Здравното министерство възобнови търга за строеж на детска болница

Срокът за подаване на оферти за сградата за 96 млн. лв. е 15 октомври

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Министерството на здравеопазването възобновява търга за избор на проектант, строител и надзор на Националната многопрофилна детска болница, съобщиха от ведомството, оглавявано от Кирил Ананиев. Поръчката е на обща стойност 95.4 млн. лв., а строежът ще продължи три години след подписването на договора с избраната компания.

Обществената поръчка беше обжалвана от една строителна фирма и от Камарата на архитектите. Докато Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по искането на камарата за налагане на временна мярка спиране на поръчката до произнасяне по същество, процедурата беше замръзнала. Последният срок за подаване на офертите беше 11 септември. КЗК в крайна сметка даде ход на делото, но не уважи искането за спиране на цялата поръчка и в момента министерството я възобновява. Комисията обаче ще продължи да гледа казуса по същество.

Стара основа, нова сграда

Идеята на здравното министерство е строителят да използва три корпуса в София, близо до Майчин дом, чиято първа копка е от 1978 г. Самите стени на постройката са излети от бетон през 1991 г. и след това са изоставени. Здравното министерство възложи обследване дали да се запази, или разруши конструкцията, което показа, че тя трябва да остане. Предишно обследване беше показало, че трябва да се разруши. Камарата на архитектите внесе жалбата в КЗК, защото обследването не беше приложено към документите, до които участниците имаха достъп.

Какво смятат архитектите

Според жалбата на Камарата на архитектите, в поръчката има поне десет пропуска, които я опорочават и тя е обявена в нарушение на законодателството. Камарата посочва, че техническото задание за проектиране е непълно, както към момента на откриване на процедурата, така и след промяната в обявлението за нея и не съдържа минималните изходни данни, които са необходими за изготвяне на оферта за проектиране, а оттам и на оферта за изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор. КАБ посочва липсата на конструктивна експертиза и доклада от извършеното проучване.

"Състоянието на конструкцията, оценката за нейната носимоспособност и съответствието й със съвременните норми за земетръс са пряко свързани с обема и сложността на проектантските и строително-монтажните работи и съответно със сроковете и стойността на изпълнението им. Информацията, съдържаща се в прединвестиционното проучване за наличната техническа инфраструктура - електропроводи, водоснабдителни, канализационни, газопреносни и топлопреносни мрежи, в близост до обекта, е определяща, за да се прецени обема на работите, свързани със захранване на бъдещата сграда със съответните мощности и изграждането на съответните външни връзки за това", се казва в жалбата. Архитектите допълват, че в техническото задание изцяло липсват изисквания към отоплението, вентилацията и климатизацията, електрическото, ВиК оборудването и пожарната безопасност, което е недопустимо.

Според камарата поръчката е написана така, че се пилеят средства на данъкоплатците. Най-малкото процедурата за едновременно възлагане на проектиране и строителство е неподходяща, тъй като все още няма изяснена идея какво би трябвало да представлява болницата. Липсата на идеен проект не позволява да се извърши ясна и точна оценка строителните дейност и оттам не може да се определи правилно прогнозната стойност на строителството и да се избере подходящ строител, смятат от камарата.

В жалбата е отбелязано, че методиката за оценка на проектите е незаконосъобразна, защото няма обективни критерии и качествени показатели за оценка на проектирането и строителството, а освен това в поръчката има дискриминационни критерии за подбор на участниците, например участници могат да бъдат само лица, притежаващи качеството "строител", въпреки че две от дейностите могат да бъдат изпълнени само от лица проектанти.

Процедурата не спира

Въпреки множеството пороци, които обявленията съдържат, КЗК смята, че "изграждането на Национална многопрофилна детска болница е задача с голяма обществена значимост, приоритетна за развитието на качественото здравеопазване в Република България и от голямо значение за оказване на адекватна, своевременна и висококвалифицирана помощ на малолетни и непълнолетни пациенти" и отказва да я спре. Причината е, че Министерството на здравеопазването така или иначе няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизане в сила на всички решения по процедурата.

"Дори и процедурата да не бъде спряна и да продължи с избор на изпълнител, интересите на жалбоподателя ще бъдат защитени в максимална степен до решаване на спора по същество", се казва в определението на КЗК.