НА ЖИВО от 10:00 ч.: Банките и бизнесът

Втора инстанция прекрати делото за конфискация срещу Христо Бисеров

Съдът се позовава направо на европейската директива, според която отнемане се допуска само след доказване на престъпна дейност

Христо Бисеров след оправдаването му през декември 2015 г. на първа инстанция от Софийския градски съд по обвинение за укриване на данъци, необявени сметки в чужди банки и недекларирани сделки с валутни ценности
Христо Бисеров след оправдаването му през декември 2015 г. на първа инстанция от Софийския градски съд по обвинение за укриване на данъци, необявени сметки в чужди банки и недекларирани сделки с валутни ценности    ©  Юлия Лазарова
Христо Бисеров след оправдаването му през декември 2015 г. на първа инстанция от Софийския градски съд по обвинение за укриване на данъци, необявени сметки в чужди банки и недекларирани сделки с валутни ценности
Христо Бисеров след оправдаването му през декември 2015 г. на първа инстанция от Софийския градски съд по обвинение за укриване на данъци, необявени сметки в чужди банки и недекларирани сделки с валутни ценности    ©  Юлия Лазарова

Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САпС) с председател и докладчик съдия Даниела Дончева (председател на съда) отхвърли жалба на антикорупционната комисия КПКОНПИ и потвърди прекратяването на делото срещу Христо Бисеров, съпругата му и доведения му син Ивайло Главинков за конфискация на незаконно придобито имущество на стойност 1 980 475,99 лв., принадлежащо на тримата.

Най-същественото в това определение е, че съдът се позовава направо на Директива 2014/42/ ЕС на Европейския парламент и Съвета от 03.04.2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, като сочи, че тази директива допуска конфискация само при влязла в сила присъда за извършено конкретно престъпление, което може да доведе пряко или косвено до икономическа полза. Съдът отчита, че българският закон изрично предвижда друго – след като парламентът в края на миналата година спешно гласува законова поправка, че КПКОНПИ може да внася и поддържа иск за конфискация дори и при прекратяване на наказателното производство или оправдателна присъда. Това обаче е в противоречие с директивата, се казва в определението на съда. И макар че директивата не е транспонирана правилно в българското законодателство, нейните разпоредби са ясни и безусловни и поради тази причина пораждат директен ефект.

Наказателното производство

Христо Бисеров и доведеният му син Главинков бяха привлечени като обвиняеми в края на 2013 г. по цял набор текстове от Наказателния кодекс (НК) – пране на пари, недеклариране на валутни ценности, укриване на данъци, подаване на невярна декларация. Постепенно част от обвиненията отпаднаха, а по останалото последно обвинение за укриване на данъци Бисеров беше окончателно оправдан през декември 2016 г. Въпреки това Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество продължи делото за конфискация, започнало през април 2015 г. въз основа на уведомление от прокуратурата за повдигнатите обвинения.

На 7 декември 2018 г. Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на ВКС прие известното Тълкувателно решение №4 по тълкувателно дело №4 от 2016 г., с което постанови, че дело за конфискация не може да продължи, когато е прекратено наказателното производство, по повод на което е започнало производството по отнемане на имущество, включително и когато е постановена оправдателна присъда. Три дни по-късно - на 10 декември м.г. - Софийският градски съд (СГС) прекратява делото за конфискация срещу Бисеров и семейството му. КПКОНПИ обжалва пред апелативния съд, който с определение от 19 юни т.г. потвърждава определението на СГС в частта, в която производството е прекратено, макар и с други мотиви.

Съдът прави прецизна характеристика на относимото вътрешно право в светлината на директивата и ефекта на приетата в края на декември 2018 г. нова алинея 6 на чл.153 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 1/2019 г.), чието предназначение според вносителя й Данаил Кирилов (тогава председател на правната комисия, а днес правосъден министър) беше "да преодолее" тълкувателното решение. С тази промяна в закона изрично бе записано, че прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на съдебно решение, с което подсъдимият е признат за невинен, не е пречка да се поддържа искът на КПКОНПИ за конфискация.

Значението на директивата

Този закон обаче противоречи на Директива 2014/42/ ЕС, той не съответства нито на духа й, нито на принципите и минималните стандарти, заложени в нея, се казва в определението на съда. Целият анализ на понятията, принципите и мотивите на директивата сочи, че тя предвижда отнемане на облаги от престъпна дейност само при извършено престъпление. Конфискацията е недопустима, когато липсва влязъл в сила акт на съда, с който да бъде установен по категоричен и безспорен начин фактът на извършване на престъплението.

Правото на ЕС има предимство пред вътрешното право, което означава, че националните правни норми трябва да отстъпят пред нормите на съюза, с които се намират в противоречие. Всеки национален съд е длъжен да приложи общностното право в неговата цялост и да защити правата, които то дава на гражданите и бизнеса, като остави без приложение тези разпоредби от вътрешното право, които му противоречат - без да е необходимо да иска или да изчаква тяхната предварителна отмяна по какъвто и да е път, се казва още в определението.

Съдът на ЕС последователно е приемал, че една разпоредба произвежда директен ефект, когато тя е ясна и безусловна и не зависи от усмотрението на евентуална мярка за нейното приложение. Една разпоредба има директен ефект, когато един съд е в състояние, без да прибягва до други мерки на приложение, да достигне до тълкуване, което може да бъде приложено към конкретния случай.

По принцип директивата няма директен ефект, тъй като за да произведе своя пълен правен ефект, тя се нуждае от транспониране в националното законодателство. Но доколкото често директивите съдържат ясни и безусловни разпоредби, които не се нуждаят от по-нататъшни мерки за изпълнение, то ако една държава членка не транспонира директива или не я транспонира правилно, нейните ясни разпоредби могат да бъдат източник на такива права, казва съдът.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. То обаче е нов пробив в практиката на съдилищата, доколкото обосновава прякото приложение на Директива 2014/42/ ЕС в контекста на опитите на КПКОНПИ, прокуратурата и други институции да налагат становище, че тази директива не била приложима към т.нар. гражданска конфискация по българското право, според което гражданското производство за отнемане на едно имущество като незаконно придобито може да се води независимо от наказателното дело, включително и когато то е приключило с оправдателна присъда. Със сигурност и по тази теза ще има спорове, може би второ тълкувателно решение, но определението на практика отговаря на въпросите по предюдициалното запитване на СГС до Съда на ЕС в Люксембург - прилага ли се директивата и как.

За гражданската конфискация и Директива 2014/42/ ЕС

"Капитал" потърси за коментар адвокат Георги Атанасов, който от години следи развитието на законодателството за т.нар. гражданска конфискация и има множество публикации по темата. Той набелязва няколко съществени момента, които трябва да се имат предвид във връзка с определението на съда, което изцяло се базира на приложимостта на директивата по тези дела:

Първо, в мотивите към Закона за изменение и допълнение от 2016 г. на предишния Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) законодателят изрично сочи, че законопроектът е в съответствие с Директива 2014/42/ ЕС. Тъй като режимът на сегашния Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) е абсолютно идентичен със ЗОПДНПИ, това означава, че каквото се отнася за единия, се отнася и за другия.

Второ, в Тълкувателно решение №4/2016г. ОСГК изрично постанови, че директивата се прилага по отношение на гражданската конфискация.

Трето, в мотивите за изменението на Наказателния кодекс от октомври м.г. (ДВ, бр.7/2019г.), с който се въведе Директива 2014/42/ ЕС, законодателят отново казва, че нейните цели ще се постигнат чрез съвместното прилагане на двата нормативни акта – Наказателния кодекс и закона за конфискацията.

"Тази констатация, която направи ОСГК за приложимост на директивата към т.нар. гражданска конфискация, беше предшествана от преюдициалното запитване на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд и свързана с други преюдициални запитвания за начина на транспонирането. Всички аргументи, които са изложени пред съдилищата от 2014 г. насам за приложимост на Директива 2014/42/ ЕС към т.нар. гражданска конфискация и пълно несъответствие на националния режим с нейните разпоредби, са в съществена степен възприети и интерпретирани в определението на САпС. Най-малкото това определение показва много ясното разграничение между разбиранията на изпълнителната власт в лицето на КПКОНПИ и прокуратурата, които през цялото време твърдят, че двете производства са независими и директивата не се отнася до гражданската конфискация, и тези на цялата останала прогресивна общественост", коментира адвокат Атанасов.