Министерството на транспорта обяви 21 конкурса за директори на дружествата си

Към настоящия момент министърът на транспорта не е назначил комисия, която да проведе конкурсите

Министърът на транспорта Росен Желязков ще има думата
Министърът на транспорта Росен Желязков ще има думата    ©  Велко Ангелов
Министърът на транспорта Росен Желязков ще има думата
Министърът на транспорта Росен Желязков ще има думата    ©  Велко Ангелов

Министерство на транспорта обяви масов кастинг за избор на директори на дружествата си. Конкурсите са 21 на брой и бяха обявени на 12 октомври. Не закъсняха и подозренията, че нещата се правят проформа, като кандидатите имат едва 10 работни дни да представят документите си.

Сред дружествата, за които сега ще се избират членове на съвета на директорите са "Български пощи", БДЖ, "Летище София". Търси се още генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура", управител на Пристанище Варна, двама директори на ДП "Пристанищна инфраструктура", двама директори на управителния съвет на Ръководство на въздушното движение и т.н.

"Никой не е бил известяван на по-ранен етап за конкурсите, както и за техните условия, включително и настоящите директори", отговориха от Министерство на транспорта на въпросите на "Капитал" дали настоящите директори са получили някаква преднина, на база подозренията, че нещата са предизвестени. "Законът за публичните предприятия и Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия като нормативни актове са публично достъпни и известни", продължават още оттам.

Защо сега

Обяснението на министерството защо сега се прави конкурса е точно в закона Закона за публичните предприятия. Той беше приет в края на 2019 г., като според него всички членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия се избират и назначават след конкурс, а условията и редът да провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

Законът даде срок една година от влизането му в сила за привеждането в съответствие с новите изисквания, с изключение за лечебните заведения, за които срокът беше удължен на 16 месеца. "По този начин за публичните предприятия - лечебни заведения срокът ще изтече на 12 февруари 2021 г. За всички останали публични предприятия срокът е 12 октомври 2020 г", казват от министерството. И допълват, че в тази връзка, обявяването на конкурсите за членове на органи за управление в публичните предприятия към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се явява резултат на изпълнение на изрично изискване на Закона за публичните предприятия.

До приемането му не съществуваше изискване ръководните кадри на публичните предприятия да бъдат избирани и назначавани с конкурсна или друг вид конкурентна процедура, като те просто се назначаваха от съответните министри.

Мандатът на директорите ще бъде три години. "Избраните и назначени с конкурс директори ще могат да бъдат сменени, при условията на сключените договори и съответните законови изисквания, като нови членове на съветите ще могат да бъдат избирани и съответно назначавани отново само с конкурс", обясняват от Министерство на транспорта, в отговор на въпроса ще могат ли избраните сега директори да бъдат сменени от следващото правителство. "Проектът на договор съдържа и възможностите за неговото прекратяване, като са съобразени изискванията на Закона за публичните предприятия (чл. 24), както и изисквания на специалните закони, с които са създадени публичните предприятия в транспорта", продължават от ведомството.

Какво "търси" министерството

Изискванията към кандидатите са относително идентични. Te трябва да имат завършено висше образование, с придобита образователно - квалификационна степен "магистър" по право, финанси, икономика, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, техническа специалност. В случая с пристанище Варна, пристанище Русе, летище София кандидатите може да са завършили и педагогика, филология или национална сигурност.

Те трябва да имат най-малко пет години опит на ръководна длъжност. Добра репутация и умения и компетентности в областта на стратегическото планиране или в областта на оперативното управление, както и други дейности свързани с ефективното управление на дружеството.

След пресяването на кандидатите по допустимост, конкурсът ще има писмена и устна част. Писмената включва представянето на концепция за развитие на предприятието в обем до 10 страници. А устната част ще е събеседване на тема например в случая с БДЖ - как може да се подобри изпълнението на възложената от държавата обществена услуга на "БДЖ-Пътнически превози" или да се привлекат нови клиенти на "БДЖ - Товарни превози". Срок за представяне на концепциите все още не е определен, като кандидатите, които са допуснати до писмената част на конкурса, ще получат покана, в която той ще бъде посочен.

Назначената комисия ще номинира до петима кандидати за всяка от позициите, за която се кандидатства. Комисията може да прецени, че нито един кандидат не отговаря на изискванията и да започва нова процедура. Резултатите се предоставят на компетентния орган, който също има право да отхвърли всички кандидати, класирани от комисията, и да започне нова процедура за номиниране.

Кой избира

Първоначалните очаквания бяха, че Агенцията за публичните предприятия и контрол ще избира директорите. На практика обаче тя ще извърши избора само на т. нар. независими членове на управителните органи на публичните предприятия, и то само за предприятията, категоризирани като "големи".

"Агенцията ще избере една трета от състава на съответния орган на управление на "големите" предприятия. След избора, агенцията ще предложи на министъра назначаването на съответните членове. Министърът на транспорта ще извърши избора на две трети от членовете на съответния управителен орган на предприятията, категоризирани като "големи" и ще избере и целия състав на органите за управление на предприятията, които не са "големи", обясниха от министерството.

"Към настоящия момент министърът на транспорта не е назначил комисия, която да проведе конкурсите за избор на членове на органите за управление на дружествата и предприятията в системата на транспорта, за случаите, когато избора на членове на органи за управление се извърша от министъра", посочват още оттам.