Прекрояване на "Натура 2000"

Прекрояване на "Натура 2000"

С промяна в закона за биологичното разнообразия МОСВ ще даде повече права на министъра, на комитети на заинтересованите по места и ще отстрани екоорганизациите

Калина Горанова
9572 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • Предложените от МОСВ промени в Закона за биологичното разнообразие предизвикаха сериозно недоволство на учени и неправителствени организации.
 • Забрани и ограничения в зоните от мрежата ще бъдат включвани само "при необходимост и по преценка на министъра".
 • Комитети на заинтересованите лица ще правят планове за управление на зоните в европейската мрежа "Натура 2000".

Скептицизмът на Нено Димов по отношение на предмета на дейност на министерството, което оглавява, неведнъж е излизал наяве. Преди да поеме поста той стана известен с тезата си, че глобалното затопляне е манипулация. Вече като министър предложи промени в плана за управление на Национален парк "Пирин" за строителство без екооценка, които паднаха в съда. Сега Димов се насочва към промяна на самото законодателство.Новата буря този път се заформя по линия на защитените зони от европейската мрежа "Натура 2000".

"Управлението на една трета от държавата ще бъде определено от това какво ще разпише в този закон", посочи самият Димов на общественото обсъждане на промените в Закона за биологичното разнообразие (който регламентира управлението на "Натура"), като допълни, че би сложил човека на първо място в микса между природата, хората и икономиката. А директорът на "Национална служба за защита на природата" Мирослав Калугеров поясни, че "досега не сме управлявали "Натура 2000" правилно", като "или дословно повтаряме директивите, или Закона за защитените територии" и съответно така не постигаме целите (виж карето).

Мнозина обаче видяха по-различни цели: елиминиране на независимите природозащитни организации от процеса по опазване на зоните; размиване на отговорността от министъра с прехвърлянето й към комитети по места с предимно бизнес и административни членове; отслабване на защитата на зоните по "Натура 2000", за която министърът ще преценява нужна ли е изобщо някаква забрана.

Предложенията очаквано предизвикаха вълна от недоволство от страна не само на природозащитни, но и научни организации, които призоваха министъра да се откаже от проекта си. Нено Димов обаче категорично заяви, че законът ще продължи своя път, и то бързо.

Министърът с хляба и ножа

Промените дават големи правомощия на министъра, като забраните и ограниченията в защитените зони ще бъдат включвани "само по необходимост" и по негова преценка. "Практиката показва, че подобна политика (бел. ред., на въвеждане на забрани за дейности) по-скоро създава негативно отношение в заинтересованите страни към природозащитата", мотивира се МОСВ.

"Основа за всяко решение са целите на опазване на всяка зона, като не може те да бъдат пренебрегвани с "преценка" на министъра", се казва в становището на Националния природонаучен музей. От Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН пък не разбират как ще се гарантира, че при доказани унищожителни въздействия ще последва ефективно въвеждане на забрана, като е и твърде вероятно тя да бъде наложена post factum.

С предлаганите поправки се дава и възможност за промяна на статута на защитените зони и изключването им от "Натура 2000", ако има наличие на "нови научни данни или констатиране на грешки". "Така, ако една фирма си направи "научно" картиране и установи, че степите в Калиакра са два пъти по-малко, отколкото сега, това ще се заверява от министъра без каквото и да било обсъждане и се променя заповедта за зоната", коментира Стефан Аврамов от Българска фондация "Биоразнообразие".

Комитети на заинтересованите

Съществен момент в новата политика на МОСВ е въвеждането на задължителни териториални планове на управление на зоните (досега са били по желание), като задачата се възлага на регионалните екоинспекциии (РИОСВ), а самите планове ще се изготвят от комитети на заинтересованите лица. Те ще включват представители на местни органи на властта, регионални структури и представители на браншови, работодателски и други секторни организации, организации на собственици или ползватели на земи или ресурси в "Натура 2000" и също само регионални неправителствени природозащитни организации.

Съставът на комитета ще се определя от директора на РИОСВ, а последната инстанция по одобряването на плановете ще е министърът, като вместо съществуващия сега към него Национален съвет по биологичното разнообразие ще има Национален консултативен съвет за "Натура 2000". Съставът му ще се определя от министъра и в него ще влизат представители на изпълнителната власт, общини, областните управители, РИОСВ, браншови и работодателски организации и неправителствени природозащитни и научни организации.

Без досадни еколози

Промените в закона поставят сериозни изисквания само пред неправителствените природозащитни организации и на практика огромна част от членовете на "За да остане природа в България" ще бъдат изхвърлени от дискусиите за "Натура 2000". Причината е, че за да участват в Националния консултативен съвет, трябва да имат клонове в териториалния обхват на поне две РИОСВ и да са извършили поне една дейност по опазването на биологичното разнообразие за последните три години. Трябва да имат и "прозрачно управление с регулярно информиране и активно участие на всички членове" и да няма задължения към държавата или общините. Същите изисквания се поставят и към регионалните природозащитни организации, които трябва да имат и редовни членове с постоянен или настоящ адрес в обхвата на съответната РИОСВ.

Така WWF и Българска фондация "Биоразнообразие", които в момента участват в Националния съвет по биологично разнообразие отпадат, защото като фондации не отговарят на критерия за членската маса, посочи Стефан Аврамов. Асоциацията на парковете в България, както и други организации, които нямат клонове, също няма да може да се класират по критериите на министерството. Още по-сложно става участието в дискусиите по места за неправителствени екоорганизации.

Някой различава ли дъб от бук

Изисквания обаче няма към нито един от останалите участници - "браншови, работодателски и други секторни организации, организации на собственици или ползватели на земи или ресурси в "Натура 2000", както в комитетите по места, така и на национална основа.

"Като неправителствени организации, ангажирани с опазването на природата, не възразяваме да има изисквания към участниците в съветите за биологично разнообразие, които да докажат тяхната компетентност и ангажираност към темата, но считаме за дискриминационно предложението на МОСВ те да касаят само природозащитните организации", заявиха от "За да остане природа в България".

Представители на научната общност се предвиждат само на ниво Национален консултативен съвет за "Натура 2000", но не и на регионално, като от Института по биоразнообразие при БАН възразяват, че защитата на богатството на видовете не е местен проблем, а със световно измерение. Учените са малцинство и в сегашния Националния съвет по биологично разнообразие, но очакванията са, че в новия орган научната експертиза ще е около 2%.

"Членовете трябва да са компетентни, ако не познаваш дадено нещо, не можеш да го опазиш, няма как и да го видиш", заяви Тома Белев, председател на "Асоциацията на парковете в България". "Става въпрос за намаляване на ролята на обществото и въвеждане на трудности пред неправителствените организации", каза Стойчо Стойчев от Българско дружество за защита на птиците.

Дайте ни труда си

Лицата и организациите, които набират и анализират първични данни за местообитанията и видовете обаче, ще са длъжни да ги предоставят на МОСВ преди да ги използват в частни и официални документи. За целта ще има специална наредба с изискванията към съдържанието на първичните данни, както и редът и начинът за тяхното предоставяне.

Този текст предизвика сериозното възмущение на научната общност и на представителите на неправителствените организации, като мненията се обединиха, че той е в нарушение на конституцията, която гарантира свободното развитие на науката и на Закона за авторското право. Както и че самото добиване на информацията от страна на министерството няма да доведе до нищо, тъй като за целта е необходима функционираща база данни.

Що е то "Натура 2000"

Общоевропейската схема "Натура 2000" опазва ценните и застрашени животински видове и местата, в които живеят. Всяка страна сама определя зоните на базата на две евродирективи - за местообитанията и за птиците, като изискванията по тях са отразени в Закона за биологичното разнообразие. "Натура 2000" не се изключва човешката дейност и частната собственост. Тотална забрана за строителство в тези зони няма, но те са подложени на специални режими с цел да не се унищожи или значително увреди конкретните местообитания и видове предмет на опазване. Така би могло да се въведе забрана за определен тип строителство. Изграждането на ВЕЦ например може да унищожи крайречните типове гори, ако те са посочени като защитени. Затова на всеки проект се прави оценка за съвместимост със зоната по "Натура".

По директива държавата трябва да предприеме два вида мерки - които спират деградацията на биоразнообразието (със заповеди за обявяване на защитените зони) и за възстановителни дейности. Например, за да има птича колония на даден язовир, трябва се позволи птиците да се хранят в него, но понеже е даден за риборазвъждане, собственикът трябва да бъде компенсиран, като това подлежи на оценка.

България обаче издаде само заповедите за обявяване на зоните за птиците (114), тъй като наказателната процдедура за тях тръгва по-рано, а от 230 зони за местообитанията са издадени заповеди само за 9. Липсата на заповеди предполага неяснота, като РИОСВ преценяват проект за проект. Наличието на заповеди би означавало и възможност за собствениците да претендират за компенсации по "Програмата за развитие на селските райони". И понеже страната нито е издала заповедите за местообитанията, нито извършва възстановителни дейности, я чака още една наказателна процедура.
Темата накратко
 • Предложените от МОСВ промени в Закона за биологичното разнообразие предизвикаха сериозно недоволство на учени и неправителствени организации.
 • Забрани и ограничения в зоните от мрежата ще бъдат включвани само "при необходимост и по преценка на министъра".
 • Комитети на заинтересованите лица ще правят планове за управление на зоните в европейската мрежа "Натура 2000".

Скептицизмът на Нено Димов по отношение на предмета на дейност на министерството, което оглавява, неведнъж е излизал наяве. Преди да поеме поста той стана известен с тезата си, че глобалното затопляне е манипулация. Вече като министър предложи промени в плана за управление на Национален парк "Пирин" за строителство без екооценка, които паднаха в съда. Сега Димов се насочва към промяна на самото законодателство.Новата буря този път се заформя по линия на защитените зони от европейската мрежа "Натура 2000".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


11 коментара
 • 1
  grazhdanin avatar :-|
  гражданин

  Изключително брутални лобистки поправки!

 • evpetra

  Как пък нямахме нито един екоминистър, който да милее за природата!

 • 3
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#1] от "гражданин":

  Ами гласувайте по-умно другия път.

 • 4
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#2] от "evpetra":

  Защото властите, които избираме, имат други цели. Ако имаме зелена партия на власт екоминистъра ще е при тях. Когато целите са икономически и се търси услуга за наш човек, много ясно че еко министъра ще е подбран така че тази услуга да мине.

 • 5
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  До коментар [#3] от "Георги Георгиев":

  Аз гласувам и за зелените в Демократична България.

 • 6
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#5] от "evpetra":

  Вие питате, аз отговарям. Ако беше личен разговор, нямаше да си правя думата, следя Ви постовете.

 • 7
  iavorski avatar :-|
  iavorski

  Колко процента от територията на България е в Натура 2000 - два пъти над втория в ЕС и 3 пъти над средното.

  Всеки може да си направи изводите за сегашните граници на Натура 2000

 • 8
  grazhdanin avatar :-|
  гражданин

  До коментар [#7] от "iavorski":

  Данните ви не са коректни.

  България е третата по Натура в Европа
  1. Словения - 37,86%
  2. Хърватска - 36,58%
  3. България - 34,46%
  4. Словакия - 29,96%
  5. Кипър - 28,82%
  6. Испания - 27,33%
  7. Гърция - 27,27%
  8. Люксембург - 27,03%

  Средно за Европа - 18,08%

  Данни -Евробарометър юли 2018

 • 9
  iavorski avatar :-|
  iavorski

  Мерси за точните цифри. Извинявам се:

  Трети сме от 28 държави и двойно на средното за Европа. Това променя ли по-някакъв начин извода че сме по католици и от папата?

 • 10
  todor6104 avatar :-|
  todor6104

  Крайно време е да се сложи край на "зеления" рекет от страна на шайката около Тома Белев. За едни може, а за други не. Веднага давам пример с Беглика фест. Не ги интересува НАТУРА2000 , нито пък че е ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ. Правят си наркосборището , събират хиляди на територията на ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ БАТЛЪБОАЗ, строят сцени и надуват денонощна музика, но нали е за "еко" нужди може. Всичко това се прави със съдействието на цялата "еко" мафия и лично на Тома Белев.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход