ВАС окончателно отмени решението за разширяване на ски зона Банско

Върховните съдии разобличиха "противоречащи си актове" на министъра на околната среда и водите

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени решението на правителството от края на декември 2017 г., с което беше променен планът за управление на Национален парк "Пирин" в посока изграждане на допълнителни съоръжения, но без да бъде направена нова екооценка. Промените бяха инициирани от министъра на екологията Нено Димов и от тогавашния вицепремиер Валери Симеонов.

Решението на МС беше атакувано пред ВАС от две екоорганизации и гражданин. През август 2018 г. тричленен състав на ВАС отмени промените Ненов-Симеонов в плана за управление. Тогава Валери Симеонов публично се зарече, че ако и петчленният състав потвърди това: "Ще се върна в Бургас, ще отида на бургаския мост, ще си закача една релса на врата, ще скоча и ще се удавя."

Актът на тричленен състав беше обжалвано от община Банско и от Министерството на околната среда и водите. В петчленния състав на ВАС, постановил днешното решение, влизат зам.-председателят на съда Милка Панчева, Георги Георгиев, Наталия Марчева, Румяна Папазова и докладчикът по делото Тодор Тодоров.

Пистите не отговарят на леглата по хотелите

От мотивите на петчленния състав става ясно, че разширяването на плана за управление на парка е мотивирано с "дисбаланс" между легловата база в града и капацитета на ски зоната, което довело до "натрупвания на скиори при началната станция на кабинкова въжена линия Банско."

Петчленният състав споделя мотивите на долната инстанция, като приема, че с изменението на плана се "извършва значителна промяна в нормите, режимите, условията и препоръките за осъществяване на дейностите", което ще направи невъзможно защитените зони да бъдат използвани пълноценно за опазване на биоразнообразието. Ето защо промените трябва да минат през екооценка, защото това е единственият начин обществеността да участва в процеса.

Съдът категорично отхвърля основния довод на МС и МОСВ, че след като през 2004 г. законът не е забранявал израждането на ски писти, лифтове и други съоръжения, то няма как такава забрана да съществува през 2018 г., тъй като законът не е променян оттогава. "Нормите на закона не могат да бъдат тълкувани с оглед начина на неговото прилагане от изпълнителната власт и в този смисъл изградената вече "Ски зона с център гр. Банско", не може да обоснове извода, че след като съществува, то няма как [законът за защитените територии] да забранява изграждането на нови ски съоръжения."

Коментирайки жалбите на МС и МОСВ, петчленният състав на ВАС изнася на юрисконсултите на двете институции лекция по обща теория на правото и тълкуване на закона: "Тълкуването представлява сложна познавателна дейност, която се извършва с цел установяването на действителния смисъл и съдържание на правната норма с оглед на нейната практическа реализация. Нормативният акт има сложна структура – той се състои не от една, а от множество свързани помежду си разпоредби. Установяване съдържанието на нормативния акт е необходимо условие както за неговата реализация, така и за тълкуване на неясния смисъл на неговите разпоредби. Изясняване на въпросите, свързани с опознаването на нормативния акт като цяло, помага за преодоляването на централния проблем при тълкуването - неяснотата на отделното предписание."

Съдът отбелязва още, че "изясняване съдържанието на нормативния акт се детерминира и от неговото място в системата от другите действащи нормативни актове в рамките на конкретния правен отрасъл в частност и в рамките на цялата правна система" и поставя съответните промени в контекста на редица международни договори, по които България е страна - Орхуската конвенция, Конвенцията за световното културно и природно наследство ("по която НП "Пирин" поради своите уникални природни дадености е обявен за обект на световното наследство"), както и актове от правото на ЕС.

Според тълкуването на закона, направено от двете съдебни инстанции, предложените промени на плана влизат в противоречие със забраната в закона за защитените територии - "в националните паркове се забраняват строителството, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения".

Петчленният състав приeма, че промяната в плана за управление е насочена към възможностите за по-мащабно развитие на туризма, но "не е съобразена с постигането на първостепенните цели на всички защитени територии и в частност с основните цели на националните паркове".

Коментирайки действията на изпълнителната власт по плана за изменение на Пирин, съдът отбелязва: "В своята административна дейност министърът на околната среда и водите издава противоречащи си актове."

Петчленният състав отхвърля доводите на община Банско и МОСВ, че при отмяната на промените не било взето предвид решението на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО от юли 2018 г. за промените в плана за парк Пирин, което у нас беше тълкувано много противоречиво. На първо място съдът отбелязва, че решението на комитета няма отношение към спора, защото е прието, след като МС е приел своето решение за промяна на плана, но същевременно то заслужава внимателен прочит заради значимия обществен интерес на спора. В заключение съдът стига до извода, че решението на органа към ЮНЕСКО не означава, че "комитетът одобрява приемането на промяната на плана за управление без процедура за екологична оценка".

Още един спор

Пред ВАС има и още едно висящо дело, свързано със ски зона Банско. То е по жалба срещу решението на министъра на околната среда и водите, че новият план за управление на Пирин не се нуждае от екологична оценка. Това решение на МОСВ беше отменено на първа инстанция, но през декември петчленен състав върна делото за ново разглеждане. Съдът е насрочил заседанието за 13 февруари.

През юни миналата година прокуратурата започна офанзива срещу концесионера на ски зоната над Банско - "Юлен". Възобновени бяха десетки преписки, свързани с дейността на фирмата, като започна и разследване за злоупотреби във федерацията по ски, чийто председател Цеко Минев беше обявен от премиера Бойко Борисов за мажоритарен собственик на "Юлен". В крайна сметка атаката на прокуратурата, която е по-скоро свързана с дейността на Първа инвестиционна банка, където Минев е акционер, затихна. Единствено по настояване на главния прокурор Сотир Цацаров започнаха преговори за промяна на концесионния договор. Причината е, че държавното обвинение потвърди известните от години факти, че "Юлен" ползва много по-голяма площ от тази, за която плаща.

В края на 2018 г. МОСВ обяви, че действителен собственик на ски зоната в Банско е люксембургският състезател по ски Марк Жирардели.

В първоначалният вариант на публикацията беше написано, че жалбоподател е Община Банско, което не отговаря на истината. Жалбите са подадени от МС и МОСВ. Редактирано на 18 януари 2019 г.