Над 40 млн. лв. ще плати пътната агенция за мантинели

Средствата за подмяна на ограничителните системи са за срок от 4 години

По 6.7 млн. лв. са отделени за всеки от шестте района на страната
По 6.7 млн. лв. са отделени за всеки от шестте района на страната    ©  Мария Съботинова
По 6.7 млн. лв. са отделени за всеки от шестте района на страната
По 6.7 млн. лв. са отделени за всеки от шестте района на страната    ©  Мария Съботинова

Агенция "Пътна инфраструктура" ще се договори дългосрочно с фирми за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища. Обществената поръчка за мантинели, парапети, буфери и други елементи е с общ бюджет 40.2 млн. лв. без ДДС, като е разделена на 6 обособени позиции за съответните райони на страната - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен. За всеки от тях са отделени по 6.7 млн. лв. без ДДС. Всички разходи ще бъдат платени от пътната агенция и няма да се ползва външно финансиране.

Важно условие е, че кандидатите могат да подават оферти най-много за две обособени позиции. Това означава, че победителите в надпреварата могат да бъдат между 3 и 6. С тях ще бъдат подписани 4 годишни споразумения, като е възможно да не бъде усвоен целият бюджет по процедурата - ще се плаща в зависимост от необходимостта.

Изискванията към участниците са през последните 5 години да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, свързани с доставка и монтаж на ограничителни системи с обща дължина минимум 15 км по републиканските пътища или такива извън страната, които имат аналогични характеристики. Друго условие е кандидатите да притежават система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Срокът за подаване на оферти или заявления за участие в търга е 14 юни 2018 г., а публичното им отваряне е насрочено за следващия ден.