Ръстът на БВП беше ревизиран леко надолу

Към третото тримесечие икономиката е нараснала на годишна база с 3.4%. Министерството на финансите също актуализира макроикономическата си прогноза

Към третото тримесечие крайното потребление нараства с едва 0.2% на годишна база.
Към третото тримесечие крайното потребление нараства с едва 0.2% на годишна база.    ©  Георги Кожухаров
Към третото тримесечие крайното потребление нараства с едва 0.2% на годишна база.
Към третото тримесечие крайното потребление нараства с едва 0.2% на годишна база.    ©  Георги Кожухаров

Българската икономика се е повишила с 3.4% през третото тримесечие на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г. Това показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани във вторник. Посоченият растеж е малко по-нисък в сравнение с експресната оценка на НСИ, оповестена в средата на ноември – тогава отчетеният растеж на БВП за периода беше с 3.5%. Дори и след ревизията ускорението на българската икономика остава второто най-силно в Европейския съюз за периода след Румъния, която отчита 4.6% годишен ръст.

При сравнението на тримесечна база също има лека корекция в посока надолу – според предварителните данни повишението на БВП спрямо второто тримесечие е 0.7% при 0.8% нарастване, посочено в експресните числа. Произведеният за периода юли-септември 2016 г. БВП е 26.3 млрд. лв. по текущи цени. Това прави по 3549 лв. на човек от населението, съобщават от НСИ.

Забавяне на потреблението

Също както и при експресните числа, предварителните данни говорят за забавяне на потреблението, на което икономисти и анализатори разчитат да движи икономиката и през 2017 г. Към третото тримесечие крайното потребление нараства с едва 0.2% на годишна база. Тежестта му в БВП е общо 68.8%, от които 61.9% се падат на индивидуалното потребление на населението (виж графиката). Забавянето идва главно от изоставането на правителствените разходи, които са с 1.6% по-ниски спрямо година по-рано. Понижението им, също както и това на инвестициите, при които предварителните данни сочат свиване с 1.8% на годишна база (в сравнение с 4%, отчетени в експресните числа), може да бъде обяснено донякъде с по-ниското усвояване на средства от европейските структурни фондове през тази година след ударното приключване на предишния програмен период през предходната.

Така износът, който през последните месеци постепенно излиза от зоната на понижението и нараства спрямо година по-рано, отново се оказва с най-голям принос към БВП, макар и с минимална разлика спрямо потреблението – относителният му дял за тримесечието е 68.9%. При това предварителните данни на НСИ за БВП сочат, че на годишна база експортът се е повишил с 9.5%, при 8.5% ръст, отчетени преди месец в експресните числа.

Секторни движения

Брутната добавена стойност (БДС) за периода е 21.9 млрд. лв. по текущи цени, което е увеличение с 2.4% на годишна база. Макар и относителният им дял да намалява (0.7 процентни пункта), дейностите в сферата на услугите остават с най-съществен принос за добавената стойност на икономиката – 63.8%. Аграрният сектор също свива тежестта си (отново с 0.7 пр.п.) спрямо година по-рано до 7.3%. Така относителният дял на индустрията в добавената стойност на икономиката нараства с 1.4 пр.п. до 28.9%.

В разбивката по сектори, публикувана от НСИ, се вижда, че за увеличаването на БДС през третото тримесечие най-много са допринесли дейностите в секторите "Култура, спорт и развлечения" (7.9% ръст) и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" (7.3%). По 4.9% подобрение на годишна база са отчетени и при търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, при транспорта и складирането, както и при хотелиерството и ресторантьорството.

МФ повиши очакванията си за икономиката

Министерството на финансите (МФ) актуализира есенната си макроикономическа прогноза и вече залага ръст от 3.2% на българската икономика през 2016 г. и леко забавяне до 2.9% през 2017 г. В първоначалния вариант на документа, публикуван в началото на октомври, очакванията бяха съответно за 2.6% и 2.5% ръст на БВП през тази и следващата година. Корекцията в предвижданията на финансовото министерство отразява направената от НСИ преди няколко седмици ревизия на данните за БВП за поне 15 години назад, в резултат на която номиналната стойност на БВП за 2015 г. беше повишена с над 2 млрд. лв. "Преди ревизията с основен принос за растежа на БВП през 2015 г. беше нетният износ, но след промените двигател на растежа е вътрешното търсене. За първата половина на 2016 г. приносът на нетния износ беше повишен поради по-слабо реално нарастване на вноса на стоки и услуги", отбелязват от МФ.