Фондът на фондовете дава 50 млн. за рециклиране и разделно събиране на отпадъци

За средствата ще могат да кандидатстват общини, фирми, които събират боклуците в тях, както и НПО-та

Нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци, активира Фондът на фондовете (ФнФ). Това е първият път, в който държавният фонд ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях.

Фондът осигурява 50 млн. лв., а в допълнение към тях ще бъдат прибавени и заемни средства от кредитни институции, като участието им във всеки отделен заем ще е различно в зависимост от приложимия режим на държавни помощи. Възможно е отделен заем да съдържа от 40% до 90% финансиране от ФнФ и съответно от 10% до 60% финансиране от съответната кредитна институция. "Очаква се крайните получатели да имат достъп до общо около 54.2 млн. лв. под формата на заеми", обясниха от фонда за "Капитал".

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат до 5 години. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г., като парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г.

Кой може да кандидатства

От средствата по мярката ще могат да се възползват всички общини, които имат необходимост и нямат друг източник на финансиране за собственото си участие в европроекти или други, предоставящи безвъзмездни средства. Също така могат да участват и общини, които желаят да изградят съоръжения и инсталации и досега не са ползвали безвъзмездно финансиране за същите цели. "Тези общини могат да използват заемните средства по мярката за изпълнение на други допустими цели в сектора, например, ако съответна община е изградила анаеробна инсталация с безвъзмездни средства, но не разполага с площадка за предварително третиране, може да я финансира със заемни средства по мярката", казват от ФнФ.

Други потенциални бенефициенти могат да са юридически лица със стопанска цел, които имат предварително договор за обществена поръчка или концесия със съответната община/общини, чиито отпадъци ще третират. Например за София това са фирмите "Зауба", свързана с Румен Гайтански-Вълка, и "Титан" на братята Домусчиеви. По повод това, че няма да са допустими за финансиране фирми, които по една или друга причина не са спечелили общински обществени поръчки или концесии, от фонда обясняват следното: "За да може дадено юридическо лице да извършва дейности, свързани с третиране на отпадъците, и по този начин да изпълнява целите на финансовия инструмент, то трябва да има договорни отношения с конкретната община или общини, чийто отпадък ще третира". Затова според ФнФ условието не е дискриминационно и ограничаващо, а е абсолютно необходимо, като поясняват, че средствата са осигурени от оперативна програма "Околна среда" и конкретните условия за допустимите кандидати са част от финансовото споразумение, което ФнФ е сключил с Управляващия орган на ОПОС.

Третата категория лица, които ще могат да получат финансиране, са юридическите лица с нестопанска цел за дейности, свързани с изпълнение на пилотни проекти, както и за демонстрационни проекти.

Какво точно ще се прави

Основните проекти, които ще могат да се осъществяват с тези средства, са такива за площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, рециклиране, разделно събиране и компостиране. Например София има завод за механично и биологично третиране на отпадъците, но повечето общини не разполагат с подобни съоръжения и съответно депонират повече боклук, вместо да го оползотворяват. В по-малки градове пък няма никакви системи за разделно събиране. Така че това е шанс такива неща да бъдат направени.

От друга страна, сред допустимите дейности за финансиране е и: "Изграждане на сгради, независимо от вида и класа им." Което повдига известни съмнения, че фирмите, които се занимават с отпадъци, биха могли да изградят жилищна сграда, офиси или дори частни вили. Още повече че изрично е описано, че към съответните сгради с пари от ФнФ ще може да се изгражда и "съпътстваща инфраструктура към описаните по-горе инсталации (например електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти".

По този повод от фонда заявиха за "Капитал", че става въпрос единствено за изграждане на сгради, които са пряко свързани с осъществяване на посочените допустими проекти. "Напълно се изключва възможността за финансиране на жилищни или други сгради извън необходимите за реализация на допустимите по мярката проекти", казват още от ФнФ. Или изграждане на сгради означава само необходимите постройки за построяването и пускането в експлоатация на например: центрове за повторна употреба, площадки за предварително третиране на отпадъци, анаеробни и компостиращи инсталации, рециклиращи инсталации и др.