Нови промени в съдебния закон ще решават натрупани проблеми
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Нови промени в съдебния закон ще решават натрупани проблеми

Нови промени в съдебния закон ще решават натрупани проблеми

Изготвен от широк кръг експерти законопроект предлага различна уредба за атестиране, конкурси, дисциплинарки и др.

4915 прочитания

© Юлия Лазарова


  • Временното отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи заради образувано наказателно производство срещу тях да не се налага автоматично, както сега, а винаги да става след преценка на съответната колегия на Висшия съдебен съвет доколко това е наложително с оглед интересите на съдебната власт, като на засегнатия магистрат задължително да се дава възможност за изслушване или депозиране на писмено становище.
  • След като изтече мандатът на административния ръководител в даден орган на съдебната власт, той задължително се връща на длъжността, която е заемал преди избора, или на друга, равна по степен длъжност, без възможност да остане на по-високото ниво в системата, което е заобикаляне на конкурсното начало. Същото да важи и за заместниците на административните ръководители.
  • В имуществените си декларации, които подават пред Инспектората пред ВСС, магистратите да декларират произхода на средствата при предсрочно погасяване на кредити не във всички случаи, а само при пълно предсрочно погасяване, както и когато размерът на частичното погасяване надхвърля 10 000 лв. Така съдиите, прокурорите и следователите няма да бъдат формално задължени при всяка вноска по кредит да подават декларация за промяна в декларираните обстоятелства, а само когато внесената сума е със значителен размер - над 10 000 лв., и това обосновава наличието на обществен интерес от декларирането.
  • Списъците на съдии, прокурори и следователи, които не са подали декларация в предвидения срок, както и тези, за които е установено несъответствие между декларираното от тях и установените от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) факти, да бъдат премахвани от сайта на ИВСС след края на годината, за която се отнасят, тъй като те вече са изпълнили своето предназначение.

Това са част от предложенията в обемния законопроект за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), публикуван на сайта на Министерството на правосъдието, който днес ще бъде обсъден за последен път от Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебната реформа, преди да бъде качен за едномесечно обществено обсъждане.

Амбициозната цел на законопроекта е да предложи разрешение на установени проблеми в ЗСВ извън политическия спор за "тримата големи", по който в Министерството на правосъдието работи отделна работна група. Това е причината още преди година работата по Закона за съдебната власт в министерството да се раздели между две работни групи – едната, оглавявана от зам.-министър Десислава Ахладова, да работи с широк кръг професионалисти върху оптимизиране и усъвършенстване на законовата уредба на съдебната власт, а другата – под ръководството на зам.-министър Евгени Стоянов, да се занимава с политическата задача да намери безболезнено за статуквото решение по зададената от европейските институции препоръка за въвеждане на гаранции за ефективно разследване на главния прокурор.

При решаването на втората задача работната група под ръководството на Стоянов изготви предложенията, станали известни като проекта за "тримата големи". Той предвижда еднакви правила за разследване и отстраняване от длъжност на главния прокурор и на председателите на върховните съдилища и беше силно критикуван от експертната общност. Като контрапункт на тези критики обаче експертната общност единодушно се обедини в подкрепа на другия законопроект и настоя за неговото бързо и самостоятелно придвижване.

Законопоректът е работен повече от 9 месеца от над 20 души от всички институции на съдебната власт, професионалните организации на юристите, Висшия адвокатски съвет, академичната общност и др. Той предлага решение на няколко групи проблеми.

Усъвършенстване на правилата за атестиране и конкурсите

С промените на ЗСВ от 2016 г. уредбата за атестирането на магистратите стана прекалено усложнена, формализирана и силно натоварваща хората, които са ангажирани с атестациите до степен да не са в състояние да ги извършат в срок и това да забавя кариерното развитие на магистратите. Редуцира се броят на атестациите и поводите, по които се извършват, тъй като те са ненужно много. Остават атестации за несменяамест, периодични – до две последователни много добра или добра за целия трудов стаж на магистрата и извънредни - в ограничен брой хипотези. "Смисълът, разумът и целта на атестирането е установяване на действителните квалификация, способности и постижения на съдията, а не непрекъснато натоварване с проверки извън инстанционния контрол. Стремежът е да не се оказва натиск върху магистратите чрез системността и честотата на атестирането", са казва в мотивите към законопроекта. Рационализира се и процедурата по изготвянето на комплексната оценка – когато магистратът възрази срещу нея, да се произнася направо колегията на ВСС, без да се връща преписката на съответната комисия по атестирането и конкурсите.

При правилата за конкурсите отпада изискването кандидатите за младши магистрати да представят препоръки от юристи – то е напълно безпредметно след като техните професионални качества се оценяват на изпит. "Препоръките са характерни за други конкурсни процедури, при които не се съпоставят качествата на кандидатите и не се провежда изпит", се казва в мотивите.

Прецизиране на правилата при дисциплинарното производство

При дисциплинарното наказване за забавяне на дела и производства ВСС задължително да взема предвид индивидуалната натовареност на съответния магистрат, който е привлечен към дисциплинарна отговорност, както и натовареността на съответния орган на съдебната власт. Неравномерната натовареност в системата е сериозен проблем и вече има не една индикация, че тя се използва за своеобразен вид натиск върху определени магистрати. Изрично е предвидено, че при изтичане на съответните давностни срокове дисциплинарно производство не се образува, а образуваното се прекратява, както и когато междувременно съответният магистрат е напуснал системата. Когато в предложението за налагане на дисциплинарно наказание не се сочи в какво се състои нарушението, нито кои обстоятелства трябва да се вземат предвид при определяне на наказаниете, съответната колегия на Висшия съдебен съвет не образува производство, а дава едноседмичен срок на вносителя да си отстрани нередовностите.

Временното отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи все още е дилема

След решение на Конституционния съд от началото на т.г. и след становище на Венецианската комисия към Съвета на Европа, законопроектът предлага изцяло нов текст за отстраняването от длъжност на магистрати, привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер. Според този текст ВСС ще има възможност да прецени, с оглед на обстоятелствата по конкретния случай, дали да постанови отстраняване, като задължително в процедурата трябва да предостави възможност за изслушване или депозиране на писмено становище от съответния магистрат. "По този начин се въвежда елемент на състезателност", се казва в мотивите. Решението за отстраняването подлежи на обжалване, като при всяка промяна на обстоятелствата по наказателното дело магистратът може да иска преразглеждане и връщане на работа. Автоматично отстраняване от длъжност се предвижда само когато в рамките на наказателното производство на конкретния магистрат са наложени мерки за неотклонение задържане под стража или домашен арест, като при изменение на тези мерки продължаването на отстраняването отново подлежи на преценка от страна на съответната колегия. Отстраняването от длъжност подлежи на съдебен контрол във всички хипотези, като право да обжалва има както отстраненият магистрат, така и прокуратурата.

В подкрепа на този текст се изказаха много върховни съдии и представители на професионални организации по време на последната дискусия, организирана от правосъдния министър Данаил Кирилов по другия законопроект. Участниците в работната група защитаваха тезата, че текстът е изготвен много прецизно и трябва да бъде подкрепен, а в ЗСВ трябва да има специална процедура за отстраняване на съдии, различна от общата по Наказателно-процесуалния кодекс, защото независимостта на съдиите е неизменна част от техния статут, а отстраняването засяга именно това. Същевременно самият Кирилов предлага от закона да отпадне всякаква регламентация за отстраняване на магистрати от длъжност при привличане като обвиняеми, а вместо това за тях да важат същите процедури както за всички останали граждани, за които прокуратурата може да поиска, а съдът да постанови отстраняване. Според законопроекта на Кирилов специална процедура за отстраняване от длъжност при образувано наказателно производство трябва да има само за тримата големи, като тях ВСС задължително да ги отстранява от длъжност след като даде разрешение за привличането им като обвиняеми. Точно такава мярка спрямо всички магистрати беше отменена като противоконституционна от КС.

  • Временното отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и следователи заради образувано наказателно производство срещу тях да не се налага автоматично, както сега, а винаги да става след преценка на съответната колегия на Висшия съдебен съвет доколко това е наложително с оглед интересите на съдебната власт, като на засегнатия магистрат задължително да се дава възможност за изслушване или депозиране на писмено становище.
  • След като изтече мандатът на административния ръководител в даден орган на съдебната власт, той задължително се връща на длъжността, която е заемал преди избора, или на друга, равна по степен длъжност, без възможност да остане на по-високото ниво в системата, което е заобикаляне на конкурсното начало. Същото да важи и за заместниците на административните ръководители.
  • В имуществените си декларации, които подават пред Инспектората пред ВСС, магистратите да декларират произхода на средствата при предсрочно погасяване на кредити не във всички случаи, а само при пълно предсрочно погасяване, както и когато размерът на частичното погасяване надхвърля 10 000 лв. Така съдиите, прокурорите и следователите няма да бъдат формално задължени при всяка вноска по кредит да подават декларация за промяна в декларираните обстоятелства, а само когато внесената сума е със значителен размер - над 10 000 лв., и това обосновава наличието на обществен интерес от декларирането.
  • Списъците на съдии, прокурори и следователи, които не са подали декларация в предвидения срок, както и тези, за които е установено несъответствие между декларираното от тях и установените от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) факти, да бъдат премахвани от сайта на ИВСС след края на годината, за която се отнасят, тъй като те вече са изпълнили своето предназначение.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK