Здравната каса ще къса договори с болници и лекари и после ще чака да я съдят

Проектобюджетът на НЗОК за следващата година предвижда 222 млн. повече за здравни плащания сравнение с тази годината

Здравната каса ще отнема окончателно договора на болниците за работа по отделни клинични пътеки, на цели отделения и на самите клиники, както и на лекарите от извънболничната помощ и едва след това ще очаква да я съдят. Причините за прекратяване на договора може да са няколко – фиктивно отчетена дейност, т.е. фалшифициране на документацията за лекуван пациент и прегледи и манипулации, за които няма медицинско основание. Лекарите и лечебните заведения могат да бъдат глобявани и за оказване на недостатъчна по обем медицинска помощ, поради което е настъпила опасност за здравето и живота на пациентите и за системна неудовлетвореност на пациентите. Новата възможност на касата е залегнала в проектозакона за бюджета й през 2017 г. С него се предвижда да бъде изменен Законът за здравното осигуряване. В момента касата не може да прекрати отношенията си докато не осъди болницата.

Новият текст обаче, на практика означава, че институцията първо ще скъса документа едностранно, което означава, че клиниката няма да работи по съответната пътека или цялата болница ще бъде затворена, а едва след това лечебното заведение може да обжалва пред съда и да чака решение.

Какво означават новите текстове?

Заповедите за прекратяване на договори се издават в случаи, когато лечебното заведение е допуснало "най-тежкото" нарушение - отчитане на дейност, която не е извършена или извършване и отчитане на дейности, за които няма съответни медицински индикации. НЗОК счита, че по този начин се нарушава правото на пациентите да получат реална медицинска помощ и така се създава опасност за техния живот и здраве. Освен това, ако се въведе предварително изпълнение лечебното заведение няма да има възможност да извършва повече нарушения.

Юристи коментират, обаче, че предварителното изпълнение на тези заповеди може да бъде използвано за репресия над лечебните заведения и може да застраши тяхната финансова сигурност. Например, дали една дейност е извършена при наличие или липса на медицински индикации е спорен въпрос, който в съда се разрешава с помощта на съдебномедицински експертизи. В случай, че се допусне предварително изпълнение на заповедите, с които се прекратява договора, това ще доведе до невъзможност на лечебното заведение да изпълнява тези дейности (клинични пътеки) за един продължителен период от време, съответно болниците няма да могат да лекуват по тези клинични пътеки, нито да получават плащания от здравната каса.

Дори в последствие заповедта да бъде отменена от съда, това няма да промени обстоятелството, че докато е обжалвало, лечебното заведение не е получавало приходи по клиничните пътеки, по отношение на които договорът е прекратен. Вярно е, че болницата може да търси обезщетение за вреди, настъпили от незаконосъобразния акт, но тя трябва да докаже пропуснатите ползи, т.е да докаже колко пациенти е щяла да приеме, ако не беше прекратен договора и какви приходи е щяла да има за този период. Това, обаче, е много трудно осъществимо.

Съществуват и спорни моменти за критериите за прием и лечение на пациенти по дадена клинична пътека или изследване в извънболничната помощ. Така, само при наличие на две проверки и установяване на две последователни нарушения, договорът между дадено лечебно заведение или лекар и здравната каса може да бъде прекратен изцяло.

Подобно предварително изпълнение на заповед за прекратяване буквално затваря болницата или лекарския кабинет и може да унищожи дейността им напълно, защото обжалването може да трае с години.

Основен проблем при неспазването на медицинските индикации са т.нар. клинични пътеки за лечение в болница.

Проблемът е, че заради т.нар. пътечно здравеопазване, много често болниците се стараят да "вкарат" болния пациент по дадена клинична пътека, защото в противен случай той трябва да заплати лечението си, т.е пациентът действително е болен и се нуждае от лечение, но няма точно описаните в клиничната пътека индикации за хоспитализация.

Всяко заболяване протича индивидуално и не винаги успява да следва пътеката, така както е изготвена. В тези случаи реално болницата оказава необходимата медицинска помощ и извършва разходи, но формално пътеката не съвпада със състоянието на болния.

Така предварителното затваряне на клиниките може да бъде използвано за натиск върху лечебни заведения и лекари, за прекратяване на скъпи дейности и на медицински услуги, които биха се отразили сериозно и необратимо върху функционирането на една клиника или болница.

Действително отчитането на фиктивно лечение е тежък проблем и трябва да се наказва, но то почти не съществува, за разлика от лечението по клинична пътека, за която няма показания, но се доближава максимално до заболяването на пациента.

Според мотивите в проектобюджета причината за прекратяването на договора преди съдебното решение е, че става въпрос за особено важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени с приоритет пред интересите на адресата на административния акт.

Заплащане на надзорния съвет

Проектозаконът предвижда още надзорният съвет на институцията да получава заплащане за работата си. В него влизат девет души – четири представители на държавата, между които са заместник-министри на здравеопазването и финансите, както и директорът на Националната агенция по приходите. Освен това в него участват по двама представители на работодателите, двама – на синдикатите и един представител на пациентските организации. От създаването на касата досега те не са получавали заплащане за работата си. Преди няколко заседания, обаче, синдикатите настояха да ги обезщетяват финансово за участие в заседанията на надзора и точката беше одобрена. Така почти всички в надзора ще получават по още една или две заплати – например единият от лидерите на КТ "Подкрепа" Тома Томов, който е и съветник на здравния министър, е член и на надзорния съвет на НЗОК, ще се разписва поне срещу три възнаграждения. Другата обществена институция, в която има представители на държавата, синдикатите и работодателите, е Националният осигурителен институт. Там също нито един от членовете не получава заплащане за дейността си.

Увеличаване на бюджета

Здравната каса е установила, че ще се направи повече плащания за почти всички дейности през тази година. При бюджет от 2.8 млрд. лв., тя би трябвало да плати 3.3 млрд. лв. за преглежданите пациенти през тази година. Проектът й за следващата година предвижда 3.032 млрд. лв. или с 222 млн. повече средства за здравни плащания. В тях, обаче, не се предвижда увеличение на парите за лични лекари, специализирана помощ, извънболнични лабораторни изследвания и медицински изделия. Увеличаване на плащанията ще има само за лекарства с общо 83 млн. и за болнична помощ – със 136 млн. лв. Лек ръст ще има и при средствата, които се отделят за плащане на лечението на български граждани в други страни от ЕС.