Държавната администрация се свива с много малко

МВР продължава да заема повече от една трета от общата бройка

Броят на държавните служители се свива, макар и незабележимо. Това показва докладът за състоянието на държавната администрация през 2015 г. Промяната спрямо предходната година е с малко над 1500 щатни бройки, което е намаление от почти 1.2%. Общият брой на щатните бройки в държавната администрация през миналата година е 138 хил., като от тях незаети са били малко над 11 хил. Данните са само за заетите на трудов договор в администрацията на Министерския съвет, министерствата и прилежащите им агенции, общинските и областните управи и не включват числата за работещите в публичната сфера като учители, лекари, както и заетите в администрацията на граждански договор.

По-голямата част от чиновниците са в централната администрация - почти две трети. Сравнението между отделните ведомства по години обаче е трудно, тъй като постоянно има преструктуриране в различните системи.

Къде растат

Министерството на вътрешните работи (МВР) формира най-голям дял от държавната администрация, като там през миналата година е имало над 50 хиляди щатни бройки. През 2015 г. се увеличават служителите на Министерството на здравеопазването (с 9% на годишна база), както и в Министерството на земеделието и храните (с 2%). В доклада се посочва, че промяната в общата щатна численост на двете министерства се дължи на преструктурирането им. Увеличаването на работещите в дадена административна структура може да бъде извършвано само чрез компенсирани промени. Така от земеделското ведомство съобщиха, че числеността на служителите в системата е намалена с 1175 щатни бройки, което е с 10.8% по-малко спрямо миналата година. Съкращенията са направени в няколко агенции към министерството.

Най-големи намаления в щатната численост са направени в Министерството на финансите, което отбелязва спад в администрацията с 9%. В Министерството на отбраната намаленията са с близо 7%.

Заплатите варират

Възнагражденията в държавната администрация през миналата година са нараснали средно с 1.8% спрямо 2014 г. според доклада. Те не са фиксирани по длъжности, а варират в определени граници. Така месечните възнаграждения на главните секретари варират между 1200 и 3600 лв. например. Най-ниски са заплатите при вътрешните одитори - между 560 и 1170 лв., както и при специалистите - между 380 и 1194 лв. (виж графиката).

Преди три години беше въведена нова система за заплащане на държавните служители. Тогава отпаднаха допълнителните възнаграждения за прослужено време и за научна степен доктор и доктор на науките. Оттогава насам брутната заплата се състои от основно възнаграждение и допълнителни плащания за нощен, извънреден и празничен труд, както и за постигнати резултати.

Недостатъчно електронни услуги

България продължава да бъде изоставаща в предоставянето на електронно администриране. От общо 539 отчели се ведомства едва 102 предоставят е-услуги. Най-добре изглежда съотношението при централната администрация, като най-дигитални са приходните агенции - НАП и Агенция "Митници". При общинските администрации, с изключение на районните центрове, електронни услуги почти не се срещат. В 38 от общо 102 администрации, в които се предлагат е-услуги, обаче няма подадени заявления за такива. Общият брой на електронните услуги в администрацията е 2826 (с 301 повече спрямо предходната година).

През 2015 г. администрацията е предоставила общо над 461 млн. услуги, като отново на първо място е Националната агенция за приходите с близо 372 млн. В доклада се посочва още, че за поредна година общините отчитат, че издават лицензи (814 за 2015 г.), независимо че това е извън техните правомощия.

Според доклада и през миналата година администрацията е опитала да смекчи тежестта за бизнеса чрез облекчаване на 85 регулаторни режима. Най-много са се намалили изискваните документи в общинските администрации. Здравните инспекции в големите градове пък са съкратили административните срокове на работата си.