Населението намалява и застарява през 2015 г.

Броят на хората в трудоспособна възраст се свива с 54 хил. души

Притегателни градове са София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

Населението в България намалява и застарява, а регионалните дисбаланси в разпределението на жителите се задълбочават. Изследването на Националния статистически институт за 2015 г. спрямо предходната година показва, че София-град е единствената област, при която населението се увеличава спрямо предходната година. Това увеличение обаче се дължи основно на механичния прираст, т.е. хора от други области се местят в столицата, основно с цел учене и намиране на работа. Ако се погледне пет години (виж графиката), най-голямо е увеличението в София-област.

От статистиката се вижда още, че хората в трудоспособна възраст намаляват за сметка на пенсионерите, а младежите са основната част от населението, които напускат страната. От НСИ правят дългосрочна прогноза, която показва, че през следващите няколко десетилетия негативните демографски процеси в страната ще продължат.

Младите бягат

Данните за механичното движение на населението показват, че има няколко притегателни центъра – София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора, в които хората искат да живеят. При всички останали области броят на изселилите се хора е по-голям от броя на заселилите се. Ако анализираме възрастовите групи, тогава ясно се вижда, че най-голямата част от това движение е на хора между 20 и 49 години, които напускат малките градове, за да отидат в областните центрове, където учат или намират работа.

По-дългосрочната картина (между 2011 и 2015 г.) показва, че вътрешните териториални дисбаланси се запазват, особено при по-младите. За пет години областите извън изброените по-горе са били напуснати от над 35 хил. души (между 20 и 39 години). Около 15 хил. от тях са се заселили в големите градове, а останалите са напуснали страната.

Като цяло в България продължава процесът на застаряване. В края на 2015 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20.4% от населението на страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 3.5 процентни пункта. В регионален аспект делът на хората в тази възрастова група е най-висок в областите Видин (28.5%), Габрово (27.5%) и Ловеч (26.1%). Общо в осемнадесет области този дял е над средния за страната. Като това са и регионите с най-ниска икономическа активност. Съответно най-нисък е делът на възрастното население в областите София-град - 16.8%, Благоевград и Варна - по 18%.

Намаляват активните

Друга притеснителна статистика е тази за намаляващия брой хората в трудоспособна възраст за сметка на пенсионерите. С изключение на София и Варна във всички други области хората, ненавършили години за пенсия, намаляват през 2015 г. Такава е тенденцията през всички години след кризата.

Броят на населението в трудоспособна възраст към края на миналата година е 4.349 млн. души, или 60.8% от населението на страната. Броят на трудоспособното население намалява с над 54 хил. души за една година.

Процесът на застаряване на населението е характерен за повечето страни в Европейския съюз. В началото на 2015 г. относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18.9%, или с 0.4 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21.7%), следвана от Германия (21%) и Гърция (20.9%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия - 13%.