Две трети от актовете на "Медицински одит" падат в съда
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Две трети от актовете на "Медицински одит" падат в съда

Две трети от актовете на "Медицински одит" падат в съда

Нужни са ясни критерии, с които да се измерва качеството, своевременността и достатъчността на медицинската помощ

9523 прочитания

© Юлия Лазарова


Авторът адв. Мария Шаркова е основател и управляващ съдружник в специализираното адвокатско дружество по медицинско право "Шаркова и партньори" със специализации в САЩ, Англия, Франция, Холандия. Автор е на книгата "Медицинският деликт".
Автор: Капитал
Автор: Капитал
Автор: Капитал
Автор: Капитал

През 2010 г. с промяна в Закона за здравето беше създадена Изпълнителна агенция "Медицински одит", която да осъществява контрол върху медицинското обслужване. На агенцията бяха вменени множество дейности, най-важните сред които са:

- контрол за съответствието на цялостната организация в болниците със здравното законодателство;

- спазването на правата на пациентите;

- контрол върху качеството на медицинската помощ;

- извършването на проверки по жалби на физически и юридически лица;

- разходването на средства от държавния бюджет от страна на лечебните заведения;

- откриване и предотвратяване на корупционни прояви в лечебни заведения.

Ето защо за периода от декември 2017 г. до 23 юни 2018 г. извърших проучване на съдебните дела, свързани с обжалване на издадените наказателни постановления от ИАМО. За да се гарантира достоверност и пълнота на проучването, беше използвана информация, предоставена от всички административни съдилища в България по реда на ЗДОИ, както и данни от централния уеб базиран интерфейс за съдебни актове на сайта на ВСС, който съдържа множество актове на всички съдилища в България.

Административнонаказателна дейност

Агенцията има право да уведомява МЗ или други органи за констатациите си, както и да налага административни наказания при установени нарушения. Тази своя дейност ИАМО осъществява чрез издаване на наказателни постановления, с които налага глоби или имуществени санкции на лекари, лечебни заведения и други лица. За периода от 2010 г. до 2017 г. включително ИАМО е издала 1721 наказателни постановления.

Анализът на съдебната практика показва, че за периода 2010 - 2017 г. са обжалвани 585 наказателни постановления, като най-вероятно броят е малко по-голям, но в достъпните онлайн информационните масиви на съдилищата липсва информация за всички дела, образувани по жалби срещу санкции, наложени през 2017 г., защото все още част от делата са висящи. Данните показват изключително притеснителни тенденции в административнонаказателната дейност на ИАМО, защото за проучвания период са отменени 65% от всички обжалвани НП, 6% са изменени (т.е санкцията е намалена по размер), 5% са частично отменени и едва 24% са изцяло потвърдени от съда. За този период общата стойност на отменените глоби и имуществени санкции е приблизително 900 000 лева.

За сравнение - по данни на МВР за 2014 г. отменените НП са малко под 38%, докато за същия период отменените НП на ИАМО са 66% от всички обжалвани. Ако сравним с данните на Върховния административен съд, последният отменя около 25% от актовете на долустоящия съд - тенденция, точно обратна на статистиката, касаеща ИАМО.

Тези числа показват, че административнонаказателната дейност на този орган не е ефективна, защото при наличие на съдебен контрол върху издадените актове и НП само ¼ от тях се потвърждават. Забележително е, че при тези резултати само 34% от издадените постановления се обжалват от наказаните лица.

Извод за неефективната административнонаказателната дейност на ИАМО и проблем при процедурите, свързани с налагане на наказанията, се съдържа и в отменителните основания на съдебните решения. В голямата си част (близо 90%) съдът приема, че са допуснати т.нар. съществени процесуални нарушения, което означава, че процедурата по издаване на актовете и постановленията е била опорочена.

За да бъда изцяло обективна, ще спомена, че причините за това могат да бъдат две: или са допуснати сериозни пропуски при изготвянето на обжалваните документи (в по-голямата част от случаите), или са налице причини извън контрола на ИАМО. Сред първата група причини е важно да се отбележат следните пропуски:

- не са посочени дати на извършване на нарушението, което пречи да се определи дали не са изтекли някои от сроковете за налагане на наказание;

- нарушението не е описано ясно или не съответства на посочената за нарушена правна норма, което пък нарушава правото на наказания да се защити;

- изтичане на срокове за образуване на административнонаказателно производство, за издаване на акт или абсолютна давност;

- подбор на неправилна административнонаказателна норма, под която е подведено описаното нарушение;

- неправилно определяне на субекта на административното наказание - вместо лекар е наказана болница или обратното.

Сред причините, които стоят вън от контрола на ИАМО, са например отменените медицински стандарти. Ако дадено лице е наказано за нарушение на конкретен стандарт, но до влизане в сила на НП този подзаконов нормативен акт бъде отменен, наказанието отпада.

Някои законодателни несъвършенства също оказват влияние върху административнонаказателната дейност на одита. Най-честият проблем е с липсата на ясни и точни дефиниции на понятията качество, достатъчност, своевременност. В огромна част от случаите съдът приема, че нарушението не е конкретизирано, ако само е посочено, че е оказана "некачествена медицинска помощ", без ИАМО да се позове на конкретно нарушение на закон/наредба, и отменя НП. Макар че това действително касае промяната на законодателството в тази насока, смущаваща е упоритостта на ИАМО да налага наказания на това основание въпреки трайната съдебна практика да се отменят тези НП.

За какво най-често са наказвани лечебните заведения и лекарите?

Най-честото наказание се налага във връзка с неоказване на качествена, своевременна и достатъчна медицинска помощ, но тези наказания са и най-често отменяните от съда. Такива са случаите на недооценяване на спешно състояние, непредприемане на оперативно родоразрешение или неизвършване на операция, неназначаване на конкретни изследвания, поставяне на грешна диагноза и други.

На следващо място е неправилното изготвяне, водене или съхранение на документация или липсата на създадена документация, която се изисква. Например неизготвяне на предоперативни епикризи, оперативни протоколи, неправилно водене на история на заболяването, неотразяване на резултати от изследвания или консултации, неиздаване на епикризи и други.

В топ три са санкциите за неспазване на икономическите права на пациентите - незаконосъобразен избор на лекар или екип, липса на информация за това какво плаща или не заплаща пациентът, заплащане за неясни допълнителни услуги (обикновено в пакет), заплащане на услуги, които заплаща РЗОК, и други.

Противно на очакванията обаче, че най-високи санкции се налагат при наличие на причинено тежко увреждане или смърт на пациент, настъпили при неспазване на принципа за качествена медицинска помощ, най-високите по размер санкции се налагат за организационни и структурни нарушения или такива, свързани с изисквания за обезпеченост с човешки ресурси: извършване на конкретна дейност в нарушение на Закона за лечебните заведения, назначаване на служители без изискуемата специалност или образование. За съпоставка, ако за оказване на некачествена медицинска помощ се налагат наказания обикновено в порядъка на 100 - 1000 лева, то за организационни и структурни нарушения без данни за настъпили вредни последици се налагат санкции от порядъка на 8000 - 10 000 лева.

Съгласно съществуващата наредба за реда, по който се извършват проверки в ИАМО, е предвидено, че за всяка проверка се съставя констативен протокол в срок от 5 дни от извършване на проверката. От прегледа на произволно избрани съдебни решения и анализ на отразени в тях факти, свързани с хронологията на извършваната проверка, прави впечатление, че този срок не се спазва. Разбира се, причините за това не са ясни, защото съдът не се занимава с тях.

Кои специалности са най-често наказвани според статистиката от съдебните дела?

Най-проблемни се оказват хирургията, АГ, спешна медицина, кардиология, анестезиология и ортопедия и травматология. Данните почти изцяло съвпадат с тези от проучването "Медицинският деликт", което показа, че най-рисковите специалности по гражданските дела за "лекарски грешки" са хирургия, АГ и ортопедия и травматология.

Според събраните данни най-наказвани са лекарите, следвани от болниците, началниците на звена, лечебни заведения за извънболнична помощ и управителите/изпълнителните директори на лечебни заведения. Затова и напълно адекватно и съответно на съществуващите тенденции МЗ публикува наредба за реда за сключване на застраховки "Професионална отговорност", като въведе диференциация на застрахователните лимити според медицинската специалност и местоработата на лекарите и специалистите по здравни грижи.

Цялостното изследване на контрола върху медицинското обслужване доказва, че към този момент то не е достатъчно ефективно, особено от гледна точка на административнонаказателната дейност на органа, който има правомощия да контролира лечебните заведения и лекарите. Наличието на голям обем отменени актове на процедурни основания, и то за голям период от време (7 години), говори за наличието на конкретни дефицити - организационни и законодателни, които не са адекватно адресирани до този момент.

Нужна е задълбочена дискусия за правомощията на агенцията, промяна на Закона за здравето и съдържанието на медицинските стандарти, така че да се въведат ясни критерии, с които да се измерват качеството, своевременността и достатъчността на медицинската помощ. Тревожно е обстоятелството, че за такъв голям период от време не са извършвани (поне публично не е известно) анализи на дейността на този толкова важен орган, призван да контролира цялостното медицинско обслужване на пациента.

Авторът адв. Мария Шаркова е основател и управляващ съдружник в специализираното адвокатско дружество по медицинско право "Шаркова и партньори" със специализации в САЩ, Англия, Франция, Холандия. Автор е на книгата "Медицинският деликт".
Автор: Капитал

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK