Какво обещават партиите в образованието

Почти всички основни политически сили определят сектора като свой приоритет, а програмите им в по-голямата си част събират добрите пожелания за промяна в училищата и университетите

Обещанията на политическите партии за предсрочните парламентарни избори през март имаха един общ знаменател - образованието. Секторът беше определен като приоритет за повечето основни политически сили, а още в началото на предизборната кампания заваляха обещания към учителите за увеличаване на работните им заплати.

С някои изключения платформите на партиите са събрали всички добри пожелания за това какво трябва да се промени в българските детски градини, училища, университети и научни институти. Училищната автономия, премахването на излишната бюрокрация и модерната образователна среда присъстват почти навсякъде. Някои формации предлагат мандатност на директорите (Воля, "Нова република"), други искат учителската професия да се включи в списъка с регулираните (БСП). Социалистите, заедно с "Обединени патриоти" и АБВ-Д21, са критични към приетия наскоро нов закон за предучилищното и училищното образование и искат той да се ревизира. ГЕРБ и "Нова република" пък предлагат промени по отношение на държавните образователни стандарти, като формацията на Радан Кънев стига дори до идеята документите за предучилищно обучение, за учебния план и за общообразователната подготовка да имат препоръчителен характер.

БСП продължава да настоява за въвеждането на само един учебник по предмет, както и за "пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период". РБ-Глас народен пък искат засилено изучаване на тоталитарните режими. "Обединени патриоти" традиционно настояват за военно обучение и час по родолюбие.

Почти всички партии обръщат внимание на професионалното образование и връзката му с бизнеса. По отношение на отпадането от училище някои политически сили (ГЕРБ, РБ-Глас народен) залагат на наказателни мерки срещу родителите и обвързване на социалните помощи с ходенето на училище - нещо, което съществува и в момента. "Обединени патриоти" смятат, че децата със специални образователни потребности не трябва да бъдат обучавани в масовите училища, а "Нова република" и "Да, България" обръщат внимание на адекватната училищна среда за всички ученици.

Във висшето образование и науката общи акценти във всички програми отново са увеличаването на бюджета и сътрудничеството с бизнеса. РБ-Глас народен и "Нова република" предлагат промяна на модела на управление на университетите, а "Да, България" обещава развиване на предприемачеството в академичната система. Почти всички партии са единодушни, че има нужда от промяна и в начина на присъждане на научни звания и академични длъжности.

В таблиците по-долу можете да видите основните обещания на политическите сили в образованието и науката. В следващите дни очаквайте най-важното от предизборните платформи и в останалите сектори.

Бюджет и заплати
ГЕРБудвояване на заплащането на учителите до края на мандата
БСП- увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15% през първата година и 40% в края на мандата
- средствата в държавния бюджет да достигнат през 2020 г. 5% от БВП
Обединени патриоти*- повишаване на средствата на 5% от БВП
- увеличаване на учителските заплати така, че да бъдат 20% над средната работна заплата
ДПСприравняване на работната заплата на учителите до средната за страната
Воля- увеличаване на бюджета с 0.5% от БВП всяка година, до достигане на 5%
- нарастване на заплащането на работещите в сектора
РБ-Глас народенпоне 4.5% от БВП
АБВ-Д21- постепенно увеличаване на средствата за образование до 5% от БВП
- постъпателно увеличаване на учителските заплати, като минимум, с темпа на нарастване на МРЗ
Нова република- повишаване на средствата за образование минимум до 5,6% от БВП
- вдигане на учителските възнаграждения с 20%
Да, България- увеличение на учителските заплати с поне 50% в срок от 3 години и стратегия за трайно повишаване според резултатите и след този период
- най-малко 5% от БВП за образование

Модел на финансиране на училищата
ГЕРБ- финансирането няма да зависи само от броя на децата
- безплатни занимални и занимания по интереси
БСПпублично финансиране само на държавните и на общинските училища
Воляпромяна на системата с цел по-висока ефективност
РБ-Глас народенвъвеждане на компоненти за финансиране въз основа на качеството на образователния процес
АБВ-Д21- отмяна на публичното финансиране за частни училища
- диференциране на делегирани бюджети - една част ще отива за ученици, а друга за материална база и заплати, без двете да зависят една от друга
Образователна система и среда
ГЕРБ- премахване на бюрокрацията
- гаранции за свободата на действие на учителите
- увеличаване броя на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и помощниците на учителите
- интерактивна дъска за всяка класна стая
- подобряване на условията за спорт
БСПстандарти за спортна инфраструктура и пособия
Волямодернизиране на базата за практическо обучение в училищата
РБ-Глас народен- финансова подкрепа на допълнителната работа в училище
- модернизация на учебната среда
- широко използване на новите технологии (електронни учебници, електронни дневници, онлайн изпитни платформи)
- модерна система за инспектиране на образователните институции
Нова република- реална автономия за училищните общности
- стимулиране на иновации и инициативи "отдолу-нагоре"
- привлекателни за млади специалисти условия на труд
- автономия на училището/учителя при определяне на организационни форми, учебното съдържание и учебните програми
- съкращаване на администрацията в образованието с минимум 30%
- освобождаване на образователния процес от излишната бюрократичност
- валидирането и сертифицирането на знания да бъдат приложими за всеки етап
- МОН определя държавни образователни изисквания спрямо минималните резултати от образователния процес за всеки етап
- възможност и подкрепа за училищата да заменят стандартното класно ръководство с менторство
- образователен софтуер в подкрепа на автономията
- процес на споделяне на добри практики
- включване в образователния процес на различни специалисти, експерти, успешни личности
Да, България- разтоварване от бумащината
- електронни форми на процедури и документооборот
- използване на интерактивни и технологични инструменти
- участие в младежки проекти
- обновяване на фонда на училищните библиотеки, включително снабдяването им с компютърна техника и образователно съдържание в електронен формат
- база данни с постоянно актуализираща се статистика за състоянието на образованието
Учители и директори
ГЕРБ- модернизиране на обучението във висшите училища
- целенасочена подкрепа и квалификация
- високо ниво на автономност, отговорност, доверие
БСПвключване на учителската професия в списъка на регулираните професии
ДПС- система за квалификации и кариерно развитие
- разширяване на автономията на образователните институции да формулират и провеждат собствена политика и да се самоуправляват чрез обществени съвети
Воля- пряко участие на педагогическите съвети при избора на нов директор съвместно с МОН / инспекторатите, след представяне на програмата за управление
- назначаване на директорите пробно за една година
- мандатност на длъжността на директорите от 4 години с възможност за няколко мандата при показани добри резултати на училището
РБ-Глас народен- програми за квалификация, осъвременяване на уменията и въвеждане на нови методи на преподаване
- реформа на учебния план и на методиката на преподаване във висшите училища
- система от стимули за избор на педагогически специалности
АБВ-Д21по-високо заплащане на учители в изоставащи и/или трудно достъпни региони
Нова република- мандатност на директорската длъжност в училищата
Да, България- среда за взаимна подкрепа, менторство, обмяна на опит и успешни практики
- привличане на мотивирани хора от различни професионални сфери, преминали през допълнителна педагогическа подготовка
- среда и система, която осигурява грижа за психичното здраве
- подкрепа за продължаваща квалификация и обучение
- стимули според заложени критерии за напредък на учениците
Обхват на всички ученици
ГЕРБ- семействата, чиито деца не ходят на училище, няма да получават никакъв вид социална помощ
- инвестиции в предучилищно образование
- механизъм за идентифициране на необхванатите деца и тези в риск от отпадане
- национална система за събиране на данни и проследяване на записването, преместването и напускането на децата и учениците
Обединени патриоти*- задължителна детска градина от 4-годишна възраст
- безплатни детски градини
- децата със специални образователни потребности не трябва да бъдат обучавани в масовите училища
ДПС- равен достъп до висококачествено образование
- намаляване на броя на ранно отпадналите и необхванати ученици
Воля- повече средства за допълнителни часове за обучението на децата в неравностойно социално положение
РБ-Глас народен- работа с лидери в общността за осигуряване на необходимата подкрепа
- национална система за проследяване на движението на децата и учениците и за ранно предупреждение за рисковете от отпадане
- политика на преобразуване на основните училища в селата в обединени (I-Х клас)
- по-широко обвързване на получаването на социални помощи с посещаемостта на децата в училище и регламентиране на изискване за завършен първи гимназиален етап като условие за придобиване на право на обезщетение за безработица
- глоби на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, а при неплащане на глобата – задължение за полагане на общественополезен труд
- внезапни проверки на посещаемостта в училище
- допълнителна подкрепа за децата с обучителни затруднения
АБВ-Д21- строг контрол върху посещаемостта в училище и увеличаване на санкциите при отпадане
- обвързване на детските помощи с покриване на минимален образователен норматив, изработен по критерии на МОН
- 6-месечна задължителна школа за придобиване на функционална грамотност и професионална квалификация за мъже и жени без основно образование, навършили 18 години
Нова република- равен достъп до качествено образование на всяко дете чрез подкрепа за интересите и силните страни на всеки ученик, предоставяне на широк образователен ресурс и индивидуална подкрепа за развитието и надграждането им
- създаване на подходящи условия за обучението на деца със СОП и/или увреждания, където те да бъдат обучавани от подготвени специалисти
- включването на учениците в училищното самоуправление и вземането на решенията за собственото им учене
- привлекателно училище, което зачита човешкото достойнство на ученика и му дава власт да участва в решенията за това какво да учи
Да, България- акцент върху ранното детско развитие и непрекъснатото учене през целия живот
- равен достъп до качествено образование за всяко дете
- ресурсно осигурена програма за подкрепа на училища с ниски резултати
- реално прилагане на изискването всички деца да бъдат включени в предучилищно образование от петгодишна възраст
- достъпна училищна среда, подходящи учебни материали и адекватна грижа от специалисти за деца със специални нужди
- превенция на ранното отпадане от училище
Учебници и учебно съдържание
ГЕРБ- електронни учебници
- участие на учителите в процеса на разработване и одобряване на учебници
- развиване на уменията на 21 век
- обучение по предприемачество
- гражданско и здравно образование
БСП- един учебник по предмет, неограничен брой учебни помагала
- актуализиране на учебните програми
- силно присъствие на българските литература, история, изкуство, музика, постижения на науката и спорта
- пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период
Обединени патриоти*- преструктуриране на учебното съдържание
- военно обучение в горен курс
- час по родолюбие
- фокус върху междупредметните връзки
ДПСизучаване на майчин език
Воля- екипите, които пишат учебници, да се състоят основно от преподаватели
- развитие на морални добродетели, човешки ценности и патриотизъм
- разработване на учебните планове съвместно с бизнеса и актуализирането им на всеки 2-3 години
РБ-Глас народен- безплатни учебници за всички ученици от I до ХII клас
- нови учебни програми, ориентирани към придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация
- насърчаване на четенето, развитие на дигиталните умения, уменията по предприемачество и гражданското образование
- стимулиране и популяризиране на иновативни практики
- засилено изучаване на тоталитарните режими
АБВ-Д21слагане край на опитите за идеологическо и манипулативно пренаписване на българската история
Нова република- възможност за участие на бизнеса при изготвянето на учебната програма
- стандартите за предучилищно обучение, за учебния план и за общообразователната подготовка трябва да отразяват добри практики, да се изработват от образователната общност на принципа на отворения код и да имат препоръчителен характер
- разписване на задължителен образователен минимум, обхващащ до 50% от учебното време
- повече часове за упражнения, по-малко суха теория
- престъпленията на комунизма в учебниците по история
- гражданското образование, възпитаването в критично мислене, отстояване на собствена позиция и поемане на отговорност
Да, България- облекчаване на учебното съдържание от терминология, която не е съобразена с възрастта на децата
- ясни критерии на оценяване
- намаляване на писмените домашни работа за сметка на извънкласните дейности и учене чрез правене
- развиване на основни за 21-ви век умения
- редовни спортни занимания
- активни връзки с културни институции, събития и дейци
- поощряване на заниманията с различни изкуства
- изграждане на основни навици на природосъобразно поведение
Професионално образование
ГЕРБ- активно въвеждане на дуалната система
- учебни програми, разработени в сътрудничество с бизнеса
- кариерно ориентиране
- програми за ефективна преквалификация към софтуерни специалности
БСП- национална карта, изработена от държава, общини и бизнес, която планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование
- нов закон за професионално образование
- участието на бизнеса за ранна професионална ориентация на учениците
- финансови стимули за бизнеса за прием на ученици за стаж
- изграждане на кариерен план на учениците от професионалните училища
- бизнесът в ролята на ментор
Обединени патриоти*- регионална стопанска карта
- краткосрочна програма за професионалните направления
ДПС- приспособяване на образователната система към пазара на труда
- развитие на професионалното образование като средство за борба с безработицата
Воля- анализ на съществуващите професионални гимназии и професии и обосновка на необходимостта от тяхното развитие в зависимост от основните приоритети на държавата и нуждите на бизнеса
- разширяване на дуалната система
- повишаване на квалификацията на учителите в реална работна среда на всеки 2 г.
- центрове за професионална ориентация за деца, завършили 7-ми клас, които искат да продължат образованието си в професионално училище
РБ-Глас народен- подкрепа на секторни и регионални модели за сътрудничество между бизнеса и професионалните гимназии
- развитие на дуалното обучение
- инструменти за прогнозиране и планиране на потребностите на бизнеса
- участие на работодатели в изготвянето на учебни програми, квалификация на преподаватели, модернизация на базата, осигуряване на стипендианстки и стажантски програми за ученици и студенти
- популяризиране на добрите примери за професионална реализация на ученици
АБВ-Д21- възстановяване на средното професионално образование
- развитие на дуалното и възраждане на другите форми на професионално обучение
Да, Българияпремахване на законовите пречки пред развитие на връзки с бизнеса и на професионалното образование
Висше образование
ГЕРБ- нов закон за висшето образование
- обвързване на приема с потребностите на пазара
- баланс между фундаменталното знание и практическите умения
- учебни програми, актуализирани с участието на бизнеса
- съвместни програми на български и водещи чужди университети, чуждоезикови учебни програми
- подобряване на достоверността и взискателността на оценяването, извършвано от Националната агенция за оценяване и акредитация
- подобряване на условията за мобилност
на студентите, специализантите и докторантите в рамките на страната
- допълнително подпомагане на студенти
с отлични академични постижения и с
нисък доход в подбрани приоритетни области и програми
- изменения в Закона за развитие на академичния състав
БСП- бизнесът да участва със свои прогнози за нуждите на пазара на труда в определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища
- утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила
- държавата поема таксите за обучение на студентите по приоритетните специалности
- нов Закон за развитие на академичния състав
ДПС- актуализирана спрямо пазара на труда инфраструктура на специалностите
- система за финансиране съобразно реализацията на завършващите студенти
- единни държавни стандарти за получаване на научни степени и длъжности
Воля- годишно увеличение с 5% на средствата
- улеснен достъп и механизъм за преференции при осигуряване на образователни услуги за хора в неравностойно положение
- промяна на системата на финансиране на университетите
- намаляване на студентските такси, поемане за сметка на държавата на студентски такси на отличници - студенти в неравностойно и затруднено материално положение
- подпомагане участието на висшите училища в образователни борси в чужбина
РБ-Глас народен- включване на ученическите и студентските общежития като бенефициенти по Националната програма за енергийна ефективност
- задълбочаване на финансирането на висшите училища на основата на предоставяното качество на образование
- насърчаване на специализацията на висшите училища
- недопускане на необосновано откриване на нови звена за обучение
- минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности
- реформа в модела на управление на висшите училища и разделяне на финансовото от академичното управление
- високи изисквания при акредитацията на висшите училища
- увеличение на средствата за стипендии
- засилено финансиране на научната дейност на университетите с по-висок изследователски капацитет
АБВ-Д21- увеличаване на стипендиите за отличен успех
- стимулиране на университетите, които развиват научна дейност, подготвят магистри и доктори
- насърчаване на университетите да развиват иновативни екосистеми и да създават нови предприятия
- промяна на модела "парите следват студента" и приоритетно финансиране на държавната поръчка за специалности, които са ключови в контекста на стратегията за дългосрочно икономическо развитие на страната
- акцент на държавната поръчка към технически, приложни и математически специалности
- насърчаване партньорството с предприятия за предоставяне на стипендии за дефицитни специалности, стажове по време на следването, както и ангажимент за сключването на договор със студента за работа след завършване на образованието.
Нова република- модел на професионално ръководство на висшите училища, чрез управителни органи, включващи външни за системата заинтересовани страни
- държавните висши училища и научни организации да подлежат на публична отчетност за осъществяваните от тях дейности и финансиране
- ревизиране на Закона за развитието на академичния състав
- академичните длъжности да бъдат само асистент и професор
- промяна на модела на финансиране на висшите училища, така че не количеството да бъде водещо, а качеството
- поощрява се окрупняването на университетите
Да, България- финансиране не само според броя записани студенти, а според реализацията на студентите, рейтинга на университета, научноизследователските постижения и международната разпознаваемост
- ясни критерии и стимули за кариерното развитие
- усъвършенстване на процедурите за акредитация
- един преподавател да участва в акредитацията само на едно висше училище
- ясни процедури за конкурси
- дългосрочна национална стратегия за държавна подкрепа на приоритетните и защитени специалности
- възможност за бизнеса да финансира приоритетни за него специалности
- развиване на предприемачеството в академичната система чрез по-добро управление на университетите, стопанска дейност в присъщите им области и защита на интелектуална собственост, комерсиализация на продукти от научна или художествено-творческа дейност

Наука
ГЕРБ- ежегоден ръст на средствата
- програма за подкрепа на докторантите
- програмата за грантово финансиране на млади учени
- привличане на утвърдени в чужбина български учени за участие в международни и национални проекти
- "пост-докторска" програма за привличане на млади учени за работа по значими социални проблеми и задачи
- редовна и независима оценка на научно-изследователската дейност
- финансиране на научните организации и институти на база на постигнатите резултати
- финансиране на научни изследвания съобразно националните приоритети
- реформа във фонд "Научни изследвания"
- високотехнологични паркове
БСП- развойни центрове и центрове за
технологичен трансфер към БАН и университетите
- целева подкрепа по цялата "верига на иновациите"
- осигуряване на оборудване-минимум за модерно обучение съвместно с бизнеса
- стартова заплата за млад учен – не по-ниска от две минимални работни заплати
- стипендии и програми за докторанти и постдокторанти
- базови минимални заплати за заетите в науката по основен трудов договор
- средствата в държавния бюджет да достигнат през 2020 г. 1% от БВП
ДПС- насърчаване на приложните научни изследвания
- подкрепа за стартирането на иновационни предприятия, инвестиции в иновационната и развойна инфраструктура
Воля- реформиране на БАН и увеличаване на държавната субсидия
- поетапно увеличение на инвестиции в научноизследователската и развойна дейност до 2% от БВП
- приемане на Стратегията за научни изследвания
РБ-Глас народен- програми за подкрепа на младите учени и повишаване на стипендиите за докторанти на 900 лв.
- модерни научни центрове
- регулярна независима оценка на дейността на научните организации и финансиране на основата на резултатите
- увеличаване на държавните инвестиции в науката с цел достигане на 1.5% от БВП до 2020 г.
АБВ-Д21- достигане на средствата за наука до 1% от БВП до 2020 г.
- фонд с начален капитал от 250 млн. лв. за разработка на иновации
- условия за тясно взаимодействие между научните изследвания и нуждите на промишлеността и селското стопанство
- стимули и условия за задържане и развитие на младото поколение научни работници
- минимална стартова заплата за учени в БАН, два пъти по-висока от МРЗ
Нова република- повишаване на средствата до 1,5%
- държавният орган, отговарящ за проектното финансиране на научни изследвания, работи открито
- правилата за кандидатстване и критериите за оценка и правилата за формиране и работа на оценяващите комисии трябва да са ясно разписани, всяко решение трябва да е обосновано, научната рецензия трябва да е обективна и открита.
- държавата финансира научни изследвания от интерес на индустрията, ако от тях има значима обществена полза
- контрол на качеството на научната продукция по модела на проектното финансиране
Да, България- повишаване на разходите за наука и иновации до 1,5% от БВП през 2020 г. и достигане на около 2,5% от БВП до 2025 г.; разпределение в зависимост от резултатите
- подобряване на дейността на Фонда за научни изследвания
- подобряване на координацията между изследователската дейност и иновациите от една страна и икономическата политика от друга
- увеличаване на стипендиите на докторантите и обвързването му с постигнатите резултати
- открита и прозрачна система за кариерно израстване и заплащане, базирана на резултатите
- реинтеграция на българската научна диаспора
- методично и финансово подпомагане на български учени за кандидатстване в европейски проекти
- Национална програма за наука

*"Обединени патриоти" нямат публикувана програма за предсрочните избори. Информацията е от представянето им на форума "Образованието – диалог за бъдещето тук и сега"