ВАС и КС отрязаха акционерите в КТБ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ВАС и КС отрязаха акционерите в КТБ

ВАС и КС отрязаха акционерите в КТБ

В един и същи ден двете институции павираха пътя на поредното осъдително решение в Страсбург

23024 прочитания

© Надежда Чипева


С осем на три гласа Конституционният съд (КС) отхвърли искането на състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) за обявяване на противоконституционни на текстове от Закона за банковата несъстоятелност, ограничаващи правото на акционерите в банка да участват в производството по несъстоятелност.

В същия ден Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд отхвърли искане на председателя на Висшия адвокатски съвет за издаване на тълкувателно решение по въпроса "кои лица могат да оспорват пред ВАС решението на управителния съвет на БНБ за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато последната е поставена под специален надзор по решение на УС на БНБ, като са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, на банката са преустановени и се упражняват без ограничения от квесторите".

Конституционният съд тълкува всичко друго, но не и конституцията

Решението на Конституционния съд, което е подписано с особено мнение от съдиите Таня Райковска, Константин Пенчев и Георги Ангелов, влиза в директен конфликт с практиката на Европейския съд по правата на човека и основните свободи в Страсбург. По две дела срещу България (фалиралите Капиталбанк и Международната банка за търговия и развитие) съдиите в Страсбург приемат, че непризнаването на право на жалба на акционерите нарушава Европейската конвенция за човешките права и основните свободи.

Искането за обявяване на противоконституционност на два текста от Закона за банковата несъстоятелност беше направено от търговските съдии Тотка Калчева, Ирина Петрова и Вероника Николова, при които е делото за фалита на КТБ. Те сезираха КС и спряха производството. Върховните съдии визираха два текста от Закона за банковата несъстоятелност. Първият дава право единствено на квесторите, временните синдици, БНБ и прокуратурата да обжалват решението за обявяване на банката в несъстоятелност и началната дата на неплатежоспособността. Другият атакуван от тях текст предвижда единствено квесторите и синдиците да представляват банката, която е в производство по несъстоятелност.

По отношение на първия атакуван текст (че само квесторите и синдиците представляват банката, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност) мнозинството в конституционния съд приемат, че "това законово решение е в интерес на вложителите и не противоречи на никоя конституционна норма", защото "след като банките се разпореждат със средствата на вложителите, оправдано е при риск за тези средства вследствие евентуална неплатежоспособност, управлението да се поеме незабавно от други лица, които и да представляват застрашената банка". Съдът отбелязва, че дори да е налице нужда от по-добра законодателна регламентация, това не е работа на Конституционния съд, а на законодателя.

За втория атакуван текст от закона (даващ право само на квесторите, временните синдици, БНБ и прокуратурата да обжалват решението за обявяване на банката във фалит и началната дата на неплатежоспосбността), КС приема, че разпоредбата не нарушава равенството на страните в процеса, нито правото им на защита. Мотивите на съда се, че "производството по банкова несъстоятелност е особен вид несъстоятелност, уредена със специален закон", която "цели справедливо удовлетворяване в най-кратък срок на вложителите и другите кредитори на банката, като се взема предвид и общественият интерес, свързан със стабилността и доверието в банковата система". Мнозинството в КС преразказва закона, според който "съдът по несъстоятелността проверява само изрядността на искането на Централната банка", "наличието на влязъл в сила акт на БНБ за отнемане на лиценза на банката" и "при наличието на тези предпоставки във всички случаи обявява банката в несъстоятелност", като "единственият въпрос, по който съдът има право на самостоятелна преценка, е въпросът за началната дата на неплатежоспособността на банката". След това изброяване конституционните съдии констатират, че "при тези ограничени правомощия на решаващия съд очевидно е, че и правата на участниците в процеса ще са твърде ограничени и ще се отличават от правата на участниците в исковия процес".

На следващо място КС приема, че "в случая не е налице неравно третиране на встъпилите в съдебния процес акционери, защото за тях липсва правен интерес от обжалването, още повече че законът не предвижда право на жалба на наистина заинтересованите от датата на неплатежоспособност лица - кредиторите на банката, в това число и Фондът за гарантиране на влоговете, който е страна в процеса."

В особеното си мнение съдия Таня Райковска приема, че действащата разпоредба от Закона за банковата несъстоятелност противоречи на чл. 121, ал. 1 от основния закон, защото в случая е нарушено "равенството на оръжията" или равенството в набора от процесуални средства за защита: "Не би могло да се приеме, че е налице значим обществен интерес, чиято защита би оправдала ограничаването на това процесуално право на встъпилите да обжалват първоинстанционното решение. Известно е, че обжалването на съдебното решение не спира изпълнението и предоставянето избирателно на определени участници в производството на правото на обжалване на съдебния акт, не води до извод за постигане на максимална бързина, т. е. избягване на неоснователно забавяне. Напротив осигуряването на равенство на всички страни в процеса (главни и подпомагащи) и условия на състезателност би довело и подпомогнало установяването на обективната истина в интерес както на страните, така и на вложителите и другите кредитори на банката."

Синхрон с ВАС

В деня, в който е обявено решението на КС, общото събрание на колегиите на ВАС, също се произнесе по казус, свързан с КТБ. Той беше сезиран от Висшия адвокатски съвет в началото на март с искане да изясни какъв е кръгът от лицата, които имат право да оспорват пред ВАС решението на УС на БНБ за отнемане на лиценза. Образуването на тълкувателното дело беше забавено, въпреки че без изключение в досегашната си практика ВАС действа до няколко дни след постъпването на искането. Причината е, че към онзи момент делата по обжалване решението на БНБ не бяха приключили, а образуването на тълкувателно дело е абсолютно основание на спирането им.

С днешното решение ВАС отхвърли искането с мотив, че правният интерес не е "неизменен във времето" и трябва да се преценява "конкретно в правораздавателния контрол, осъществяван от отделните състави на ВАС, при вече възникнали субективни права." Според мнозинството съдии "формулираният в искането въпрос обаче изисква да бъде дадена предварителна и абстрактна преценка за наличието или липсата на правен интерес от оспорване досежно всички категории лица, без да се държи сметка за конкретиката на все още невъзникнали материални правоотношения" и това прави питането недопустимо.

В тази част решението е подписано с особено мнение от съдиите Марина Михайлова, Диана Добрева, Жанета Петрова, Теодора Николова, Атанаска Дишева, Виолета Главинова, Искра Александрова, Николай Гунчев, Даниела Мавродиева, Аглика Адамова и Соня Янкулова. Те казват, че "не става дума за изчерпателно изброяване на всички субекти, евентуално легитимирани да подадат жалба против такъв акт, а за легитимацията на тези четири категории субекти, и то, защото съдебната практика на ВАС /изброена подробно, както в Искането за тълкуване, така и в Разпореждането на докладчика/ категорично е отрекла наличието на такава легитимация, а вносителят твърди, че тази съдебна практика е неправилна".

На второ място мнозинството съдии във ВАС приемат, че общото събрание на съда не е компетентно да отговори на питането на адвокатската колегия за прилагането на разпоредби от редица международни договори (чл. 6.1 и чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), чл. 19.1, ал. 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз), тъй като така "ще обвърже съдилищата за прилагането на дадените в него разрешения по приложението на закона", а "в същото време различните състави на съдилищата при осъществявания от тях правораздавателен контрол следва да се съобразят с относимите норми от правото на ЕС и да ги прилагат с предимство пред разпоредбите от националните ни закони, ако те им противоречат".

В особеното си мнение съдиите са категорични, че "националните съдебни юрисдикции не само могат, но са и длъжни да тълкуват и прилагат правни норми и принципи от правото на ЕС и на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Не сме съгласни, че това тълкуване е изключително правомощие на ЕС или на ЕСПЧ. Противното би означавало, че не зачитаме принципа за субсидиарност, изведен в практиката на ЕСПЧ".

"Разпоредбите на правото на ЕС се интегрират във вътрешния правен ред посредством принципите на непосредствена приложимост, върховенство на правото на ЕС и директен ефект. Вследствие задължението за прилагането на правото на ЕС за националната юрисдикция съществува и задължението да отчита принципа на предимство на правото на ЕС пред противоречащите му национални разпоредби, както и да тълкува националното право в светлината на правото на ЕС", казват на следващото място съдиите в особеното си мнение.

В обобщение те заявяват, че "обратно на приетото от мнозинството считаме, че допустимо е тълкуване на разпоредби от правото на ЕС и на международни договори, по които Република България е страна, от Общото събрание на колегиите на ВАС, но това тълкуване не е задължително, ако е неправилно".

С осем на три гласа Конституционният съд (КС) отхвърли искането на състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) за обявяване на противоконституционни на текстове от Закона за банковата несъстоятелност, ограничаващи правото на акционерите в банка да участват в производството по несъстоятелност.

В същия ден Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд отхвърли искане на председателя на Висшия адвокатски съвет за издаване на тълкувателно решение по въпроса "кои лица могат да оспорват пред ВАС решението на управителния съвет на БНБ за отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банка, когато последната е поставена под специален надзор по решение на УС на БНБ, като са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и управителния съвет, съответно на съвета на директорите, на банката са преустановени и се упражняват без ограничения от квесторите".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
 • 1
  kdo52372883 avatar :-?
  kdo52372883

  Интересно, много, много интересно... решението на КС излиза ТОЧНО в същия ден, в който ВАС пусна определение по тълкувателно дело № 4 от 2015 относно ЗБН – където решението е също така „отрязващо“! Явно е имало много сериозно „съгласуване“ на позициите с Другаря Г. Колев. Сега вече пак замириса на дела в Страсбург… или по-скоро на арбитражни дела във Вашингтон и другаде. Хрумвало ли им е на уважаемите съдии, че вече има 2 осъдителни решения в Страсбург срещу България по аналогични казуси? Или тука сметката е доста кръчмарско-шмекерска: „Абе нека пак ни осъдят в Страсбург – сигурно ще е все така за жълти стотинки“? В такъв случай, хрумвало ли им е – и тук вече става още по-интересно – че арбитражните състави отсъждат потенциално колосални финансови санкции? Който не вярва – много скоро от Париж ще ни зарадват със сметката по едно друго дело... Има ли въобще в тези „върховни“ съдилища някой, който да мисли с главата си, вместо само да изпълнява политически поръчки, пуснати чрез SMS и Viber от знаем КОГО?!? Риторични въпроси, в крайна сметка…

 • 2
  gilermos avatar :-|
  gilermos

  Поздравления за особеното мнение на съдия Райковска и за позицията на другите й двама колеги от КС! Поздравления и за особеното мнение на съдиите от ВАС.
  Печална е ситуацията в КС. Парадоксално, но изглежда доста отблъскващо да се озовеш там. Защото вече не е престижно. Заради качеството на актовете, които бълва този орган. Това е ужасяващо тъжно!

 • 3
  teodorpav avatar :-|
  teodorpav

  Обаче докато мине дело в Страсбург, тук всичко ще е ограбено и забравено.

 • 5
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Да се готви следващата банка за оглозгване.

 • 6
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Особено като се има предвид, че държавата тегли кредити и се запасява с кеш.

 • 7
  fua1450004245482935 avatar :-|
  Николай Статков

  решения "В името на враговете на Народа"! .......

 • 8
  melani_simeonova avatar :-|
  melani_simeonova

  Кога ще има осъдително решение за най-големишт престъпник в нашата история Цветан Василев?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.