Възможности за финансиране от Норвегия и Европейското икономическо пространство

Общият бюджет за периода 2014-2021 г. е 210 млн. евро

Проектите могат да се изпълняват до 2024 г.
Проектите могат да се изпълняват до 2024 г.    ©  Капитал
Проектите могат да се изпълняват до 2024 г.
Проектите могат да се изпълняват до 2024 г.    ©  Капитал
Авторът Силвия Тодорова е консултант, член на БАКЕП

За втори 7-годишен период България получава подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Размерът на финансирането за 2014 - 2021 г. е над 210 млн. евро в приоритетни области като: правосъдие и вътрешни работи, култура, граждански общество, енергетика, бизнес развитие, достойни условия на труд, околна среда и климатични промени.

За финансирането на проектите отговарят основно ресорни министерства и съответните партньори от норвежка страна, а изпълнението им може да продължи до 2024 г. Новите програми надграждат тези от предходния програмен период. В програмите активно участват норвежки партньори с цел трансфер на знания и ноу-хау. Голяма част от финансовата подкрепа е осигурена на предварително дефинирани проекти с договорени теми, обхват, бенефициенти и партньори от норвежка страна, както и бюджет. Тези проекти в голямата си част се изпълняват от институционални бенефициенти, но по всяка програма има и средства за процедура/и за подбор на проекти, включително и такива, насочени към неправителствените организации и бизнеса.

Към момента по отделните програми са реализирани проекти по Фонда за двустранно сътрудничество за провеждане на визити и откриване на партньори. Започнали са процедури основно за предефинирани проекти в отделните области.

Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" с оператор Министерството на образованието и науката. Бюджетът й е над 41 млн. евро и цели осигуряване на системен подход в местното развитие и намаляването на бедността чрез интегрирани мерки в сферата на образованието, осигуряването на заетост и здравеопазването.

В момента по програмата е отворена процедура за подбор на проекти "Изграждане на младежки центрове". Бюджетът й е 8 млн. евро, а срокът - 30.12.2019 г.

Бенефициенти са общини, които са административни центрове на областите в страната, с изключение на Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, които са конкретни бенефициенти по процедура за надграждане на изградените младежки центрове през предходния програмен период.

Основна цел на процедурата е да се изградят младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите (вкл. и международни). Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 1.5 млн. до 2 млн. евро. В процедурата няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

По програмата предстоят да се обявят:

 • Грантова схема "Създаване на работни места" с общо финансиране от 4 млн. евро за подпомагане на местното развитие чрез подкрепа на иновативни подходи за укрепване на икономическите дейности и създаване на работни места в целевите области;
 • Процедури за подбор на проекти за ранното детско развитие и грижи, насочена към релевантните институции и с бюджет над 6 млн. евро;
 • Интегрирани проекти за подобряване на достъпа до образование, заетост, социални и здравни грижи и услуги на роми с бюджет от 8 млн. евро.

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" с оператор Министерството на енергетиката и бюджет близо 33 млн. евро подкрепя проекти за намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките. Предстоят процедури за подбор на проекти в следните области:

 • Ефективно използване на хидроенергийния потенциал за общини и ВиК дружествата – 3.5 млн. евро;
 • Използването на геотермална енергия за отопление и охлаждане с бенефициенти държавата и общините – 3.4 млн. евро;
 • Проекти за рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – улично осветление и подобряване на енергийната ефективност – 8.2 млн. евро;
 • Подобряване на енергийната ефективност на публични сгради – 10.7 млн. евро;
 • Енергийната ефективност и оползотворяването на геотермална енергия в промишлеността за бизнеса – 2.5 млн. евро.

Програма "Околна среда и изменение на климата" с оператор Министерството на околната среда и водите разполага с бюджет от над 15 млн. евро. Мерките трябва да бъдат насочени към подобряване на екологичното състояние на екосистемите и намаляване на неблагоприятните последици от замърсяването и други човешки дейности; знание и информация за прилагане на регионални действия за опазване на Черно море; изпълнение на мерки и иновативни подходи за смекчаване на последствията и адаптиране към изпълнението на климата в общините в България. Предстои да се обявят покани за проекти в областта на опазване на морски води, кръгова икономика и управление на ресурсите.

Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" с оператор Министерството на културата и с общ бюджет от 10 млн. евро подкрепя проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи.

- В момента е отворена процедура за набиране на предложения "Подобрен достъп до култура и изкуства" с бюджет 1 582 353 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 хил. евро, максималният – 200 хил. евро, а крайният срок за кандидатстване е 3.12.2019 г.

Могат да кандидатстват творци, заети в областта на културата, предприемачи, представители на различни малцинствени или етнически групи, младежи, а кандидати - нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени такава, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор.

Предстоят процедури за подбор на проекти за подобряване на управлението и условията за представяне на богатото културно наследство като част от фондовете на музеи, библиотеки, читалища и др. културни институции. Потенциални кандидати са институции и организации, чиято инфраструктура ще бъде подобрявана.

Програма "Правосъдие" с оператор Министерството на правосъдието и бюджет над 35 млн. евро е с фокус подобряване качеството на корекционните услуги и мерки за подобрено прилагане на Европейската правна рамка в българската съдебна система, повишаване капацитета на българските институции в областта на детското правосъдие, домашното насилие и насилието по полов признак предстои да се изпълнява чрез 9 проекта. Предвидена е и малка грантова схема за 1.5 млн. евро в областта на детското правосъдие и домашното насилие, основано на полов признак.

Програма "Вътрешни работи" е с оператор МВР и бюджет над 25 млн. евро и ще се реализира основно чрез проекти повишаване капацитета на държавните институции в областта на убежището и миграцията, повишаване капацитета на правоохранителните органи за предотвратяване и борба с престъпността и на българските власти за борба с корупцията и икономическата престъпност. Процедурите за по-голяма част от предефинираните проекти са в ход.

Фонд "Активни граждани" е с бюджет над 15 млн. евро и е фокусиран върху предоставянето на подкрепа с цел укрепване на гражданското общество, активиране на гражданите и овластяване на уязвимите групи в следните 6 тематични области:

 • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
 • Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи;
 • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието на полов признак;
 • Повишаване ангажираността на гражданите за опазване на околната среда и климатичните промени;
 • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Досега са обявени две схеми: за малки инициативи и стратегически партньорства, при много висок интерес от страна на НПО – допустими бенефициенти. В рамките на схемата за стратегически партньорства от подадените общо 364 проекта са одобрени 64. През следващата година предстои отново процедура за подбор на проектни предложения на НПО в дефинираните направления.

Програма "Бизнес развитие, иновации и МСП" с оператор "Иновация Норвегия" е с бюджет от 28.5 млн. евро. По нея се финансират проекти основно на малки и средни предприятия за иновации в зелена индустрия и подкрепа на технологии, които допринасят за подобряване качеството на живот, като това са обикновено проекти в сферата на здравеопазването и социалния сектор. В рамките на програмата са обявени две процедури за подбор на проекти на съществуващи предприятия: Иновации в зелена индустрия с подадени общо 80 проекта, надвишаващи няколко пъти предвидения по схемата бюджет. В момента процедурата по оценка и договаряне е във финалния си етап. По втората процедура "Технологии на благосъстоянието" от общо 23 предложения само 12 са допустими и в момента се оценяват.

През следващата година предстои набиране на предложения и от стартиращи предприятия в двете области и евентуално откриване на нова процедура за съществуващи предприятия при недоговорен бюджет по двете вече приключили схеми.

Потенциалните кандидати трябва да имат предвид, че за да бъдат конкурентни проектите им, трябва да се заложи на партньорство с норвежки организации за прилагане на тяхно ноу-хау и иновации и адаптирането им към условията на българския пазар. Проектите се разработват на английски език и се подават електронно. Търсените ефекти са повишаване на конкурентоспособността на предприятията и разработването и внедряването на иновативни технологии, пускането на пазара на иновативни продукти в двете основни области на подкрепа, допустими дейности са за купуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разходи за труд, командировъчни и други, необходими за изпълнение на проектите. Интензитетът на помощта зависи от от вида предприятие и вида предоставяна държавна помощ.

Тепърва ще се реализират голяма част от проектите, като се отчетат добрите практики и научените уроци от предходния програмен период. Предстои да бъдат обявени и процедури за подбор на проекти с бенефициенти общини, неправителствени организации и предприятия.

* Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)