Рибарниците на Дуранкулак

Проектът би създал конфликт между рибоядните птици и рибарите

Рибарниците на Дуранкулак

Инвеститори планират да възстановяват старите рибарници до езерото Дуранкулак. От Българското дружество за защита на птиците смятат, че проектът ще застраши опазваните птици и екосистемата на езерото

Калина Горанова
7337 прочитания

Проектът би създал конфликт между рибоядните птици и рибарите

© Надежда Чипева


Темата накратко
 • Инвеститори планират да възстановяват старите рибарници до езерото Дуранкулак.
 • От Българското дружество за защита на птиците смятат, че проектът ще застраши опазваните птици и екосистемата на езерото.
 • От проекта най-вероятно ще отпаднат предвидените пет бунгала за отдих.

Ветрогенератори на пътя на птиците. Пожари. Изсичане и унищожаване на единственото място за гнездене на големите корморани. Съдбата на Дуранкулашкото езеро въпреки законовата защита като една от най-значимите влажни зони с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни никога не е била кристално ясна.

Сега регионалната екоинспекция във Варна обмисля каква да е съдбата на инвестиционното намерение на фирмата "Кария фиш трейдинг", която иска да развъжда риба в старите рибарници, намиращи се в непосредствена близост до езерото.

Срещу проекта, който е входиран през миналата година в регионалната екоинспекция за преценка, вече се обявиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Според организацията инвестиционното намерение застрашава биоразнообразието на езерото и водните му ресурси и може да доведе до прогонване на видове. Ще създаде и конфликт между рибарите и птиците, които се хранят с риба, и това ще постави под риск опазваните видове.

Основна движеща сила във фирмата инвеститор "Кария фиш трейдинг" е прокуристът на "ВиК Добрич" Панайот Панайотов. По думите на Панайотов пред "Капитал" след възражението на Българското дружество за защита на птиците и по искане на РИОСВ - Варна, проектът ще трябва да бъде прецизиран и ще последва становище на екоинспекцията дали да му се прави ОВОС или не. Някои от корекциите вече са известни, като например отпадане на бунгалата за отдих, предвидени според първоначалната идея.

Новите риби

Старите рибарници до езерото са се появили на бял свят през 1978 - 1980 г. Според становището на БДЗП тяхната дейност е преустановена през 1983 г. поради нерентабилност, като Панайот Панайотов добавя, че една от възможните им функции е била отглеждането на малки рибки за зарибяването на езерото.

Изоставените рибарници са дадени на концесия през 2018 г. от община Шабла, обяснява още той. Инвестиционното предложение е за "Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане, спортен риболов, отдих и изграждане на два тръбни кладенеца". Или възстановяване на дейността на изградените рибарници до с. Дуранкулак, община Шабла, като се извърши ремонт на съществуващите клетки.

Според информацията, предоставена от инвеститора на РИОСВ - Варна, която трябва да прецени дали на проекта да се прави ОВОС, съществуват 4 големи басейна с обща полезна площ 110 декара, а в южната част - 8 басейна с обща площ 30 декара. Или от обща площ на рибарника 187 декара за реално производство са 140 декара. Басейните са изградени с преградни диги с височина 3 метра. Рибарникът е предназначен за развъждането на сладководни видове - основно шаран и есетрови риби, и такива са и първоначалните планове на инвеститора, като максималният обем на производство ще е около 100 тона на година.

Първоначалният проект, представен пред РИОСВ - Варна, включва изграждане на 24 садки (плаващи мрежести съоръжения) - 6 на 6 метра, плюс системи за закотвяне на садките, като ще бъдат реконструирани съществуващи бетонови корита. Към садките ще има прилежащи пътеки и вътрешен сервизен път. А за захранване на рибарниците ще бъдат изградени два тръбни кладенеца.

Първоначалният проект предвижда също след възстановяване на дейността на рибарниците да се създадат условия за спортен риболов и отдих, като за целта се поставят пет дървени бунгала по схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на община Шабла.

Кои са инвеститорите

Собственици на създадената в края на 2017 г. "Кария фиш трейдинг" са "Булстрой къмпани" с дял 60% и "ПБС инвест" - 40%. Управител на "Булстрой къмпани", занимаваща се с транспортни и спедиторски услуги, е Росен Илиев, като дялове държат негови роднини. Името му се свързва още с автобусната компания "МТК гроуп", където е управител. През 2017 г. компанията беше избрана от Столичната община да обслужва 17 линии на градския транспорт в София за 8 години за общо 144 млн. лв. Дружеството купи 60 нови автобуса на газ за обслужване на крайградски маршрути, а по-рано беше попаднало в запис как се разпределят столични линии със зам.-кмет.

Управител на дружеството "Кария фиш трейдинг" е Панайот Панайотов, който е управител и собственик на "ПБС инвест". Панайот Панайотов през тази година е упълномощен за прокурист на държавното "ВиК Добрич", преди е бил юрисконсулт на дружеството, а по думите му това се е случило по едно стечение на обстоятелствата.

Панайот Панайотов не отговори какъв е размерът на планираната инвестиция. За интереса си към развъждането на риба Панайотов обясни, че е от региона и се интересува от политиката на Европейския съюз за намаляването на квотите за свободния улов в Черно море и развиването на проекти за развъждането на риба.

В името на птиците

Възраженията на Българското дружество за защита на птиците, подадени до РИОСВ - Варна, са съществени. Част от територията, предмет на инвестиционното намерение - и по-специално пунктът за водовземане от езерото, попада в границите на защитена територия "Дуранкулашко езеро". В плана за управление на защитената местност "Дуранкулашко езеро" няма текстове, предвиждащи водовземане за рибовъдство, започва становището.

Нещо повече - в програмата за подобряване на условията за водолюбивите птици посредством възстановяване и разширяване на разливите на езерото, които са предпочитани и удобни места за хранене на мигриращи и гнездящи птици, е заложен проект "Разрушаване на източните диги на двата най-северни басейна на рибарниците при Карталийското блато", пише в становището. Проектът попада в зоната от "Натура 2000" за опазване на птиците "Дуранкулашко езеро" и в зоната за опазване на местообитанията "Езеро Дуранкулак". Според екоорганизацията заповедта за конкретната зона за птиците е такава, че това инвестиционно намерение не следва да се осъществява.

По отношение на другите дейности - отдих и спортен риболов, от БДЗП смятат, че липсва информация за квадратурата и височината на петте дървени бунгала, за точната им локация и броя туристи. "Без горните параметри не може да се оцени в пълнота степента на въздействие на инвестиционните предложения върху предмета и целите на опазване на защитената зона", смятат еколозите.

От БДЗП коментират и че изчисленията на инвеститора за планираното количество генерирани отпадъци в размер на 300 килограма на година, което съответно прави по-малко от килограм на ден, "изглежда повече от неадекватно" и предвид характера на дейността - интензивно рибовъдство, спортен риболов и отдих. По отношение на отпадъчните води, които ще се създадат, от дружеството виждат опасност от замърсяване на почвата и инфилтрирането им в езерото, което ще влоши допълнително и без това недоброто му състояние.

Между птиците и хората

Възстановяването на рибарниците ще има и неблагоприятно въздействие върху птиците. Като начало директно ще се унищожат места за гнездене на редица видове, както и места за почивка по време на миграция, пише в становището. Възможен е конфликт между рибовъди и рибоядните птици (чапли, корморани, гмурци, хищни птици и др.), които може да навлязат в зоната на рибарниците, като това може да завърши с отстрел на птици от защитени видове.

Засиленото човешко присъствие може да доведе до безпокойство и прогонване на птици, които гнездят, зимуват или се хранят, като червеногушата гъска например, която използва обработваемите земи в съседство за паша. Проектът ще влоши и качеството на съседните местообитания заради шума и светлинното замърсяване, което ще обезпокоява птиците и ще имат прогонващ ефект.

Не на последно място е водният баланс на езерото, който ще бъде нарушен. От 1993 г. то е включено в списъка на застрашените Рамсарски обекти поради нарушаване на водния му баланс и влошаване на езерната екосистема заради ползването на водите на езерото и на водосбора му за поливни нужди. В становище на Басейнова дирекция "Черноморски район" до РИОСВ - Варна, във връзка с инвестиционния проект е отбелязано, че той попада в обхвата на повърхностно водно тяло "Дуранкулашко езеро", което е в много лошо екологично състояние. От БДЗП припомнят, че, въпреки че в плана за управление на защитената местност е посочена висока стойност на водоползване, трябва да се вземе под внимание, че планът за управление е отпреди 20 години, когато климатичните характеристики са били различни.

Становището на организацията явно е било взето под внимание от страна на РИОСВ - Варна, като по думите на Панайотов регионалната екоинспекция е поискала прецизиране на проекта предвид зоната, в която попада и обектът на опазването. Една от най-вероятните промени е отпадането на частта за отдих и съответно бунгалата, като ще се върви само към отглеждането на риба.

Темата накратко
 • Инвеститори планират да възстановяват старите рибарници до езерото Дуранкулак.
 • От Българското дружество за защита на птиците смятат, че проектът ще застраши опазваните птици и екосистемата на езерото.
 • От проекта най-вероятно ще отпаднат предвидените пет бунгала за отдих.

Ветрогенератори на пътя на птиците. Пожари. Изсичане и унищожаване на единственото място за гнездене на големите корморани. Съдбата на Дуранкулашкото езеро въпреки законовата защита като една от най-значимите влажни зони с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни никога не е била кристално ясна.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  ss avatar :-|
  SS

  Дока не парлатисат и последните места по Черноморието няма да мирясат ...

 • 2
  gost22 avatar :-P
  gost22

  Съотношението садки/бунгала говори отлично за инвестиционните намерения... за истинските намерения.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход