѝ като неудовлетворителни. Всъщност през периода е имало процес на централизация заради провежданата финансова политика през този период и причини, породени от глобалната икономическа криза, смятат те. Не са били реализирани прехвърляния на ресурси и правомощия към местните власти, нито е постигнат напредък в преструктурирането на общинските услуги. Централната власт не е искала да прехвърли част от приходите от данъка върху дохода на физическите лица като собствени приходи на общините, а дори е съкратила държавните трансфери за общините с 400 млн. лв. през 2010 г.

Постиженията за изминалия период са свързани най-вече с предоставянето на 50% от приходите от държавните концесии по местонахождение на концесията на общините и увеличаването на правомощията на общините за привличане на инвестиции чрез предоставяне на недвижима собственост при облекчени условия.