Законодателят стимулира саморазправи и фатален избор на средства за защита

Законодателят стимулира саморазправи и фатален избор на средства за защита

Неизбежната отбрана не означава защита с "неограничена интензивност", както приема законодателят в мотивите си

Емилия Недева
8224 прочитания

© Капитал


Емилия Недева е адвокат с богата практика по наказателно право и права на човека. Участвала е в множество междуведомствени работни групи към Министерството на правосъдието и към парламента за промени в законодателството и съобразяването му с международни актове.

Приетите на 8 май на първо четене промени в текстове за неизбежната отбрана в Наказателния кодекс провокираха редица неверни медийни интерпретации, като например, че "от днес неизбежната отбрана няма да се наказва" и "вече няма да се съобразяваме с какво оръжие сме нападнати". Оказа се, че не само в парламента не се познава законът и съдебната практика, но все пак проблемът на българските граждани идва от депутатите.

Опасно законодателство

Законодателните недоразумения на настоящия парламент се превръщат в опасен рецидив. Този път под ударите на законодателното тяло, известно не само с минималния брой юристи, но и с демонстративното пренебрежение към мнението на водещите български правници, попадна класическият институт на неизбежната отбрана. Българският законодател гласува явно противоконституционни изменения, които противоречат и на международни актове, по които България е страна. Това стана въпреки съпротивата както в официалните становища на работната група в Министерството на правосъдието, която ги отхвърли още през 2018 г., така и на други институции като Върховния касационен съд (ВКС), прокуратурата адвокатурата, академичните среди.

На народните представители им се стори недостатъчна гаранцията, която един класически институт на наказателното право като "неизбежната отбрана" дава на лицата, които са били принудени да отблъснат със сила противоправни нападения, и реши да разшири ненаказуемостта на отбраняващите се по начин, който е в състояние да стимулира произволни саморазправи и фатален избор на средства за защита. Според мотивите на законопроекта имало затруднения при разбирането на института, които произтичали от условието на закона вредата, причинена на нападателя, да е в рамките на необходимите предели. Народните представители се насочват към създаване на разпоредби, които според тях са предназначени да определят "максимално ясно за гражданите – адресат на института, в кои случаи могат да се защитават с неограничена интензивност, без страх от възможността да бъде потърсена наказателна отговорност за причинените на нападателя вреди". По този начин, поставяйки си противоконституционна цел, законодателят е създал противоконституционна норма. Неизбежната отбрана не допуска защита чрез "неограничена интензивност". Тази интензивност всякога е била ограничена – в миналото (по Наказателния закон) до забрана за причиняване на вреда, по-голяма от тази, която е била достатъчна, за да отблъсне нападението, а сега (по Наказателния кодекс) до изискването за причиняване на вреда на нападателя само в необходимите предели. Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) допуска единствено употреба на "абсолютно необходимата сила" при защитата на лице от незаконно насилие. Според практиката на Европейския съд по правата на човека силата е "абсолютно необходима" само ако е "строго пропорционална" на постигането на разрешената цел.

В Наказателния кодекс ясно е записано, че превишаване на пределите на неизбежната отбрана има тогава, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението. В съдебната практика тълкуването на този текст не е проблемно, тъй като неговата конструкция позволява във всеки конкретен казус да се направи съответен на фактите извод дали отбраната е в рамките на необходимото за отблъскване на нападението. Отбраната, която е насочена към причиняване на нападателя на вреда, която е по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, води до извод, че са превишени пределите на неизбежната отбрана. Върховният съд в Постановление на пленума №12/1973 година (ППВС 12/1973) прецизно е отбелязал "несъответствието е явно, когато е изразено ясно и не възбужда съмнение", но също така е приел: "при отблъскване на нападението нападнатият може да използва и по-интензивни средства и начини за отбрана, ако това явно не надхвърля възможностите за отблъскване на нападението".

Повторен опит

През 1997 г. Народното събрание направи опит да въведе безусловни хипотези, при които без оглед на конкретните факти по делото да се изключи изводът, че са превишени пределите на неизбежната отбрана. Този опит закономерно катастрофира в Конституционния съд, който с Решение №19 по к.д. №13/1997 обяви, че тези изменения са противоконституционни . Удивително е, че повече от 20 години по-късно същите изменения се гласуват отново, като леката промяна в редакцията им е обяснена в мотивите към законопроекта като опит да се преодолее формираното с Решение №19/1997 г. становище на Конституционния съд.

Приетите на първо четене изменения гласят:

Чл.12, ал.3: Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато:

1. нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище;

2. нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.

На първо място, в чл.12, ал.3, т.1 от НК отпада досегашното изискване нападението да е осъществено чрез проникване в жилището с насилие или с взлом. Заменя го терминът " чрез противозаконно влизане" в жилище. По този начин ясни и доказуеми обстоятелства като упражнено насилие или извършен взлом се заменят с по-широкото, но и по-обтекаемо понятие "противозаконно". Подобна редакция би могла да доведе до прикриване на умишлени убийства – достатъчно е убиецът да твърди, че пострадалият е влязъл "противозаконно" в жилището му. Примери могат да се открият сред многобройните конфликти, довели до смърт или телесни повреди след съседски запои. Още в мотивите към законопроекта са отбелязани хипотези на противозаконно проникване в жилище, които по естеството си не оставят следи. Такива са заплахата, измамата и др. Доказателствата за такова проникване може да се ограничат в някои случаи единствено до обясненията на упражнилото отбраната лице и това създава предпоставка за извършването на ненаказуеми убийства.

Уместно е да се припомни, че сега действащата редакция – "чрез проникване в жилището с насилие или взлом", също е предизвикала сериозен дебат в Конституционния съд през 1997 г. Тази разпоредба не е обявена за противоконституционна само защото гласовете на конституционните съдии са се разделили поравно. В мотивите на решението за съответствието на разпоредбата с чл.6, ал.1 от Международния пакт за граждански и политически права е прието, че проникването чрез насилие или взлом показва значителна степен на интензивност на нападението и затова защитата също трябва да бъде със значителна степен на интензивност. Следователно по аргумент за противното заместването на интензивното проникване чрез насилие или взлом с по-общото, но без определен интензитет понятие "противозаконно проникване" налага въпросът да се постави отново на преценката на конституционните съдии. Към тези доводи се прибавя и фактът, че относно "противозаконното проникване" вносителите на проектозакона не са ограничили кръга на засегнатите блага само до посегателства срещу личността. Така дори при дребни посегателства срещу собствеността, осъществени чрез "противозаконно проникване", се допуска ненаказуема и с висок интензитет защита, която очевидно надхвърля необходимото за преустановяване на нападението. Според ЕКПЧ отбрана чрез употреба на абсолютно необходима сила, водеща до лишаване от живот на нападателя, е допустима единствено при нападение срещу личността, но не и срещу собствеността. Поради това считам, че позоваването на чл. 2 § 2 от конвенцията би довело до отхвърляне на тази разпоредба от Конституционния съд, тъй като се касае до противоречие международен акт, по който България е страна.

Втората група изменения по т.2 от чл.12, ал.3 НК. са явно противоконституционни и отново в колизия с ЕКПЧ. Чрез тях се обявява, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.

Според вносителите съчетаването на обекта на защита (здраве, живот, свобода, полова неприкосновеност) с обективни критерии като броя на нападателите, наличието на оръжие у тях или времето на нападението преодолява мотивите на Решение №19/1997 г. на Конституционния съд. Това твърдение е невярно.

Обстоятелствата, които наказателният съд трябва да прецени, за да изключи престъпния характер на една отбрана по чл.12, ал.1 от НК, са не само броят на нападателите, оръжието им или фактът, че са проникнали нощем. В решението си КС е отбелязал като фактори още възрастта на нападателя и на отбраняващия се, възможните средства за защита, които са на разположение на нападнатия, вида на оръжието и на двамата.

Към невъзможността да се обхванат изчерпателно многообразните житейски ситуации на нападение и отбрана насочват без изключение всички становища по законопроекта, депозирани в Народното събрание. ВКС дава и примери, които подчертават недостатъчността и опасността от прилагане единствено на вписаните в проекта критерии. Например ако нападението, застрашаващо здравето, извършвано от две невъоръжени непълнолетни лица, е насочено срещу трима възрастни атлетични индивида, част от които въоръжени с ножове. Затова неслучайно практикуващите юристи настояват да не бъде ограничаван съдът в преценката на всички факти чрез създаване на задължителни хипотези, които да изключат налагането на наказание.

Да се разсеят заблудите

В заключение, за да се разсеят заблудите, насадени частично от законодателя, частично от медиите, трябва да се знае, че действащият понастоящем институт на неизбежната отбрана дава достатъчна свобода на нападнатите лица да се отбраняват без страх от неоснователна репресия, но и без да причиняват произволни и самоцелни телесни увреждания или смърт. Законът и съдебната практика дават следните гаранции:

 • Неизбежната отбрана е била винаги ненаказуема, защото не е обществено опасна. Такава тя ще остане и в бъдеще не поради предложените изменения, а поради естеството си. Нейното предназначение е да отблъсне противоправно нападение срещу личността и правата на едно лице или срещу държавни и обществени интереси.
 • Превишаване на пределите на неизбежната отбрана има само когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението. Не е вярно, че нападнатият е длъжен да се отбранява само по начина и със средствата, с които е нападнат, или да бяга. При отблъскване на нападението той може да използва различни и по-интензивни средства, ако това явно не надхвърля възможностите за отблъскване на нападението. Но ако защитата причинява вреда, по-голяма от необходимата за отблъскване на нападението, се носи наказателна отговорност за деяние, осъществено при превишаване пределите на неизбежната отбрана.
 • В случаите на превишаване пределите на неизбежната отбрана поради уплаха или смущение деянието е виновно, но не е наказуемо. Това е така поради особеното психическо състояние на уплаха или смущение, което е ограничавало в значителна степен възможността за преценка и вината е толкова незначителна, че не оправдава налагане на наказание.

Тези акценти са в основата на над 120-годишната практика на ВС и ВКС още от времето на Наказателния закон, обнародван в ДВ на 21 февруари 1896 г., през Наказателния кодекс, обнародван в ДВ на 2 април 1968 г., и до наши дни. Тази практика е ясна, последователна и безпротиворечива, затова няма никаква причина а промяна, дописване или изменение в института на неизбежната отбрана.

Емилия Недева е адвокат с богата практика по наказателно право и права на човека. Участвала е в множество междуведомствени работни групи към Министерството на правосъдието и към парламента за промени в законодателството и съобразяването му с международни актове.

Приетите на 8 май на първо четене промени в текстове за неизбежната отбрана в Наказателния кодекс провокираха редица неверни медийни интерпретации, като например, че "от днес неизбежната отбрана няма да се наказва" и "вече няма да се съобразяваме с какво оръжие сме нападнати". Оказа се, че не само в парламента не се познава законът и съдебната практика, но все пак проблемът на българските граждани идва от депутатите.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  drakon avatar :-|
  Vassil Stoychev

  Кой има полза от неясен текст за неизбежната отбрана? -
  1. Адвокатите по наказателно право.
  2. БХК и други фондации криводо-защитници.

  Най-голямата заблуда е на хората от един определен етнос, че могат да правят каквото си искат и това ще остане без последвия. И писания, като това по-горе го подкрепят. И по-лошото е, че все по открито ги подкрепят отвън.
  Без значение дали Ви харесва, вече не вярваме, че от Запад идват само положителни идеи и практики. Напротив, напоследък откак "демократичните" либерал-глобалисти се опитват да диктуват дневния ред, става все по-ясно, че това са прикрити марксисити, които посредством концепции за мултикултурализиъм и толерантност се опитват да разградят общетствата ни отвътре.
  ПС. Не ми стана ясно от писанията на авторката, какво се случва с правата на жертвите на престъпления? Или от тях няма да получите пари и затова не Ви интересуват ?!


 • 2
  topal avatar :-|
  topal

  Без да съм специалист в материята, у мен възниква един въпрос: как се доказва в съда "уплаха" и "смущение"?

 • 3
  jnp1557764466609839 avatar :-|
  Alex Delford

  Бездарна конституция създадена с мнозинството на комунистите за да обслужва техните интереси, кастриран НК който ограничава правата на самозащита и реална преценка в критична ситуация до къде можеш да стигнеш при самоотбраната си.
  Хората искат само едно: Престъпника да знае че ще бъде убит ако престъпи прага на дома в който живеят семействата им, че ако нападне на улицата, в магазин , в парк , независимо къде и независимо за какво също може да бъде убит.
  Всичко останало са локумите на ето такива "големи адвокати" защитаващи изметта и утайката на обществото.

 • 4
  fyb1439887506471923 avatar :-|

  До коментар [#1] от "Vassil Stoychev":

  Четяйки по горния коментар оставам с впечатлението, че искате да ни раздадът по един пистолет и да се дебнем като в дивия изток ( защото запад е лоша дума за Вас).
  Не знам за "Запада", дали вредни, разграждащи ( а забравихте нехристиянски ) и т.н. идеи разпространява, но Вие определено искате да разпространите идеята за връщане в ранното средновековие. Тоест да заличите векове на цивилизационно израстване.
  А как тази законоглавоблъсканица и поредно умопомрачително законовтворчество ще помогне на БХК ми е просто тъмна Индия.

 • 5
  jumbojet avatar :-|
  Дневник пропагандна газета

  Всяко убийство ще се разследва гусжа. Ако убиеш някого у вас, ще дойде полицията и ще разследват дали не си го убил умишлено. И ако се докаже умишлено убийство ще лежиш при утежняващи вината обстоятелства. Така че не се стимулира престъпността. Престъпността се стимулира когато едни тъмнозелени (може и светло) безнаказано вилнеят по селата. Е тогава се стимулира, като знаят че няма наказания.

 • 6
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#5] от "Jumbo Jet":

  С тези 7 реда напълно обезмисляш канското усилие на авторката да критикува закона. Интересно е как в цялото и есе се върти около една единствена теза, която е лъжовна.

  Да, някой може да реши да пледира, че е убил някого при самозащита. Това се прави и сега. Разбиваш си вратата и казваш, че е било влизане с взлом. И пак постигаш същия ефект, ако не те хванат.

  ПС: Тъмнозелените не вилнеят просто по селата. Те вилнеят навсякъде, където няма закони и образование. Истинската интеграция включва контрол и ако е необходимо - наказателни мерки.

 • 7
  petkata1 avatar :-|
  petkata1

  Не лъжи!
  Не кради!
  Не убивай!
  Това са част от библейските (морални) закони. А отговорността за последствията е на този, който те е принудил или провокирал със действията си да преминеш към нейзбежна самоотбрана.

 • 8
  goldcoast avatar :-|
  goldcoast

  Реалността в България е, че над 90% от делата в които жертва е увредила /наранила или убила/ нападателя си и се е позовала на "неизбежна отбрана" в съда завършват с осъдителна присъда ... за жертвата на нападението.

  Т.е. много, много рядко у нас можеш да се защитиш от нападение и да очакваш, че съдът ще те оправдае.

  Тук мисля е уместно да се спомене и практиката на прокуратурата задължително да образува дело срещу жертвата на едно нападение, ако тя е успяла да се защити и нападателят е пострадал, независимо колко ясна е ситуацията и правото на неизбежна отбрана.
  И се почва едно разкарване в съда с години на жертвата и свързаните с това ограничения в живота й като подсъдим. За хилядите левове адвокатски хонорари да не говорим...
  А прокуратурата не е длъжна да образува дело при ясна ситуация на неизбежна отбрана, но е по-удобно да си измие ръцете и да прехвърли отговорността на съда.

  А пък как се доказва в съдебна зала, че "защитата съответства на нападението" е също интересно...

  Агресивни атаки, които се развиват за секунди, и се реагира на тях под стрес и адреналин, после в съда се анализират от хора, които никога не са били нападани или дори заплашвани и си живеят в един друг защитен и уреден свят. И тези същите хора философстват и решават дали два удара или три са били достатъчни да се спре нападението и дали четвъртият е бил превишаване на неизбежната отбрана.

  В резултат на всичко горно, ако те нападнат в България и успееш да се защитиш, почти сигурно ти ще си виновният. Нападателят ти не само, че няма да го съдят заради нападението му, но и пари /десетки хиляди/ ще получи от теб, че си го наранил докато те е нападал...

  Нещо не е наред със законите или с прилагането им у нас, свързани с правото на самозащита, и това е ясно на всички нормални граждани...

 • 9
  just_a_girl avatar :-|
  Just_a_girl

  [quote#8:"goldcoast"]Реалността в България е, че над 90% от делата в които жертва е увредила /наранила или убила/ нападателя си и се е позовала на "неизбежна отбрана" в съда завършват с осъдителна присъда ... за жертвата на нападението.[/quote]

  Откъде са тези 90%? Има ли някъде официална статистика? Или е Ваша субективна преценка (която на какво точно се базира ако не е тайна)?
  Питам абсолютно сериозно, защото не мога да повярвам, че подобно нещо може да е истина..


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал