С нов вид публичност Иван Гешев ще оборва мита за всесилния главен прокурор

Иван Гешев

С нов вид публичност Иван Гешев ще оборва мита за всесилния главен прокурор

Кандидатът за следващ главен прокурор представи концепцията си за управление на обвинението през следващите 7 години

5855 прочитания

Иван Гешев

© Велко Ангелов


Няколко интересни акцента могат да се открият в концепцията за управление на единствения кандидат за следващ главен прокурор на републиката – сегашния зам. главен прокурор Иван Гешев. Най-любопитната от тях е заявката му, че ще насърчава нови форми на публичност, с които не само ще представя правилно резултатите от дейността на прокуратурата, но и ще обори "грешния извод за безконтролност на прокурора" и за всесилността на главния прокурор. На практика тезата за безконтролната прокуратура и недосегаемия главен прокурор в български условия е основният акцент в препоръките за европейските институции за реформа на българската прокуратура - в мониторинговите доклади на Европейската комисия, в независимия одит на петимата европейски прокурори от 2016 г., както и на органи на Съвета на Европа като Венецианската комисия и Съда по правата на човека в Страсбург. Това стои в основата на мъчителната полемика около проектозакона за правосъдния министър Данаил Кирилов за отговорността на "тримата големи", който България дължи именно в изпълнение на тези препоръки на европейските институции.

Друг акцент в концепцията на Иван Гешев е за необходимостта от нова наказателна политика. Той ще настоява за декриминализиране на редица престъпления, които занапред да се наказват административно, а за борбата с корупцията и организираната престъпност ще иска да се стимулира сътрудничеството на извършителите на престъпления, които да получат намаляване на наказанието или само административни санкции.

Кандидатът обещава и "широко застъпени социални дейности за поддържане на висок стандарт на независимостта на магистратите и съдебните служители", увеличаване на самостоятелните сгради на прокуратурата и обновяване на автопарка й.

Гешев внесе концепцията си за стратегическо управление на прокуратурата в последния възможен ден – понеделник следобед. Днес документът бе публикуван на сайта на Висшия съдебен съвет заедно с изчерпателно и старателно изготвено приложение – статистически данни за дейността на прокуратурата със сравнителна база за периода от 2012 г. досега, т.е. в рамките на мандата на Сотир Цацаров.

"Успешният модел" на спецпрокуратурата да се разшири повсеместно

Още в началото на изложението, при аргументиране на личните си мотиви да се кандидатира за главен прокурор Гешев прави интересна заявка: "Работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да му дадем "продукта", който те очакват от нас. Този продукт се нарича "справедливост". Липсата й няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по- малко с буквата на закона. Защото законът е само инструмент в ръцете на конкретния магистрат за постигане на справедливост. Смятам, че успешният модел за функциониране на специализираните прокуратури, взаимодействието им с останалите части от правоохранителната система и възприетите от тях добри европейски практики може и трябва да се приложи и адаптира в останалите структури на Прокуратурата на Република България."

Оттук следват най-малко два интересни извода, които намират потвърждение нататък. На първо място, Гешев очевидно целенасочено поставя под един знаменател магистрати и прокурори, като им придава общата функция по осъществяването на справедливост, която принципно е присъща на съда. Второ – още тук той прави заявка, че ще прилага и разширява "успешния модел" на спецпрокуратурата и начина, по който тя борави със закона, и в останалите прокурорски звена.

Съвсем в началото Гешев прави уговорката, че изложението му е с изцяло практическа насоченост, без да има претенции за пълна изчерпателност, но пък веднага след това заявява, че това е основа и за стратегия на управление за следващия 7-годишен период.

Нова публичност, която щяла да разбие досегашното схващане за всесилната фигура на главния прокурор

Кандидатът за следващ главен прокурор заявява, че към досегашните форми на отчетност на главния прокурор чрез периодични доклади пред парламента и ВСС, ще добави и нови форми на публично представяне на резултатите от работата на прокуратурата, "най-вече по делата за корупция, организирана и битова престъпност, с оглед засилване на доверието на обществото в ефективността на правоприлагането, при стриктно съблюдаване на правата на гражданите". А целта на тази засилена комуникация е да се разбие неправилното схващане за всесилната фигура на главния прокурор.

"Ще положа усилия да докажа, че създаденото усещане, че главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата. Това на практика и по закон е невъзможно. Естеството на преобладаващата част от прокурорските функции не предполага публичност и затова често се пораждат съмнения за начина, по който се провеждат процесуалните действия в досъдебното производство, защото то по дефиниция е "тайно". Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis - "господар на досъдебното производство", следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство. Функцията на прокурора е обвързана от дейността по наказателно преследване, с цел предаване на съд и наказване на виновни за извършени престъпления", казва в концепцията си Гешев.

И продължава: "Затова ще насърчавам публичността", което ще става при спазване на стандартите на конституцията и закона. Донякъде става ясно и какъв ще е новият вид публичност - в концепцията се обещава да се разшири "положителната практика на екипна работа с пресслужбите на другите разследващи и полицейски органи - ГДБОП, ДАНС, Националната полиция, НАП, Агенция "Митници", КПКОНПИ, и използването на възможностите за оперативно информиране на медиите по конкретни дела и въпроси, отнасящи се до работата на съответните прокуратури, чрез брифинги и пресконференции". В тези акции трябва да участват активно не само говорителите на прокуратурата, но и ръководителите и най-вече наблюдаващите прокурори.

Нова наказателна политика е задължителен приоритет

"Необходима е нова актуализирана наказателна политика", заявява в концепцията си Гешев и очертава няколко насоки на работа.

На първо място, това са промени в Наказателния кодекс, с които да се редуцира наказателната репресия чрез декриминализиране на престъпления, за които е по-уместно да бъдат наказвани по административен ред. За по-ефективно разследване на корупцията, особено на тази по високите етажи, трябва законодателна промяна, която да стимулира включително и извършители на престъпленията да сътрудничат на разследването. Такъв стимул може да е изключване на наказуемостта или замяна на наказателната отговорност с административна, ако този, който даде подкуп после доброволно съобщи на властите за това, макар и не незабавно.

Този "стимул" да важи дори и тогава, когато даването на подкуп е било изцяло доброволно, а не в резултат на изнудване. Целта на законодателната промяна е да се уточнят обективните критерии за прилагане на тези привилегии, включително формата на съобщаване, срока, какво се е случило с предмета на престъплението и др. Да отпаде наказателната отговорност за провокация към подкупи.

По аналогичен начин да се насърчава и доброволното сътрудничество на членовете на организирани престъпни групи, което е "от съществено значение за разкриване и документиране на цялостната й престъпна дейност със средствата и способите на НПК". На практика, това е единствената възможна алтернатива на фигурата на "служителя под прикритие". "Стимулирането на подобна форма на съдействие на правоохранителните и правоприлагащите органи, чрез изключване на наказателната отговорност или въвеждане на задължителна редукция по чл. 55 НК, би подобрило съществено ефективността на разследванията", се казва в концепцията.

В правните системи на държавите - членки на ЕС, и САЩ "сътрудничещият обвиняем" е основен източник на доказателствена информация за разкриване на участниците в групата, връзките между тях и структурата на организацията. На такива сътрудничещи членове на ОПГ следва да се осигури правна възможност за изключване на наказуемостта или да се предвиди задължително намаляване на наказанието, мотивира се Гешев.

Пак в контекста на необходимите нормативни промени е направена заявка за преодоляване на формализма в наказателния процес, но без конкретика.

И други

В останалата част концепцията на Гешев е по-скоро като отчет за работата на прокуратурата и съдържа данни за динамиката на щата на прокурори и съдебни служители, проблеми на материалната база, които трябва да се разрешат, данни за движението и резултатността на делата, натовареност, обучение и квалификация и т.н. Гешев заявява, че ще продължи досегашната политика на оптимизиране на съдебната карта чрез преструктуриране и окрупняване на районните прокуратури. Отчита необходимостта от обучения и квалификации на прокурорите, включително и чрез въвеждане на периодично задължително обучение за стандартите за ефективно разследване според изискванията на Конвенцията за правата на човека. Обещава социална политика "за поддържане на висок стандарт на независимостта на магистратите и съдебните служители", която да включва разширяване на социалните услуги - ведомствени жилища, специализирани здравни услуги, създаване на алтернативи на ползването на ведомствените почивни бази, включително и "справедливо и достойно осигуряване на жизнения стандарт" на пенсиониращите се магистрати чрез отпадане на тавана на пенсията им.

Няколко интересни акцента могат да се открият в концепцията за управление на единствения кандидат за следващ главен прокурор на републиката – сегашния зам. главен прокурор Иван Гешев. Най-любопитната от тях е заявката му, че ще насърчава нови форми на публичност, с които не само ще представя правилно резултатите от дейността на прокуратурата, но и ще обори "грешния извод за безконтролност на прокурора" и за всесилността на главния прокурор. На практика тезата за безконтролната прокуратура и недосегаемия главен прокурор в български условия е основният акцент в препоръките за европейските институции за реформа на българската прокуратура - в мониторинговите доклади на Европейската комисия, в независимия одит на петимата европейски прокурори от 2016 г., както и на органи на Съвета на Европа като Венецианската комисия и Съда по правата на човека в Страсбург. Това стои в основата на мъчителната полемика около проектозакона за правосъдния министър Данаил Кирилов за отговорността на "тримата големи", който България дължи именно в изпълнение на тези препоръки на европейските институции.

Друг акцент в концепцията на Иван Гешев е за необходимостта от нова наказателна политика. Той ще настоява за декриминализиране на редица престъпления, които занапред да се наказват административно, а за борбата с корупцията и организираната престъпност ще иска да се стимулира сътрудничеството на извършителите на престъпления, които да получат намаляване на наказанието или само административни санкции.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  ivan_mitev57 avatar :-|
  Иван Митев

  За устойчив държавен просперитет е необходимо централната банка да работи по правилен начин.
  Сега българската централна банка работи по грешен начин.
  При наличие на банковата грешка, както да работи Главния прокурор – българите сме със съдба на жертви и нарастващи щети от допускана (вредна за всеки) банкова грешка.
  Възможностите за Република България са:
  1. При запазване на банковата неправилност централната банка да работи по грешен начин – в Република България възникват нови щети. Правителството на Бойко Борисов е с подсигурен провал.
  2. С правилен начин за работа на централната банка е с условия за устойчив обществен просперитет.
  Сега обществеността е с реално съгласие за реализиране на първата възможност. Защо?

 • 2
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  Защо ли си е правил труда да пише концепция. Той е ясен от това, което досега е говорил и вършил. А и няма да го изберат.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход