Пловдив обяви поръчка за пречиствателната станция за 59 млн. лв.

Проектът за реконструкция и доизграждане на съоръжението за отпадъчни води ще се финансира с европейски средства

Проектът трябва да приключи за две години, след като бъде осигурено финансирането
Проектът трябва да приключи за две години, след като бъде осигурено финансирането    ©  Анелия Николова
Проектът трябва да приключи за две години, след като бъде осигурено финансирането
Проектът трябва да приключи за две години, след като бъде осигурено финансирането    ©  Анелия Николова

Община Пловдив обяви обществена поръчка за реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води. Проектът включва проектиране и изпълнение на отделните етапи и е с прогнозна стойност 58.8 млн. лв. без ДДС. Финансирането ще бъде по оперативна програма "Околна среда", но средствата все още не са осигурени. Оферти се приемат до 16 април, а предложенията ще бъдат отворени на следващия ден сутринта.

Инженеринг

Обществената поръчка е за инженеринг и включва както изготвяне на технически и работен проект, така и изпълнение на самата реконструкция и разширение на пречиствателната станция, която се намира на 1.5 км на югоизток от града. Бъдещият изпълнител ще трябва също да съгласува и извади всички необходими разрешителни, да организира доставката на машини и съоръжения, да изготви документация за експлоатация, да обучи персонала и да осигури авторски надзор по време на строителството и монтажа.

Целият проект се очаква да приключи в рамките на 730 дни. Прогнозната стойност на поръчката от 58.8 млн. лв. е и лимитна, т.е. кандидатите не могат да предлагат по-висока цена от тази. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на проект "Интегриран проект за водите на Пловдив" по оперативна програма "Околна среда". Тъй като средствата все още не са осигурени, договорът с победителя в процедурата ще бъде с отложено изпълнение.

Оценка и изисквания

При оценката най-много точки (40 от 100) се дават за предложената цена. Останалите точки са по критериите за качество и включват технологичен процес и експлоатационни разходи (по 20 точки), както и организация на проектантската задача и организация на строителството и доставките (по 10 точки).

За да участват в процедурата, кандидатите трябва да имат оборот от най-малко 100 млн. лв. за последните три финансови години общо. От тях се изисква и опит в изпълнението на подобни проекти през последните пет години, както и да разполагат с необходимите специалисти. За лицата, които ще извършват самото строителство, се изисква да са вписани в съответната категория в централния професионален регистър към Камарата на строителите.