Главният архитект на Пловдив: С решение от 2007 г. контролът върху строителството е загубен

Димитър Ахрянов за новия устройствен план, презастрояването и големите проекти на града

Всичко за Пловдив може да откриете в специалната секция на Капитал.
Темата накратко
  • Графичната част на новия общ устройствен план се преработва след възражения.
  • Презастрояването е факт и се дължи на настоящия ОУП, който е оставен без предписания.
  • Спорни проекти като втория гребен канал и зоологическата градина остават на дневен ред.

Визитка

Ахрянов е завършил ОМГ "Акад. Кирил Попов", а след това архитектура в УАСГ - София. Специализира "Опазване на недвижимото културно наследство" към Екол де Шайо, Франция, и има "значителен опит в областта на обществената, жилищната и църковната архитектура".

Работил е като главен архитект на район "Южен" в община Пловдив от 2011 до 2013 г. От 2014 до 2019 г, заема длъжността главен архитект на община Карлово. Назначението му за главен архитект на Пловдив стана без конкурс, при встъпването в длъжност на кмета Здравко Здравков.

На какъв етап е процедурата за приемането на Общия устройствен план?

Предварителният проект за Общия устройствен план беше разгледан на 1 октомври. В момента се изготвя протоколът, трябва да бъде представен. Бяха разгледани над 300 препоръки, предложения и жалби от граждани, от неправителствени организации, от политически сили, от браншови организации, експлоатационни дружества, министерства и всички останали институции, длъжни да дадат становища за самия план. Експертният съвет по устройство на територията стигна до извода, че трябва да бъде изготвена една нова графика с нанасяне на корекции.

Тази графика може би ще бъде готова в рамките на 10-15 дни. Тя отново ще бъде разгледана, за да се видят отразените забележки, които са били направени на предходния съвет. С това ще считаме предварителния проект за приет. Ще влезем в процедура на изготвяне на окончателен проект. Ако паметта на ме лъже, по договор проектантите трябва да представят окончателният проект в 6-месечен срок. Този проект ще бъде разгледан и представен за одобряване на общинския съвет.

В момента се входира и екологичната оценка към предварителния проект. С гордост мога да кажа, че сме разгледали плана и вече сме в хипотезата на изготвяне на подробни устройствени планове в съответствие с новия ОУП.

Как се променя площта, предвидена за застрояване, спрямо действащия ОУП?

Урбанизираната територия намалява, мисля, с 20 хектара. Предвидените зони за застрояване и всякакъв вид инфраструктура на общината се намаляват. За да бъде изготвен, ОУП-ът трябва да осигури необходимата социална, здравна инфраструктура и озеленени площи. Проектантите са ги защитили. Имаше доста голям дебат по въпроса. В крайна сметка приемането на плана е в ръцете на общинския съвет.

През последните години в Пловдив се наблюдава нарастване на строителния интерес. Според вас как се отразява такова наситено развитие, особено на жилищните комплекси, на транспортната инфраструктура на града?

Ще излъжа, ако кажа, че се отразява незатормозяващо. Напротив. Доста е затормозяващо, защото едни такива комплекси концентрират доста голям брой жители, съответно моторни превозни средства. Въпрос на бъдеща политика на общината е колко ще е позволено използването на тези моторни превозни средства, къде ще е позволено да се ползват, лесно ли ще ни е да ползваме автомобили в града.

В цял свят тенденциите са, че ще става все по- и по-трудно използването на личен автомобил в централните градски части на големите градове. Постепенно тези зони се разширяват и в покрайнините.

Преди един или два дни се стартира поръчка за изготвяне на проект за нискоемисионни зони, които доста ще повлияят на използването на автомобили, поне в централната градска част. Това автоматично ще се отрази на мисленето на хората, когато са си вкъщи и трябва да стигнат до дадено място. Част от бъдещата политика на общината ще трябва да бъде и мисленето за видовете градски транспорт.

Предвижда ли новият ОУП транспортните рингове в града да бъдат завършени?

Да, предвижда се. Обаче общият устройствен план е един план и ако не се тръгне към реализиране на тези рингове, те ще си останат върху този план, както са били и върху предишните два. Тоест да. Планът ги предвижда, но дали ще се случат е въпрос на политическа воля.

След приемането на плана може би трябва да има програма - реализация на този план, която да не е концентрирана в един мандат на един кмет, а трябва да има някаква приемственост за реализацията на плана. Този план е с хоризонт на действие от 20 години.

В плана е заложен и проектът за градска железница. Какво съдържа този проект?

В конкретния случай за нашата градска железница наистина става дума за градска железница, а не за трамвай, за мотриси, които да се движат по улиците на града. Става въпрос за малки влакчета, които използват съществуващите жп трасета, но биха осигурили връзка с летище Пловдив, с индустриалните зони, с близките населени места, които така или иначе се обслужват по линиите Асеновград, София, Бургас, Панагюрище, Карлово и Стара Загора. По тези лъчи могат да се направят и се използва съществуващото жп трасе в града.

Сега за няколко конкретни територии, които предизвикват гражданското внимание. Първо - за втория гребен канал. Какво предвижда новият ОУП за този проект?

Спорът по-скоро е за самото изграждането на втория гребен канал, отколкото за зоната, в която се изгражда. Вторият гребен канал отпадна от графика в ОУП-а като съществуваща водна площ, която наистина я няма в момента. Зоната остава същата, каквато е и досега. Тя дава възможност в бъдеще да бъде изграден втори гребен канал, при условие че се спазват всички законови изисквания.

Според чл. 62 от ЗУТ зелена площ, която е "реализирана", не подлежи на промяна на статута. Доколкото съм запознат, теренът, за който е предвиден вторият гребен канал, има извършени действия за реализация (изграждане на алеи). Не влиза ли идеята за реализиране на този канал в разрез с въпросния член?

Вие говорите за подробните устройствени планове, които не са част от разговора за общия устройствен план. Общият устройствен план зонира. Това зониране позволява бъдещото изработване на подробни устройствени планове в съответствие с ОУП-а.

Като реализация още в годините назад знаете, че цялата тази зона е третирана като спортен комплекс. Всички знаем, че това е зелената част на Пловдив и ние трябва да си я пазим. В тази връзка трябва да намерим правилната формула това да се случи. Ако не се стигне до консенсус между гражданите и която и да е управа на Пловдив, до този канал няма да се стигне.

Но новият ОУП няма да забрани такова изграждане?

Не, няма да го забрани.

Не смятате, че това е в нарушение на ЗУТ?

Не.

Какво предназначение е заложено в новия общ устройствен план за парка "Отдих и култура"? Става въпрос за един подробен устройствен план, който разрешава строителство. При приемането на предишния ОУП през 2007 година територията на въпросния ПУП е предвидена за зелена площ, но ПУП-ът не е изменен.

Ако имаме действащ подробен устройствен план за една територия, той е действащ. Ако е допусната някаква нередност в процеса на изработване или в допускане, или в одобряване на този общ устройствен план, той трябва да бъде отменен. Това минава по съдебен ред. Не можем ние да се произнасяме дали нещо е правилно или неправилно.

Ако имаме подробен устройствен план, който трябва да се променя в съответствие със ЗУТ, то трябва да се промени по съответния ред. Тоест принципалът или собственикът на имота трябва да поиска промяна на подробния устройствен план.

Според чл. 104, ал. 2 от ЗУТ не може графичната част на общия устройствен план да се приеме без нужните предписания. В Пловдив обаче действащият Общ устройствен план е приет в своята графична част без предписанията към него.

Да, така е и Пловдив страда именно заради това. С това решение на общинския съвет от 2007 година планът е осакатен и контролът върху строителството е загубен.

Затова моята надежда е в по-бързото приемане на новия ОУП, и то в цялост, за да има параметри, с които да се съобразява всеки бъдещ подробен устройствен план. Нашите усилия дотук в мандата на тази администрация са били в ограничаването на параметрите при допускане на изработване на нови подробни устройствени планове.

Със съжаление мога да кажа, че има страшно много одобрени, действащи подробни планове с изключително високи параметри на застрояване. Това е практика от години.

В дискусии, които сте имали относно този проблем, ставало ли е дума дали подробни устройствени планове, одобрени с действащия ОУП, могат да се жалят?

Повдиган е въпросът за цялостната легитимност на действащия ОУП. Повдигнат въпрос в разговор не значи събаряне на ОУП законно. Дискусии е имало, но в крайна сметка представете си пък какъв би бил ефектът, ако си представим, че този план го нямаше. Тогава едва ли не щяхме да се върнем при предишния план, който е от 56-а.

В онзи план голяма част от урбанизираните територии ги няма. Плюс това не трябва да отричаме всичко, което се е случило преди нас, дори то да има недъзи. Ние сме живели с това нещо и трябва да намерим начини да го използваме и надграждаме.

Интервюто взе Веселин Нанов