Съдът в Люксембург за правото да съдим държавата за нарушено право на ЕС
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Съдът в Люксембург за правото да съдим държавата за нарушено право на ЕС

Съдът в Люксембург за правото да съдим държавата за нарушено право на ЕС

Решение на СЕС по българско дело "Кантарев срещу БНБ" показва необходимостта от законова уредба на правото на иск за вреди

14672 прочитания

© Юлия Лазарова


Гражданите трябва да имат опция да съдят държавата за вреди от съществено нарушение на правото на ЕС, без да са длъжни да доказват виновно поведение на съответния национален орган, който е извършил нарушението – било то БНБ, Народното събрание, правителството, съд или друга институция с властнически правомощия. Достатъчно е да докажат, че става въпрос за "съществено нарушение", което включва и виновното поведение. Правото на гражданите на обезщетение в тези случаи не зависи и от това дали вредата от неспазването на право на ЕС е причинена умишлено от съответната институция. Това по същество обяви днес Съдът на ЕС в Люксембург по изключително важното за България и за българската правна система дело С‑571/16 "Николай Кантарев срещу Българска народна банка". Особено съществена част от решението на СЕС е посочването, че по такива дела пропорционалната такса в размер на 4% от цената на иска може да представлява съществена пречка за водене на дела за обезщетение, особено ако липсва възможност за освобождаване от такава такса.

Безспорният извод от това решение, изтъкван и от адвокатите по делото пред СЕС и от специалисти по европейско право (виж най-долу), е, че законодателят трябва бързо да приеме нормативна уредба, с която изрично да уреди пред кой съд и по какъв процесуален ред ще се гледат тези дела. Дотогава съдилищата трябва да съобразят практиката си с мотивите от днешното решение.

В рамките на евросъюза няма обща правна уредба за процедурата, по която трябва да се водят делата за вреди от нарушено европейско право в отделните държави. Това означава, че всяка отделна държава трябва да посочи в законодателството си компетентните съдилища, пред които се водят тези дела, и съответно – процесуалният ред, се казва изрично в решението.

Делото за забавеното изплащане на депозитите в КТБ: всички вложители с гарантирани депозити могат да съдят държавата за вреди

Делото е образувано по повод на забавеното с повече от пет месеца изплащане гарантираните депозити на вложителите в КТБ през 2014 г. и колебанието на българските съдилища да осъдят БНБ за обезщетение на тази забава, която е в нарушение на европейска директива. По този въпрос от днешното решение на СЕС може да се извлече достатъчно ясно изводът, че не е допустимо в националното законодателство да има отклоняване от сроковете, предвидени в европейските директиви за гарантиране на влоговете, за установяване на неналичността и за изплащане на депозитите, а съображението, че банката първо трябва да бъде поставена под специален надзор, е неоснователно. Констатацията, че депозитите са неналични, трябва да се направи в най-кратки срокове, без да се изчаква да бъдат изпълнени условията за откриване на производство по установяване на неплатежоспособност или за отнемане на банковия лиценз.

Практически това означава, че всички вложители в КТБ с гарантирани депозити, чието изплащане бе забавено с пет месеца през 2014 г., имат право да съдят българската държава за вреди. Според адвокати те могат да претендират и пропуснати ползи, ако са в състояние да докажат такива.

Чакано решение

По-същественият ефект от това дело обаче далеч надхвърля конкретния спор за депозитите в КТБ и това е въпросът за процедурата, по която в България трябва да се водят делата за отговорност на държавата за вреди от неизпълнение на европейското право (с основание чл. 4§3 от ДЕС). В конкретния случай става въпрос за търсене на отговорност на държавата в лицето на БНБ заради неправилно транспониране на Директива 94/19 и неправилно прилагане на предвидения в нея механизъм за гарантиране на депозитите, но като цяло тази процедура важи за търсене на вреди от неизпълнение или нарушение на всеки акт на европейското право.

Тези искове срещу различни държавни институции – от Народното събрание през БНБ до върховните съдилища включително, са сравнително нови и непознати за българската правна общност, доскоро съдилищата гледаха на тях като на екзотика, но вече има стотици такива в държавата. Само срещу Народното събрание към 14 март т.г. са заведени общо 34 дела в цялата страна на основание чл4§3 от ДЕС – нарушение на правото на ЕС (данните са получени от "Капитал" по реда на достъп до информация). към този момент 21 от тези дела са в София, 19 - в Софийския градски съд, по едно - в районния и в окръжния съд.

В момента обаче съдебната практика е крайно противоречива по въпроса дали тези дела за вреди от нарушено право на ЕС трябва да се водят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) или по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), а от това зависят и процедурата, и размерът на таксата - проста такса от 10 лв. по ЗОДОВ или пропорционална от 4% върху цената на иска. Тази противоречива практика стана причина за тълкувателно дело на ВКС и ВАС, образувано през 2015 г., с въпроса кой съд трябва да гледа делата за отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС на основание чл. 4§3 ДЕС и по какъв процесуален ред. Това дело на свой ред бе спряно след като Административният съд във Варна сезира СЕС с преюдициалното запитване по делото "Кантарев", по което днес се произнесе съдът в Люксембург. Спрени бяха и голяма част от делата срещу държавни органи за вреди от нарушаване на правото на ЕС. А всичко това е обяснение защо това решение на СЕС е чакано с нетърпение от българските съдилища.

"Във всички случаи, когато от гледна точка на съдържанието си разпоредбите на директива са безусловни и достатъчно точни, частноправните субекти могат да се позовават на тях пред националните юрисдикции срещу държавата членка, ако тя не е транспонирала в срок директивата в националното право или ако я е транспонирала неправилно", пише в днешното решение на СЕС. Кой точно орган е нарушил правото на съюза се определя от националните съдилища по правилата на националното право. Правото на обезщетение възниква при три условия: нарушената правна норма на съюза да е свързана с предоставяне на права на частни лица, нарушението да е достатъчно съществено и да съществува пряка причинно-следствена връзка между него и претърпяната вреда.

В крайна сметка СЕС посочва, че няма пречка българската правна система да предвижда и два различни способа на защита, които са от компетентността различни съдилища и предполагат спазването на различни условия – било по ЗОДОВ, било по ЗЗД, но при условие че всеки от двата способа за защита съответства на принципите на равностойност (еднакво благоприятни условия за поправянето на вредите с тези по други искове) и ефективност (получаването на обезщетение да не е практически невъзможно или прекомерно трудно). Съдебната такса може да е и проста, и пропорционална, но пак при съблюдаване на принципа на ефективност, което - без да се казва изрично - практически изключва пропорционалната такса. Правото на обезщетение може да бъде поставено в зависимост от предварителната отмяна на административния акт, от който е настъпила вредата (както е по ЗОДОВ), при условие че е разумно това да се изисква от увреденото лице, което съдът трябва да провери.

Станислав Костов, преподавател по европейско право

Трябва бърза законова промяна

Решението за стотен път показва, че у нас трябва да бъде разрешен въпросът за компетентния съд и процедура за тези искове - първоначално от съдебната практика, а след това и по законодателен път. Напълно нереално беше очакването, че с решението си СЕС ще ни каже по какъв процесуален ред да се решават тези дела, така че е нормално процесуалният ред да остане неизяснен. Държавите членки имат процесуална автономия и сами трябва да решат тези въпроси, стига да не нарушават принципите на ефективност и равностойност. Практически това означава, че националните съдилища трябва да създадат правила ад хок, докато не се създаде правна уредба. Тълкувателното производство трябва незабавно да се възобнови и да се постанови тълкувателно постановление, което да спази мотивите на това решение. А след това да се чака законова промяна, която изрично да уреди компетентния съд и процесуалния ред за разглеждане на делата.

На второ място, решението е много удовлетворяващо, защото то дава ясна индикация, че пропорционалният размер на съдебната такса у нас би могъл да бъде препятствие пред принципа на ефективността, той като тя се събира от съдилищата предварително и неплащането й може да остави исковата молба без разглеждане. В този контекст законодателят трябва да съобрази, че Законът за правната помощ е несъвместим с правото на ЕС, тъй като не допуска освобождаването от държавна такса на юридически лица. А ГПК не допуска конкретният съдебен състав да прави преценка по едно дело преди събирането на таксата - дали тя няма да бъде прекомерна и да се окаже пречка. С оглед на нашето законодателство към момента има два варианта - или нещата остават в този вид и се събира само проста такса по тези дела, или се прави промяна в ГПК с възможност съответният съдебен състав да преценява.
Михаил Екимджиев, адвокат по делото, заедно с Катина Бончева

Очаквано решение

Решението не е изненадващо, то дава принципен отговор на поставените от нас въпроси, който до голяма степен съвпада с нашето становище по Тълкувателното дело №2/2015 г. на ВКС и ВАС. СЕС потвърждава тезата, че при избора на процедурния ред за разглеждане на всяко дело, което има за предмет отговорност на държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС, трябва да бъдат съблюдавани два основни принципа – принципът на равностойност и принципът на ефективност. Най-общо при определянето на този процедурен ред, ако няма специална процедура, уредена със закон, по аналогия трябва да бъде търсен най-близкият ред, по който се реализира отговорността на държавата в подобни казуси по вътрешни дела. Според принципа за ефективността при воденето на тези дела ищците не трябва да бъдат изправени пред прекомерни, трудно преодолими пречки за достъп до съд като държавни такси, доказване на претенцията и т.н. Изхождайки от тези базисни принципи, СЕС приема, че по принцип както ЗОДОВ, така и ЗЗД (непозволено увреждане) не се конфронтират от гледна точка на техните общи предпоставки с тези изисквания. СЕС обаче навсякъде подчертава, че всеки конкретен казус трябва да бъде преценяван конкретно от националните съдилища и от гледна точка на тази конкретна преценка в много случаи (поне по делата, по които ние сме представители пред националните съдилища) редът по ЗЗД би се оказал неадекватен – заради високите пропорционални такси, които трябва да се платят върху претенцията за обезщетение.

В други случаи, ако въпросът за вината се изследва твърде задълбочено, както това се случва в исковете по ЗЗД, това също може да е проблем от гледна точка на стандартите на СЕС, защото в днешното решение се приема, че въпросът за вината по изключение може да се интерпретира ограничено само доколкото той има значение за преценка на сериозността на нарушението на правото на ЕС. Оттук нататък, ако се докаже, че националният съд изисква самоцелно предпоставяне на вината за реализацията на тази отговорност, това също би противоречало на стандартите на СЕС и по-специално на принципа на ефективността.

Гражданите трябва да имат опция да съдят държавата за вреди от съществено нарушение на правото на ЕС, без да са длъжни да доказват виновно поведение на съответния национален орган, който е извършил нарушението – било то БНБ, Народното събрание, правителството, съд или друга институция с властнически правомощия. Достатъчно е да докажат, че става въпрос за "съществено нарушение", което включва и виновното поведение. Правото на гражданите на обезщетение в тези случаи не зависи и от това дали вредата от неспазването на право на ЕС е причинена умишлено от съответната институция. Това по същество обяви днес Съдът на ЕС в Люксембург по изключително важното за България и за българската правна система дело С‑571/16 "Николай Кантарев срещу Българска народна банка". Особено съществена част от решението на СЕС е посочването, че по такива дела пропорционалната такса в размер на 4% от цената на иска може да представлява съществена пречка за водене на дела за обезщетение, особено ако липсва възможност за освобождаване от такава такса.

Безспорният извод от това решение, изтъкван и от адвокатите по делото пред СЕС и от специалисти по европейско право (виж най-долу), е, че законодателят трябва бързо да приеме нормативна уредба, с която изрично да уреди пред кой съд и по какъв процесуален ред ще се гледат тези дела. Дотогава съдилищата трябва да съобразят практиката си с мотивите от днешното решение.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.