Задава се революция в отношенията между администрация и граждани

Амбициозен проект за промени в АПК обещава да премахне изискването на документи, с които институциите вече разполагат

Темата накратко
  • Законопроект на Министерския съвет ще принуди администрацията и доставчиците на обществени услуги да обменят сами документи, вместо да ги искат от гражданите
  • Това налага промяна в над 140 закона
  • Очаква се проектът да влезе в парламента през февруари

Трябва ви данъчна оценка за апартамента и отивате в общинската данъчна служба. Теглите номерче, чакате да ви дойде редът, влизате в една стая, където ви пращат в друга стая, за да платите първо таксата. После се връщате в първата стая, подавате заявление, представяте документи. Казват ви да дойдете след пет дни, за да си вземете удостоверението. След пет дни пак отивате, теглите номерче, чакате, влизате в трета стая, където се легитимирате, служителката отваря готовото удостоверение на компютъра си, но засечка - иска ви документ за платената преди пет дни такса, а вие не го носите.

Служителката обяснява, че няма право да провери тази информация в системата на същата администрация, затова ви праща в съседната стая, където да ви извадят копие от разписката за платена такса. Не протестирате, защото от опит знаете, че е безмислено. Отивате до съседната стая, вадите копието, връщате се и го предавате на жената от другата страна на стената. Получавате удостоверението.

Това е ежедневие за много хора, които хабят безброй часове в ненужно разкарване и чакане. Сега правителството обещава да направи революция и да сложи край на чиновническия терор. Мащабен и много амбициозен проект за промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК) в момента е в процедура на съгласуване, а по план Министерският съвет ще го включи в дневния си ред през февруари. След това трябва да отиде в парламента.

Проектът предлага цялостна концепция за промяна на модела на административно обслужване - не гражданите да вадят удостоверения от една администрация, за да я представят пред друга, а администрациите сами да обменят тези документи и данни, с които разполагат. Другояче казано - всяка информация, която една администрация може да получи от друга администрация по пътя на служебния обмен или пък е налична в публичен регистър, не може да се изисква от гражданина, който да се превръща в куриер всеки път, когато иска административна услуга. Законопроектът поставя и своеобразен рекорд – за да се случи тази революция, с преходните му разпоредби се променят 142 други закона. Числото изглежда голямо, но всички промени са подчинени на общата цел за въвеждане на комплексно административно обслужване в цялата система и служебен обмен по електронен път. (За конкретните промени в специалните закони и с какво те ще помогнат на гражданите и бизнеса вижте тук.)

От министри до ЧСИ

Със законопроекта се прави опит да се систематизира на едно място уредбата на административното обслужване, като се създава нова глава в АПК; да се изчисти дефиницията за административна услуга и се разграничи от вътрешна административна услуга (служебен обмен). Последователно се отчита, че административни услуги се предоставят и от организации, които се занимават с обществени дейности (болници, учебни заведения, застрахователи, банки, пощи, топлофикации, електроснабдителни дружества, ВиК, библиотеки и други). Всички те предоставят услуги за "задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод чието предоставяне могат да се извършват административни услуги". Същото важи и за лица с публични функции (нотаруси, ЧСИ) и органи на съдебната власт.

Разширява се и периметърът на услугите, предоставяните по електронен път. Услугите се групират на принципа "Епизод от живота или бизнеса" (раждане, смърт, създаване и прекратяване на фирма и др). Логична цел е преминаването към комплексно административно обслужване в рамките на цялата администрация, а не само в рамките на един орган.

Което се знае, не може да се иска

Един от ефектите на тези промени е, че вече няма да се налага гражданите да вадят удостоверения за данъчна оценка и за липсващи задължения към общините, казва адвокат Елеонора Сергиева от адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори", която е един от авторите на законопроекта. Тази информация ще се проверява служебно, още повече че тя и в момента се съдържа централизирано. Малко известно е, че в Министерството на финансите има огромна база данни – общините ежедневно изпращат там по електронен път данни за обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности, обяснява адвокат Сергиева.

Нотариуси, областни управители, кметове на общини, съдии, както и други длъжностни лица, които извършват разпоредителна сделка и трябва да проверят дали едно лице има задължения към имота, съответно да определят данъка въз основа на по-високата стойност от данъчната оценка и продажната цена, ще имат достъп до базата данни в МФ и ще могат през нея да извършат служебна проверка.

Дори само това вече е революция - през 2017 г. в страната са издадени близо половин милион удостоверения за данъчни оценки - по сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки, вписвания, апорти, приемане на наследство по опис, отпускане на финансиране в земеделието по мерки, свързани с недвижима собственост, и др.

Както в АПК, така и в Закона за местните данъци и такси изрично се записва, че служителите в администрациите не могат да изискват предоставяне на информация, данни или документи, които са налични при тях или при друг орган, при организациите, предоставящи обществени услуги, при лице, осъществяващо публични функции или орган на съдебната власт. Този механизъм и сега работи при прехвърляне на МПС, където нотариусът проверява дали е платен данъкът за колата през системата за база данни на МФ. А от 1 януари влязоха в сила промени, според които при прехвърлителни сделки не се подават данъчни декларации, а се използва информацията, подавана от службите по вписванията (каквото задължение те имат от години).

Администрациите ще проверяват служебно:

- търговска регистрация;

регистрация като ЮЛНЦ или по БУЛСТАТ;

- годишни финансови отчети;

обявени дружествени актове;

- устави;

- липсата на данъчни, осигурителни и митнически задължения;

- дипломи за образование и квалификация;

- данни за собственост и учредени права в Имотния регистър;

- данни за персонал по трудов договор;

- разрешения за строеж;

- за въвеждане в експлоатация;

- решения по ОВОС;

- данни от кадастралната карта;

- съдимост.

Както и други документи, налични в публични регистри или издавани от административен орган – независимо дали същият или друг. В редица закони се премахват изискванията за подаване на заявления и документи към тях на хартиен носител или на документ за платена такса към искането, ако тя е платена електронно.

Законотворчество по правилата

На фона на вихрещия се в страната законодателен вандализъм това е първият законопроект от много време насам, изготвен по правилата. Той е резултат на близо двегодишна работа по проект за промяна в модела на административното обслужване, финансиран от оперативна програма "Добро управление". Проектът се движи от екип под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев. От мотивите в проекта става ясно, че той се основава на огромен обем емпирична информация – специално за целта авторският екип е посетил над 3700 места, в които се предоставят административни услуги. Сред тях влизат всички централни администрации и техните териториални звена, всички регионални администрации - областни, общински и районни, държавни и общински болници, детски градини, училища, библиотеки, музеи, пощи, банки, застрахователи, електроразпределителни дружества, ВиК оператори, топлофикационни дружества и др.

Изпълнител на проекта в частта за прегледа на административните услуги и изготвяне на предложенията по законопроекта са адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори", част от обединение "Попов, Делчев и Мапекс", по договор от началото на август 2017 г. "Съвместната ни работа с колегите от дирекция "Модернизация на администрацията" в Министерския съвет по законопроекта продължава и към момента след проведени обществени консултации", коментира адвокат Сергиева.

В същото време трябва да се внимава с начина, по който се променят дадени процедури. Например облекчаването на процедурата по съгласуване на инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство, както и съкращаването на срока от 2 месеца на 2 седмици звучи добре за бизнеса, но е силно притеснителна, когато имаме предвид досегашните действия на екоминистреството и на регионалните инспекции. В държава с лоши практики добрите намерения понякога имат неочаквани последствия.

"Ревизия" на миналогодишния проект

Промяната на модела на административното обслужване и концепцията за регистрова реформа е заложена в концепцията на административна реформа 2014-2020 г. През лятото на миналата година обществен скандал предизвика форсирането на друг мащабен проект за промени в АПК, внесен от депутати на ГЕРБ. Гласуването му в парламента се превърна в нескончаем низ от препирни с шумен публичен отзвук, част от текстовете му бяха върнати с вето от президента, а след предоляването на ветото законът беше атакуван в КС от три места – президента, БСП и омбудсмана. Наскоро проф. Огнян Герджиков обяви, че веднага след внасянето на този законопроект през декември 2017 г. ръководеният от него Съвет по законодателство към Народното събрание е представил 45 страници аргументирано становище за неговите дефекти. След което съветът по законодателство вече не беше търсен.

Целите на двата законопроекта в много отношения се дублират, но очевидно има разминаване между изпълнителната и законодателната власт и нямаше обединяване на работата по двата проекта. В резултат - повече от десет текста в началото на сегашния законопорект за промени в АПК, на практика предвиждат отмяна или съществено изменение на текстове, които бяха променени с предишната ревизия.

Текстовете не са онези, които бяха върнати с вето, нито тези в Конституционния съд, а за текстове, свързани с административното обслужване.

На въпрос на "Капитал" защо се получи това дублиране от екипа на Томислав Дончев обясниха, че всъщност дублирането не е съществено, защото малка част от предишния законопроект е свързан с административните услуги, комплексното административно обслужване и т.н. Сегашният проект тогава е бил в самото си начало, затова е нямало как да се координира работата по двата проекта. "Следва да се отчете, че след приемането на измененията на АПК от парламента имаше няколко критични публикации по тях от страна на практикуващи юристи, включително цяла монография на съдия от Върховния административен съд, специализиран в административното право и процес. Критиките по същество са свързани с яснотата на новите разпоредби и затрудненията по прилагането им, а в някои случаи може да се твърди и че въпреки добрите намерения на законодателя се е получило и влошаване на положението на потребителите на административните услуги. Със законопроекта на Министерския съвет се прави опит да се отчетат тези критични публикации, затова на практика е налице "ревизия" на част от приетите от Народното събрание текстове", обясняват от Министерски съвет.