Кризата в развитие: Въпроси и отговори за работодатели
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Кризата в развитие: Въпроси и отговори за работодатели

Кризата в развитие: Въпроси и отговори за работодатели

Какви мерки и действия може да предприеме бизнесът в условията на извънредно положение

19234 прочитания

© Юлия Лазарова


Актуализирано на 6 април

В условията на извънредното положение заради епидемията от коронавируса почти целият стопански живот се оказа засегнат. Дейността на хиляди фирми бе спряна със заповедта на министъра на здравеопазването, с която то беше въведено, а още много повече са косвено засегнатите, които също не могат да работят в сегашната ситуация.

Бяха предприети редица извънредни промени в законодателството, които се очакваше да бъдат в полза на бизнеса и работниците, така че да преминат по-безболезнено през кризата. Много от тях обаче се изгубиха или измениха в хаоса от предложения, законодателни инициативи, президентско вето и нови поправки. Затова "Капитал" събира на едно място най-важните въпроси за работодателите по време на кризата и ще ги актуализира при всички последващи промени.

Какви възможности дава новият закон да се преустрои режимът на работа?

Законът даде възможност на работодателите по време на извънредното положение едностранно да налагат дистанционна форма на работа - надомно или от разстояние, където е възможно. Ако дистанционната работа е невъзможна за съответната дейност, работодателят има възможност:

 • Да предостави на работниците половината от платения им годишен отпуск и без тяхно съгласие;
 • Да въведе за част или за целия персонал непълно работно време;
 • Да спре дейността на цялото предприятие или на част от него, като в този случай има право да предостави целия платен годишен отпуск на съответните работници и служители без тяхно съгласие. Ако по време на извънредното положение работодателят преустанови работата, но без да предостави отпуск на работниците, той им дължи пълната заплата за този период.

Кой и как може да получи компенсация от 60% от брутните заплати на служителите

Законът предвижда, че засегнатите от извънредното положение работодатели от частния сектор имат право на компенсация в размер на 60% от осигурителния доход за януари 2020 г. на засегнатите лица в продължение на максимум три месеца. Срещу това работодателят се задължава за това време да изплаща на работниците си разликата от 40% до пълната брутна заплата. Според последните промени, одобрени вече от парламентарната правна комисия, по същия начин ще се разпредили и плащането на осигуровките.

Прикачен файл

Според приетото на 30 март постановлението на Министерския съвет от схемата могат да се възползват две категории работодатели. Първата категория са тези от конкретно определени засегнати сектори на икономиката, които по нареждане на държавен орган, а не по свое усмотрение, са преустановили работа на цялото предприятие или на част от него, или на отделни работници и служители. Към постановлението има списък приложение с икономическите дейности - търговия на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари), някои видове пътнически транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, киносалони, туроператори, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, театри и друга артистична и творческа дейност, култура, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние. От тази категория работодатели не се изисква да доказват намаляване на приходите поради извънредното положение, а само заповедта за спиране на работата.

Втората категория са работодатели от всички сектори на икономиката, с някои изрично изброени изключения, които заради извънредното положение са спрели работата на цялото или на част от предприятието или на отделни работници, или пък са въвели намалено работно време. Условието за тях е да удостоверят 20 % спад на приходите си за предходния месец преди подаване на заявлението, спрямо друг предходен период, който зависи от това дали фирмата е учредена преди или след 1 март 2019 г. Ако фирмата е създадена преди 1 март 2019 г., спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо същия календарен месец през миналата година. Ако е създадена след тази дата, то тогава спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо усреднените приходи от продажби за януари и февруари 2020 г.

Всички условия за кандидатстване са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта и от 31 март може да се кандидатства. Процедурата ще бъде изцяло електронна и максимално бърза, а отпуснатите компенсации ще влязат в публичен регистър. Заради бързането няма да се искат много финансови документи по доказване на намалението на приходите, но според социалния министър Деница Сачева това не означава, че контрол няма да има - той ще се осъществява паралелно от Главна инспекция по труда и от НАП, а проверки за истинността на декларираната информация практически може да има през цялата година.

Общи изисквания към работодателите, които кандидатстват за помощта: да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, да не са обявени в несъстоятелност, да не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, да не съкращават персонал в периода на получаване на компенсациите, да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение във връзка с трудовото договаряне в предходните 6 месеца и др.

При въвеждане на непълно работно време каква компенсация се получава?

Според правителственото постановление един от начините за получаване на компенсация от държавата в размер на 60% от възнагражденията на служителите е въвеждане на непълно работно време и доказване на поне 20% спад в приходите. В чл.1 (5) обаче се казва, че в случай на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но не повече от 4 часа. Това означава, че ако работник със заплата от 1000 лв. премине на 4-часов работен ден, държавата ще компенсира с 60% само върху сумата от 500 лв. или общо 300 лева. По същия начин ще се разпределят и осигуровките, ако парламента одобри новите промение в семата за компенсации 60/40.

В същото време в чл. 1 (8) пише, че работодателят е длъжен да изплаща пълното възнгараждение на служители, за които получава компенсация, което може да се тълкува, че в този случай, той ще трябва да изплати останалите 70% от възнаграждението, въпреки, че е въвел непълен работен ден. Тъй като тълкуванието е спорно, по този въпрос се очаква категоричен отговор от Министерството на труда и социалната политика. Могат ли да се освободят служители без предизвестие и какви обезщетения се дължат от работодателя в случая

Кодексът на труда по принцип предвижда предизвестие при уволненията по инициатива на работодателя с изключение на някои хипотези, когато работодателят прекратява договора поради виновно поведение на работника. Релевантните основания при намаляване на обема на работата са посочени в чл. 328, ал. 1, т. 1-4 от Кодекса на труда - при закриване на предприятието или на част от него, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата; спиране на работа за повече от 15 работни дни, коментират за "Капитал" от адвокатско дружество "Цветкова & партньори". Преценката кое основание да се използва работодателят прави според конкретната ситуация.

 • Закриване на предприятието има, когато е налице пълно преустановяване на производствената и служебната дейност, за което трябва да има взето валидно решение от съответния компетентен орган при спазване на съответната процедура. Това решение трябва да посочва дата, от която предприятието ще се счита за закрито. Именно тази дата се явява и дата на прекратяване на трудовите правоотношения.
 • Закриване на част от предприятието - когато става въпрос за обособена част в структурата на дейността.
 • Съкращение на щата - премахват се отделни щатни бройки от едно или различни структурни звена на предприятието. Работодателят има право да направи подбор и да уволни работници, чиито щатове не се съкращават, за сметка на други, по-квалифицирани.
 • Намаляване обема на работата - общо намаляване на производствената програма, спад в стокооборота с относително траен характер, а не в резултат примерно на няколкодневен недостиг на суровини. Тук работодателят също има право на подбор.
 • Спиране на работа за повече от 15 работни дни - има реално спрян трудов процес за 15 дни, по време на който работникът е бил на работа и не е вършил работата си, независимо дали става въпрос за отделно звено или за отделни работници. Работодателят няма право на подбор, на това основание може да бъде уволнен само работник, който реално е бил в престой.

При всички тези случаи на уволнение работодателят дължи предизвестие и ако не го спази, съответно дължи обезщетение за неспазено предизвестие. То е в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - ако трудовият договор е безсрочен, а ако става въпрос за срочен договор - обезщетява се целият срок до края на договора, но не повече от три месеца. Минималният срок на предизвестието при безсрочен договор по закон е 1 месец, но може да се уговаря и по-голям размер.

На второ място, при тези основания за уволнение се дължи и обезщетение за оставане без работа, ако в първия месец след уволнението работникът/служителят не си е намерил работа - в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Ако в този срок той си е намерил работа с по-ниска заплата, обезщетението е в размер на разликата за същия срок.

При всички случаи на прекратяване на трудовия договор независимо от основанието се дължи и обезщетение за неползвания платен годишен отпуск, ако има такъв.

Различна ли е процедурата при масово уволнение?

Процедурата при масово уволнение включва задължение на работодателя да информира предварително синдикалните организации на работниците и служителите и да проведе консултации с тях не по-късно от 45 дни по-рано, както и да сигнализира агенцията по заетостта за подготвяно такова уволнение не по-рано от 30 дни. Неспазването на това изискване обаче не прави уволнението незаконно само на това основание, стига да са спазени другите законови изисквания за съответното прекратяване на договора, коментира за "Капитал" адвокат Енчо Динев от адвокатско дружество "Точева & Мандаджиева". То обаче води до имуществени санкции - глобата за работодателя е от 1500 до 5000 лв., а за виновното длъжностно лице - от 250 до 1000 лв., за всяко отделно нарушение.

Критерият за масово уволнение е различен според списъчния състав на предприятието. Така например, когато за един месец в едно предприятие с персонал между 20 и 100 души бъдат уволнени минимум 10 души - по причини, несвързани с конкретния работник или служител - това се счита за масово уволнение. Когато заетите са между 100 и 300 души, за масово се счита уволнението на не по-малко от 10% от тях, а в предприятия с 300 и повече работници и служители - най-малко 30 души уволнени.

Новите срокове за декларации и данъци

Годишното счетоводно приключване на фирмите, както и подаването на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане вече може да стане до 30 юни. Това означава, че и срокът за плащане на данък печалба за 2019 г. компаниите става 30 юни вместо досегашния 31 март. Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от еднолични търговци и земеделски производители също става 30 юни. Отстъпката ще може да се ползва до 31 май.

До 15 април т.г. задължените да правят авансови вноски за корпоративен данък дружества могат да подадат декларация, в която сами да определят каква печалба за данъчни цели очакват през 2020 г. На тази база те ще определят и какви авансови вноски дължат за първите две тримесечия на годината. Те могат да посочат и нула, ако очакват загуба. Ако годината все пак се окаже силна, през декември компаниите могат да довнесат авансов данък и да не дължат лихви.

Фирмите, които вече са подали декларации за авансовия данък за 2020 г., без да са имали предвид извънредното положение, сега имат възможност да ги коригират.

Годишни финансови отчети могат да бъдат подадени в Агенция по вписванията до 30 септември 2020 година.

Кога има непреодолима сила

Търговският закон определя като непреодолима сила (форсмажор) "непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора".

Именно такова е въведеното със закон извънредно положение до 1 април и съответно фирмите ще могат да се позовават на него. Конкретно - непреодолима сила може да е налице при договор за доставка на хранителни продукти за заведение, тъй като ресторантът не може да работи или пък доставчикът не може да внесе стоката, защото границите са затворени. При договори за наем казусът е по-сложен, тъй като е важно какво са се уговорили страните - например дали недвижим имот ще се използва специално за ресторант, или може да се използва и за друго.

При непреодолима сила договорът се запазва, но длъжникът не дължи изпълнение на задълженията си и не отговаря за вредите поради неизпълнението им.

Непреодолимата сила ще важи за периода, в който важи извънредното положение. В същото време, ако този период е толкова дълъг за някоя от страните, че тя да няма интерес от това договорът да бъде изпълнен, тя може едностранно да го прекрати.

На кой не може да се окаже отпуск

По време на извънредното положение работодателят е длъжен да разреши ползването на платен или неплатен отпуск, когато те му бъдат поискани от:

 • бременна работничка или служителка или такава в напреднал етап на лечение инвитро;
 • майка или осиновителка на дете до 12 години или на дете с увреждания, независимо от възрастта;
 • работник или служител, който е самотен баща на дете до 12 години или на дете с увреждане, независимо от възрастта;
 • непълнолетен работник или такъв с трайно увреждане 50% и над 50 на сто;
 • трудоустроен или боледуващ от болест, която му дава закрила срещу уволнение.

Докато работата в предприятието е спряна, служителите имат право на брутното си трудово възнаграждение.

Кое е по-добре за работодателя - да съкрати работника или да получава помощ от държавата?

Отговорът на този въпрос зависи от преценката на няколко фактора:

 • Бързината, с която се очаква конкретното предприятие да се възстанови след кризата и ще има нужда от връщане на персонала. Това е твърде различно за различните видове стопанска дейност. От туристическия бизнес например заявиха, че за разлика от други стопански дейности, които могат веднага да заработят с пълен капацитет след края на извънредното положение, при тях възстановяването ще е много бавно дори и без други сътресения.
 • Зависимостта на производството от персоналната квалификация на наетите работници и необходимостта те да бъдат запазени и след края на извънредното положение.
 • Финансовия ресурс на работодателя - дали той е в състояние да изпълни ангажимента да изплаща на персонала, чиято дейност е спряна. Това означава, че за периода, в който получава компенсации, той трябва да е в състояние да изплаща на работниците си 40% от брутната заплата плюс осигуровките върху цялата сума на възнагражденията.

Какви ограничения за пътуване има?

Със заповед на министърът на здравеопазването от 26 март преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове се облекчава. Въпреки това в зависимост от причината за пътуване се изискват различни документи.При пътуване по работа е нужна служебна бележка от работодателя или документ, като например служебна карта, пропуск и др. Ако пътуването е по здравословни причини трябва медицински документ. При всички случаи е необходима и декларация по образец на МВР, в която се посочва причината за пътуването.

Последният документ се взима от полицаите при всяко преминаване на КПП, което означава, че трябва предварително да се пресметне през колко пункт ще се мине на отиване и връщане, за да се подготви и съответният брой декларации.

Прикачен файл

Актуализирано на 6 април

В условията на извънредното положение заради епидемията от коронавируса почти целият стопански живот се оказа засегнат. Дейността на хиляди фирми бе спряна със заповедта на министъра на здравеопазването, с която то беше въведено, а още много повече са косвено засегнатите, които също не могат да работят в сегашната ситуация.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  g. avatar :-|
  pariah

  *"ОбектЪТ не работи"...

 • Иван Арнаудов

  "Работодател, който е получил право на компенсации, е длъжен за съответния период да изплаща на работниците си разликата от 40% до пълното брутно трудово възнаграждение. В противен случай помощта трябва да се върне."

  Ама как все такива умни ги раждате бе, палавници гербави. И кво излиза? Че ако работодателят не си направи сметката и вместо да уволни всички, реши да ги задържи, но след това се окаже, че няма достатъчно пари да им плати тия 40% на работниците, вие ще им вземете и другите 60% че да ги донакажете задето имат нахалството да се трудят в тая гомняна държава ли?

  Хайде някой да ми каже, кой нормален работник ще приеме шанса да остане без пукнат лев след 3 месеца пред възможността да излезе за 4 до 12 месеца на борсата (според стажа - чл. 54в КСО) и да ги получава същите тия 60% безусловно???

  От Тошово време насам не съм виждал по-човекоомразна власт от тази, която имаме в момента...

 • 3
  neam_dumi avatar :-|
  neam_dumi

  С тези “мерки” очаквам 500 хил. Безработни още на 1 април! Ще затрият хората. Не че им пука на тиквите!

 • 4
  chernomorski avatar :-|
  Chernomorski

  Повечето от нещата са разбираеми и ги възприемам.
  Но какво общо има събирането на декларации и другите документи за пътуване когато хората от фирмите си вършат работата и това го виждат полицаите? Защо им са на тях тези листи, за стъкмистика ли? Даже един днес се подхилваше: "Сигурно носите един топ хартии?"
  Това е пълно полицейско безумие, което най-добре го осъзнават полицаите на място, но пагоните нагоре едва ли.
  Сега ще разсипят държавната хазна и освен мерки за преодоляване на икономическата рецесия, важно е да се държи сметка за недопускане на по-широка социална депресия в обществото.
  А продължаването на някои безумни мерки по-дълго време ще допринесат много за това.

 • 5
  sir_humphrey avatar :-|
  Sir Humphrey

  "На коГО не може да се откаже отпуск"

 • 6
  bpdplc avatar :-|
  bpdplc

  незнае пълен член, но знае да иска 60%


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK