Този съд не е за ВАС

Ден на отворените врати във ВАС. Ръководството на съда - Георги Колев (вляво), Румяна Монова и Боян Магдалинчев (вдясно)

Този съд не е за ВАС

Две истории, които показват двойните стандарти в правосъдието

50119 прочитания

Ден на отворените врати във ВАС. Ръководството на съда - Георги Колев (вляво), Румяна Монова и Боян Магдалинчев (вдясно)

© Надежда Чипева


Идеята за административното правораздаване, чиито храм в България трябва да е Върховният административен съд (ВАС), е да бъде гарант за правата на гражданите в конфликта им с държавата. Именно ВАС е общото между двете истории, които ще разкажем.

Случай първи

От 24 години семейство Франсъзови - съпрузите Христо и Тодорка и трите им деца, живеят във ведомствено жилище в Сливен, тъй като Христо е офицер. През юни тази година министърът на отбраната Красимир Каракачанов издава заповед, с която изгонва семейството от апартамента.

С помощта на адвокат Александър Кашъмов те обжалват заповедта за изваждането им от жилището пред Върховния административен съд, като правят и допълнително искане да се спре изпълнението на заповедта, докато съдът се произнесе.

Случай втори

От 2012 г. Боян Магдалинчев е зам.-председател на Върховния административен съд. През 2012 г. той завежда лично дело в Административен съд - Благоевград, където обжалва отказа на местния кадастър да впише промени в картата, като увеличи площта на притежаван от него имот за сметка на държавния. Съдът уважава жалбата му, но областният управител обжалва пред ВАС.

Развитие

На 24 август искането на семейство Франсъзови за спиране на заповедта за изваждането им от жилището е внесено във ВАС. Съдът обаче не образува дело, а изисква преписката от Министерството на отбраната. Преписката не пристига и съдът не се произнася. Адвокат Кашъмов пуска втора жалба: "Деловодителката отиде лично при председателя на ВАС, който е отговорил, че няма друга процедура и трябва да се чакат документите от МО. Излиза, че за да разгледа съдът искането за спиране, трябва ответникът да съдейства, а ако той не желае това, хората са обречени, както се и случи."

Доста по-различно се развива делото на Боян Магдалинчев във ВАС. За 40 дни делото е образувано, насрочено, призовани са страните, проведено е съдебно заседание, обявено за решаване и излиза решение. Делото се гледа във Второ отделение, което е част от Втора колегия, която се ръководи от Боян Магдалинчев. За сравнение - делото, образувано по жалба на министъра на вътрешните работи срещу решението, с което беше задължен да предостави на "Капитал" информация за експулсираните гюленисти, е насрочено във ВАС за ноември 2018 г.

Иначе семейство Франсъзови не дочакват решение по делото си, защото са изгонени от апартамента и настанени при роднини. Чак след като това Министерството на отбраната изпраща преписката в съда, образувано е дело и в четвъртък съдебен състав - Бисер Цветков, Благовеста Липчева и Димитър Първанов, разглежда искането за спиране. Всъщност по-скоро отказва да го разгледа. Подписаното с единодушие определение гласи: "След като актът е вече изпълнен, то за искащите към настоящия момент вече е отпаднал правният интерес от предявеното искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта."

"За сравнение, през първото шестмесечие на 2017 г. Административният съд - София град, незабавно издаде определения за спиране на изпълнението на заповедите за изземване на 5-6 общински жилища в кв. "Красна поляна" по добре известните казуси. Върховната инстанция в сферата на административното правосъдие обаче няма такава подготвеност", коментира двойните стандарти Александър Кашъмов.

Александър Кашъмов: Случаят ще стигне до Страсбург

България беше осъдена в Страсбург по чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека поради нарушение на правото на хората на неприкосновен личен и семеен живот точно във връзка с изгонването им от заемани жилища или събарянето на незаконни къщи. Според Европейския съд по правата на човека в делата Йорданова и др. с/у България и Иванова и Черкезов с/у България принципът за пропорционалност на намесата в правото на личен и семеен живот не е спазен, включително в практиката на Върховния административен съд. Несъмнено е нарушено правото на хората, които са живели в продължение на четвърт век в това жилище и са отгледали децата си, докато военнослужещият е изпълнявал своя служебен дълг. Има доста неясноти по случая, тъй като договорът за наем от 1993 г. е бил безсрочен. Семейството е изхвърлено, въпреки почтената служба и обстоятелството, че десетки апартаменти в Сливен от фонда на отбраната стоят празни. Забележителни са и моралните аспекти на казуса. Един министър, който претендира, че милее за нацията и държавата, не се свени да изхвърли семейството на улицата, въпреки прослуженото време. Върховни съдии, които се предполага , че са натрупали мъдрост през годините, тълкуват формално и тестогръдо закона, и то след като се оказва, че във върховната съдебна инстанция не е създадена процедура, по която да се спират решения на изпълнителната власт, за които се предполага, че засягат правата на хората. Винаги съм смятал, че върховенството на закона е пряко свързано с принципа в Конституцията от 1991 г., според който правата на личността са въздигнати във върховен принцип. Отвратен съм от случилото се и искам да се постараем да направим тази страна едно по-добро място за живеене, където хората да чувстват, че правото не е отделено от справедливостта.

Позицията на ВАС по личното дело на Магдалинчев (публикуваме текста без редакционна намеса):

1. По отношение на първия поставен от Вас въпрос "Какви мерки са били взети, за да бъде преодолян потенциалния конфликт на интереси при разглеждането на делото, доколкото от 2012 г. г-н Магдалинчев ръководи Втора колегия, част от която е и Второ отделение, където се разглежда спора, "Ви уведомявам за следното:

Със Заповед №1895/01.12.2010 г. на председателя на Върховния административен съд изрично е разписано, че достъп до разпределението на делата на магистратите по докладчици на случаен принцип и образуването им в тричленните състави на ВАС има единствено председателят на съответното отделение.

Със Заповед №1932/07.12.2010 г. на председателя на ВАС е извършено разпределение на материите по отделения, като делата по Закона за кадастъра и имотния регистър са разпределени за разглеждане във Второ отделение на съда.

Със Заповед №1867/30.11.2010 г. на председателя на ВАС за председател на второ отделение на ВАС, считано от 01.12.2010 г., е назначена съдия Надежда Джелепова.

Предмет на спора по адм. дело №335/2013 г. е норма на Закона за кадастъра и имотния регистър. С оглед предмета на спора и цитираната по-горе заповед на председателя на ВАС от 07.12.2010 г. за разпределяне на делата по материя същото е насочено от регистратурата на съда към второ отделение на ВАС. Председателят на второ отделение в съответствие с правомощията му по Заповед №1895/01.12. 2010 г. е единствено компетентният да разпредели делото на конкретен докладчик чрез системата за случаен избор на делото и да го насрочи за разглеждане за конкретна дата. Право на достъп до тези негови функции няма никой друг освен председателя на отделението, в това число и председателят на съда или неговите заместници. В този смисъл образуването, разпределението на делото и насрочването на дата на заседанието е единствено функция на председателя на отделението по това време г-жа Джелепова. В конкретния случай системата за случаен избор на делото е определила съдия Ангел Калинов като докладчик по делото.

Във връзка с изложените факти и в отговор на поставения от Вас въпрос считам, че създадената организация за разпределението на делата във Върховен административен съд гарантира липсата на всякаква намеса от страна на заместник-председателя на съда в работата на председателите на отделения при образуване, разпределяне и насрочване на конкретното дело.

На следващо място следва да имате предвид, че предотвратяването на конфликт на интереси, който потенциално може да възникне за съдия, прокурор, следовател или съдебен служител при разглеждането и решаването на дадено дело, се гарантира и чрез законово определената процедура за отвод съгласно чл. 22–24 от Гражданскопроцесуалния кодекс. В този смисъл отвод може да поиска всяка от страните по делото, ако счете, че е налице основанието за отстраняване.

В конкретния случай искане за отвод не е постъпило нито от касационния жалбоподател - областния управител на област с административен център Благоевград, нито от заинтересованите страни в производството - началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, министъра на регионалното развитие и благоустройство и кмета на община Гърмен. Подобно искане не е постъпило и от участвалия по делото прокурор от Върховната административна прокуратура.

2. По отношение на втория поставен от Вас въпрос "Мислите ли, че сроковете, в които се образува, насрочва, разглежда и решава делото, отговарят на сроковете, в които се решават други дела в съда", Ви уведомявам за следното:

Съгласно данните в отчетния доклад за дейността на Върховния административен съд през 2013 година броят на решените по същество административни дела е 17 169, като от тях 15 364 са решени в едномесечен срок, а броят на написаните в едномесечен срок дела е 89% от общия брой постъпили дела през 2013 г. Става ясно, че административното правосъдие в България, в това число и във ВАС, е изключително бързо, обстоятелство, признато и от ЕК в Информационното табло в продължение на 5 години.

Видно от данните в деловодната система последното заседание по адм. дело е проведено на 12.02.2013 г., като решението по делото е постановено на 26.02.2013 г. – т.е. в законоустановения инструктивен срок, в който, както вече бе посочено, за 2013 г. са постановени още 15 363 дела в съда.

На последно място бих желал да отбележа, че адм. дело 335/2013 след приключването му пред ВАС ведно с адм. дело № 373/2012 г. на Благоевградския административен съд в съответствие с чл. 85, ал. 1 от Правилника за администрацията на Върховния административен съд, действал към онзи момент, е върнато на Административен съд Благоевград.

Поради момента на изпращане на имейла от Вас - 14.53 ч. на 05.09.2017 г. и обстоятелството, че 06.09.2017 г. е официален празник и неработен ден, делото не може да бъде изискано от АС Благоевград до редакционното приключване на броя Ви - края на 6 септември 2017 г., която дата сте посочил като крайна с оглед подготвяна публикация от в. "Капитал" относно а.д. 335/2013 г.

В тази връзка Ви информирам, че ако желаете в планираната от Вас публикация да бъде включена коректна и точна информация относно конкретните факти и обстоятелствата по адм. дело 335/2013 г., Върховният административен съд би могъл да укаже съдействие и да изиска делото от АС Благоевград на 07.09.2017 г., който е първият работен ден след постъпване на вашето запитване. Ако прецените, че желаете да получите посочената необходима информация или ако възникнат нови въпроси във връзка с настоящия отговор, съм насреща за съдействие.

Идеята за административното правораздаване, чиито храм в България трябва да е Върховният административен съд (ВАС), е да бъде гарант за правата на гражданите в конфликта им с държавата. Именно ВАС е общото между двете истории, които ще разкажем.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  mastikata avatar :-|
  mastikata

  Абсолютно всичко е в реда на нещата за мат'рял, който боготвори личности като Слави Трифонов, Путин, Тодор Живков и гласува за мутри като Бойко Борисов, патреоте и вездесъщите комунисти. Бълагрия е умален модел на Русия и съвсем скоро такива лигавщини като ВАС няма да има - в Русия например някоя местна мутра ти харесва имота - както се случи в Ростов наскоро - не един имот а десетки парцели със стари къщи - дори въпроса с продажбата не р стоял искап или не искаш да продаваш - твърде много време отнема - просто през ноща всички набелязани къщи биват подпалени и на другия ден парцелите са с нов собственик

 • 2
  vaskoangelov avatar :-|
  vaskoangelov

  "буквата на закона" и "сроковете" са спазени - всичко е точно.

  от правдата обаче, никой не се интересува.

 • 3
  kdo52372883 avatar :-?
  kdo52372883

  Абе Другарю Магдалинчев, как става така, че твоето лично дело се решава за отрицателно време?! А пък делата на редовите граждани ги насрочват за... 2019?

  Нека добавим тук и твоята идея за орязването на касационното обжалване - и драстичното покачване на съдебните такси - и "концепцията" ти става ясна! А именно - да бъде всячески отказан мат'риала от правосъдие, да му бъде преграден достъпа до такова - доколкото все още го има.

  Явно територията това си и заслужава... все пак народЪ избра тези макаци в парламента, които сега на свой ред ще пратят Другаря Б. М. във ВСС. Като най-ценен и най-заслужил кадър. Аnathema Еstote.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход