Нови правила за попълване на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Въвежда се регламент за набиране на вноски от трите нови категории задължени лица - операторите на електропреносната и газопреносни мрежи, както и тези на съоръжения за съхранение на природен газ

Освен за производителите и търговци на ток ще регламентират и вноските за операторите на електропреносната и газопреносни мрежи, както и тези на съоръжения за съхранение на природен газ.
Освен за производителите и търговци на ток ще регламентират и вноските за операторите на електропреносната и газопреносни мрежи, както и тези на съоръжения за съхранение на природен газ.    ©  Анелия Николова
Освен за производителите и търговци на ток ще регламентират и вноските за операторите на електропреносната и газопреносни мрежи, както и тези на съоръжения за съхранение на природен газ.
Освен за производителите и търговци на ток ще регламентират и вноските за операторите на електропреносната и газопреносни мрежи, както и тези на съоръжения за съхранение на природен газ.    ©  Анелия Николова

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" е предложило за обществено обсъждане Министерството на енергетиката.

Въпросният фонд се попълва със средства от производителите и търговци на ток, които всеки месец трябва да отчисляват 5% от приходите си. Целта е със събраните средства да се покриват дефицитите в Националната електрическа компания при изкупуването на енергия от възобновяеми енергийни източници (слънце, вятър, вода, биомаса и когенерации), както и по дългосрочните договори с двете американски централи в комплекса "Марица-изток".

С измененията в наредбата на практика ще се въведе регламент за реда и начина за набиране на вноски от трите нови категории задължени лица. Това са операторите на електропреносната и газопреносните мрежи, както и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ.

Сега вноските на тези компании се извършват при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда. С допълненията в наредбата обаче ще бъдат нормативно уредени подаването на справки за дължимите вноски и тяхното съдържание по аналогия с подаваните от производителите и търговците данни.

С промените в наредбата ще бъде определен и точният размер на дължимите процентни вноски на производителите на електрическа енергия. В случая вместо начислените от оператора приходи от продажба по регулирани или свободно договорени цени на произведена от задълженото лице електрическа енергия ще се изискват фактури за достъп, пренос и съхранение.

Практиката досега е показала, че около 15% от всички задължени лица не подават никаква информация към фонда, а в много други случаи подаваните справки са грешни, непълни или не се подават ежемесечно. Затова в нова алинея към чл. 11 от наредбата се записва, че в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетния, участниците на пазара на електрическа енергия трябва да предоставят на фонда справка, включваща стойността и количествата фактурирана електрическа енергия с посочване на вида на счетоводните документи (фактури, дебитни и кредитни известия и др.).

Също така с измененията в нормативната база се осигуряват и повече средства за издръжка на самия фонд. Според сега действащото правило структурата прибира за себе си 0.1% от събраните такси, но не повече от 250 хил. лева. Занапред парите ще се формират от 0.15% от постъпленията и ще могат да стигат до 300 хил. лева.

По нов начин ще се формира и заплатата на председателя на Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Вместо три минимални работни (1380 лв.) заплати той ще получава две средни (2128 лв.). Членовете на управителния съвет пък ще взимат не 90% (1242 лв.), а 35% (745 лв.) от възнаграждението на председателя.