Проблем с отпадните води

Част от тях не могат да се обработят и се насочват по спешност към пречиствателната станция на "Софийска вода" в Кубратово

Генерирането на повече отпадъци, които попадат на депо, не е единственият проблем на завода за боклук на столицата. Той разполага със специално изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, която освен от него трябва да пречиства и отпадъчните води на депо "Садината", и на инсталацията за биологично третиране "Хан Богров".

От отчетите за дейността обаче се вижда, че пречиствателната станция не може да поеме целия обем мръсна вода и всъщност Столичното предприятие за третиране на отпадъците ползва услугите на пречиствателната станция на "Софийска вода" в Кубратово. А пречиствателната станция на завода ще трябва да претърпи някои промени.

Когато съставът и количеството на това, което ще влиза в дадено пречистващо съоръжение, не е пресметнато и заложено правилно в крайна сметка се получава инсталация, която не може в пълна степен да се справи с задачите си, а това може да дестабилизира всичко по веригата, обясняват от ВиК сектора. Или "превишаването на проектните стойности на основни параметри в два от трите основни потока (само този от МБТ е в норма - бел. ред.) би дестабилизирало пречиствателния процес", пише в доклада, изпратен до Изпълнителната агенция по околна среда. Би довело до унищожаване на микробния баланс на съоръжение и в крайна сметка до невъзможност то да осъществява пречиствателните си функции в норма. А излизащите води не биха покрили изискванията за заустване в река Янещица.

Така, за да се запази стабилният технологичен процес, е решено част от отпадъчните води да се отклоняват за пречистване в станцията на "Софийска вода" в Кубратово. Това става с договор от края на 2017 г.

От доклада до ИАОС се разбира, че след като е имало допитване до външен консултант и доклад от пролетта на 2017 г., е станало ясно, че сериозността на проблема с пречиствателната станция е по-голяма от първоначално очакваната. Че ще са необходими промени в технологията й. Обявена е била и поръчка за инженеринг. "Процесът на оптимизация на технологичната схема на ПСОВ "Садината" ще приключи до средата на 2021 г. и след това пречиствателното съоръжение ще може да поема целия постъпващ поток отпадъчни води за пречистване на място, без необходимост за отклоняване на обеми към "Кубратово", отговарят писмено от Столичната община.